Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Yudit

15 O zamana değin çadırlarında bulunan askerlere bu olay bil­dirilince, ürküntü duyup karamsarlığa kapıldılar.

2O denli ürküp kaygılandı­lar ki, gerçek bir bozguna uğradılar. İki kişi bir arada kalamıyordu. Vadide veya dağlarda buldukları yollardan kaç­maya başladılar.

3Betulya'nın çevresin­de, dağlarda geceleyen askerler de ka­çıyordu. O zaman tüm İsrail savaşçı­ları onlara saldırdı.

4Uzziya Betomastaym'e, Bebai'ye, Koba'ya, Kola'ya ve İsrail'in tüm dağlık bölgelerine ulak­lar gönderdi. Durumu açıkladı ve düş­mana saldırıp onu yok etmelerini buyurdu.

5İsrailliler durumu öğrenince, hep birden düşmana saldırdılar ve Ko­ba'ya değin onları öldürdüler. Düşman ordugâhında olup bitenleri öğ­renince, Yeruşalim'in dağlık bölgele­rindeki erkekler de onlarla birleşti. Sonra Gilat'ın ve Galile'nin erkekleri düşman ordusunun kanadına saldırdılar, düşman Şam'a, Şam'a ilişkin ül­keye varıncaya dek güçlü saldırılarını sürdürdüler.

6Betulya'da kalanlar ise Asur ordusunun ordugâhını yağma et­tiler ve bundan büyük kazanç sağladı­lar.

7Düşmanı öldüren İsrailliler geri dönünce yağmaya katıldılar. Dağlık bölgelerde ve vadide bulunan köyler ve birkaç evden oluşan ufak köyler de düşmanın varlığından çıkar sağladılar, çünkü yağma edilecek çok şey vardı.

İsrail Tanrı'ya Şükrediyor

8Başkâhin Yoakim ve İsrail Ön­derler Kurulu, Tanrı'nın İsrail'e ver­diği iyilikleri görmek ve Yudit'i kut­lamak için Yeruşalim'den geldiler.

9Yu­dit'i evinde görmeye gittiler, hep bir­likte kutsayıp ve şöyle dediler:

"Yeruşalim seninle ünlüdür! İsrail seninle kıvanç duyuyor! Soyumuz seninle onur duyuyor!

10Bileğinin gücüyle işlerin üstesinden geldin, İsrail tarafından övülmeye yaraşıksın ve Tanrı girişimlerini onayladı. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı seni kutsasın Geleceğin tüm günlerinde!" Herkes, "Âmin!" dedi.

11Halk düşman ordugâhını otuz gün süreyle yağma etti. Holofernes'in çadırını, gümüş sofra takımını, sedir­lerini, içki kâselerini ve tüm eşyasını Yudit'e verdiler. Yudit kendisine ve­rilen şeyleri katırına ve at arabalarına yükledi.

12İsrail'in tüm kadınları Yu­dit'i görmek için ivedi davrandı ve onun onuruna oynadı. Yudit, ona arkadaşlık eden kadınlara dallar dağıttı. Yudit ve arkadaşları zeytin çelengi taktılar.

13Sonra Yudit alayın başında yerini aldı ve oynayan kadınlarla bir­likte ilerledi. İsrail'in tüm erkekleri, silahlı olarak, boyunlarında çelenklerle ve ezgiler okuyarak onları izliyor­du.

14Yudit Tanrı'ya şükreden bir ez­gi okudu ve çevresindeki tüm İsrail halkı yüksek sesle aynı ezgiye eşlik etti:


Başlangıç