Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Esdras

Sürgünden Dönenlerin Listesi

5 Bundan sonra, karıları, oğulları, kızları, köleleri, hizmetçileri ve sığırlarıyla birlikte dönmeleri için oy­maklarına uygun aile başlan seçildi.

2Darius, davul ve flütlerin müziği eş­liğinde, güven içinde Yeruşalim'e ka­dar onlara eşlik etsin diye bin kişilik bir süvari gönderdi.

3Bütün halk se­vinç içinde eğleniyordu.

4Sürgünden dönen oymak, boy, aile başlarının adları şöyleydi:

5Kâ­hinler, Harun oğlu Pinehas'ın oğullan Seraya oğlu Sadok oğlu Yeşu, Yahuda oymağının Pares soyunun Davut ailesinden Şealtiel oğlu Zerubbabil oğlu Yoakim.

6Bu Darius'un krallığı­nın ikinci yılının ilk ayı olan Nisan ayında, onun önünde bilgece sözler söyleyen Zerrubabil'di.

7Bunlar, Babil Kralı Nebukadnessar'ın Babil'e tutsak olarak sürgün et­tikten sonra geçici olarak kaldıkları yerden çıkıp

8Yeruşalim ve Yahudanın geri kalan yerlerine, kendi köyle­rine dönen Yahuda halkıdır. Bu halk Zerubbabil'le Yeşu, Nehemya, Sera­ya, Resaya, Bigvay, Mordekay, Bilşan, Mispar, Reelaya, Rehum ve Baana önderliğinde Yeruşalim'e döndüler.

9Önderleriyle sürgünden dönenle­rin sayıları şöyleydi: Paroşoğulları: 2172  Şefatyaoğulları: 472

10Arahoğulları: 756

11Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812

12Elamoğulları: 1254  Zattuoğulları: 945  Korbeoğulları: 705  Banioğulları: 648

13Bevayoğulları: 623  Azgatoğulları: 1322

14Adonikamoğulları: 667  Bigvayoğulları: 2066  Adinoğulları: 454

15Hizkiya soyundan Ateroğulları: 92  Kilan ve Azetasoğulları: 67  Azaruoğulları: 432

16Anniasoğulları: 101  Aromoğulları, Besayoğulları: 323  Yoraoğulları: 112

17Bayterusoğulları: 3005  Beytlehemliler: 123

18Netofalılar:55  Anatotlular: 158  Azmavetliler: 42

19Kiryat-Yearimliler: 25  Kefiralılar ve Beerotlular: 743

20Kadiyasanlılar ve Ammidiyanlılar: 422  Ramalılar ve Gevalılar: 621

21Mikmaslılar: 122  Beytelliler: 52  Magbişliler: 156

22Öbür Elam ve Ono kentlerinden olanlar: 725  Erihalılar: 345

23Senaalılar: 3330.

24Kâhinler: Yeşu ve Anasiv soyundan Yedayaoğulları: 972  İmmeroğulları: 1052

25Paşhuroğulları: 1247 Harimoğulları: 1017.

26Levililer: Yeşu, Kadmiel, Bannas ve Sudiasoğulları: 74.

27Tapınak ezgicileri: Asafoğulları: 128.

28Kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 139.

29Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları, Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları, Levanaoğulları, Hagavaoğulları,

30Akkuvoğulları, Utayoğulları, Ketavoğulları, Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları, Katuaoğulları, Gaharoğulları,

31Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları, Kasevaoğulları, Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Hasrahoğulları, Besayoğulları, Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları, Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Asuroğulları, Parakimoğulları, Baslutoğulları,

32Mehidaoğulları, Kutaoğulları, Kareaoğulları, Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları, Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

33Süleyman'ın kullarının soyu: Hassoferetoğulları, Perudaoğulları, Yalaoğulları, Lozonoğulları, Giddeloğulları, Şefatyaoğulları,

34Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Şarotioğulları, Masiahoğulları, Gasoğulları, Addusoğulları, Subasoğulları, Aferaoğulları, Barodisoğulları, Şafatoğulları, Amioğulları.

35Tüm tapınak görevlilerinin ve Sü­leyman'ın kullarının soyundan olan­lar: 372.

36Keruv, Addan ve İmmer önder­liğinde Tel-Melah ve Tel-Harşa'dan gelen,

37ancak hangi aileden oldukla­rını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır: Toviyaoğulları, Delayaoğulları, Nekodaoğulları: 652.

38Kâhin kabul edilen, ama her­hangi bir kaydı bulunamayanlar: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları, kendi adıyla anılan Barzillay'ın kızlarından Agiya'yla evli Yaddusoğulları.

39An­cak yazılı bir kayıt bulunmayınca kâ­hinlik görevi ellerinden alındı.

40Vali Nehemya onlara, Urim ve Tummim kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini bu­yurdu.

41Hizmetçilerin dışında, on iki ve daha büyük yaştaki İsrailliler'in top­lam sayısı 42360'tı.

42Ayrıca kadınlı erkekli 7337 hizmetçi, 245 ezgici,

43435 deve, 7036 at, 245 katır, 5525 eşek vardı.

44Bazı aile başları Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'na varınca, tapı­nağın bulunduğu yerde yeniden ku­rulması için ant içtiler.

45Her biri gücü oranında hazineye 1000 altın mina, 5000 gümüş mina, 100 kâhin giysisi bağışladılar.

46Kâhinler, Levililer ve halktan bazıları Yeruşalim'e ve çevresine yer­leşti. Tapınak ezgicileriyle kapı nö­betçileri ve öbür İsrail halkı da kendi kentlerine yerleşti.

47İsrailliler kendi kentlerine yer­leştikten sonra yedinci ayda, tek vü­cut halinde, tapınağın doğuya bakan ilk kapısının önündeki meydanda top­landılar.
48Sonra Yosadak oğlu Yeşu'yla kâhin kardeşleri ve Şealtiel oğ­lu Zerubbabil'le kardeşleri yerlerini alıp İsrail'in Tanrısı'nın sunağını Tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca

49üze­rinde yakmalık sunular sunmak üzere hazırladılar.

50Ülkedeki öteki uluslar­dan bir kısmı onlara düşman ve on­lardan daha güçlü olmalarına rağmen, sunağın kurulmasında onlara katıldı­lar. Sabah akşam, uygun zamanlarda Rab'be kurbanlarla yakmalık sunular sundular.

51Kural uyarınca Çardak Bayramı'nı kutladılar.

52Her gün su­nulması gereken günlük kurbanların yanısıra, belirli bayramlarda, Şabat günlerinde, Yeni Ay törenlerinde su­nulacak yakmalık sunularını sundular.

53Tanrı'nın Tapınağı henüz inşa edil­memiş olmasına rağmen, yedinci ayın yeni ay gününden itibaren kendisine herhangi bir adak adamış olanlar, Tanrı'ya kurbanlar sunmaya başladı­lar.

54Pers Kralı Koreş'in yazısında yer alan buyruğa uygun olarak duvar­cılara, marangozlara para, yiyecek, içe­cek verdiler.

55Sedir tomruklarını Lüb­nan'dan denize indirerek Yafa'ya ge­tirmeleri için Saydalılar'la Surlular'a da arabalar sağladılar.

56Şealtiel oğlu Zerubbabil, Yosa­dak oğlu Yeşu, Levililer, kâhinler ve sürgünden gelen herkes birlikte bir başlangıç yapıp

57Yeruşalim'deki Tan­rı'nın Tapınağı'na gelişlerinin ikinci yılının ikinci ayında, yeni ay gününde tapınağın temelini attılar.

58Yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer'i Rab'bin işinde çalışmak üzere görevlendirdi­ler. Levililer'den Yeşu, oğulları ve kardeşleri, Kadmiel, Yeşu Emadabunoğulları, İliadun oğlu Yodaoğulları, onların oğulları ve kardeşleri Tanrı'nın Tapınağı'nın yapımında çalışanları de­netleme işini hep birlikte yüklendiler. Böylece yapıcılar tapınağı inşa et­tiler.

59Kâhinler giysileri içinde, Le­vililer müzik aletleri ve borularla, Asafoğulları da zillerle İsrail Kralı Davut'un buyrukları uyarınca

60Rabbe hamdedip O'nu yüceltmek için sı­raya girdiler.

61O'nun sevgisi ve yü celiği sonsuza dek bütün İsrail'in üze­rinde olduğu için ezgiler okuyup Rabbe şükranlarını sundular.

62Bütün halk Tanrı'nın Tapınağı'nın temeli atıldığı için borular çalıp yüksek sesle bağır­dı, Rab'bi övdü.

63Tapınağın önceki halini bilen birçok yaşlı kâhin, Levili ve boy başları tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağ­ladılar.

64Ağlama sesleri borularla ne­şeli çığlıkları bastırmıştı.

65Kalabalık o kadar yüksek sesle boru çalıyordu ki, gürültü çok uzak­lardan bile duyuluyordu.

66Yahuda'yla Benyamin oymaklarının düşmanları gürültüyü duyunca, bu boru seslerinin ne anlama geldiğini öğrenmek istedi­ler.

67Sürgünden dönüp İsrail'in Tanrısı'nın Tapınağı'nı inşa edenlerin se­si olduğunu öğrendiler.

68Böylece Zerubbabil, Yeşu ve boy başlarına yaklaşıp,

69"Biz de sizinle inşa ede­lim. Çünkü, biz de Rab'be, tıpkı sizin gibi Tanrınız'a tapıyoruz. Bizi buraya getiren Asur Kralı Esarhaddon'un dö­neminden bu yana O'na kuban ke­siyoruz" dediler.

70Ne var ki, Zerub­babil, Yeşu ve İsrail'deki boy başları onlara, "Sizin Tanrımız Rab'bin Tapı­nağı'nın inşasında bizimle yapacak bir şeyiniz yok" dediler,

71"Çünkü, Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca İsrail'in Rab'bi için onu biz tek başımıza yapacağız."

72Ancak çevre halkı Yahudiler'e sıkı bir baskı uy­guladı, desteklerini kesti ve onların inşaata devam etmelerini engelledi.

73Entrikalar çevirerek, ayaklanmalar çıkararak, kargaşa yaratarak Kral Ko­reş'in dönemi süresince inşaatın ta­mamlanmasını engellediler. Dariusun krallığına kadar iki yıl inşaat dur­duruldu.


Başlangıç