Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Esdras

Tapınak Kuruluyor

6 Darius'un krallığının ikinci yılın­da, Peygamber Hagay'la İddo oğ­lu Peygamber Zekeriya, Yahuda ve Yeruşalim'deki Yahudiler'e İsrail'in Tanrısı Rab'bin adıyla peygamberlik­te bulundular.

2Daha sonra Şealtiel oğlu Zerubbabil'le Yosadak oğlu Ye­şu onlarla birlikte olan Rab'bin pey­gamberlerinin yardımıyla Yeruşalimdeki Tanrı'nın Tapınağı'nı yeniden onarmaya başladılar.

3Ne var ki, Suriye ve Fenike böl­ge valisi Tattenay, Şetar-Bozenay ve çalışma arkadaşları onlara gelip,

4"Bu tapınağı yeniden kurmak ve çatıyı ta­mamlamak için size kim yetki verdi?" diye sordular, "Yapıyı onaranlar kim­ler?"

5Rab'bin yardımı sürgünden dö­nenlerin üzerinde olduğundan, Yahudiler'in ileri gelenlerine iyi davranıldı.

6Darius'a bir haber gönderip rapor yazılana dek onların onarıma devam etmeleri engellenmedi.

7Suriye ve Fenike bölge valisi Tat­tenay, Şetar-Bozenay ve onların çalış­ma arkadaşlarının Kral Darius'a gön­derdikleri mektubun bir örneği aşağı­dadır:

8"Kral Darius'a selamlar. Efendi­miz kral bilmelidir ki, Yahuda'yla Yeruşalim Kenti'ne gittik. Sürgünden dö­nen ileri gelen Yahudiler'i Yeruşalim Kenti'nde Rab için kesilmiş değerli taş­larla içlerine kirişler yerleştirilmiş duvarlarıyla

9büyük yeni bir tapınak ku­rarken gördük.

10Halk canla başla ça­lışıyor, yapım işleri ilerliyor.

11"Hal­kın ileri gelenlerine, 'Bu tapınağı ye­niden kurmak ve yapımını tamamla­mak için size kim yetki verdi' diye sorduk.

12Sizi önderlerinin kim olduğu konusunda bilgilendirebilmek için onlardan önderlerinin isim listesini is­tedik.

13Onlar bize şöyle yanıt verdi­ler: 'Bizler yerin ve göğün Tanrısı'nın kullarıyız.

14Uzun yıllar önce İsrail'in ulu ve güçlü bir kralının kurup yapı­mını tamamladığı tapınağı yeniden kuruyoruz.

15Ama babalarımız Gök­lerin Tanrısı'na karşı günah işleyip O'nu öfkelendirdiler. Tanrı onları Babil Kralı Kildani Nebukadnessar'ın eli­ne teslim etti.

16Tapınağı yakıp yıktı­lar, halkımızı da uzaklara, Babil'e tut­sak olarak götürdüler.

17Ne var ki, Kral Koreş, krallığının birinci yılında tapı­nağın yeniden kurulmasına izin verdi.

18Ayrıca Nebukadnessar'ın Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'ndan çıkarıp Babil'deki tapınağa götürdüğü altın ve gümüş kapları da oradan çıkararak bölge valisi Zerubbabil'le Şeşbassar'a teslim etti.

19Buyruk uyarınca bütün bu kapların geri alınıp Yeruşalim'deki tapınağa getirilmesi, tapınağın yeni­den yerinde kurulması gerekiyordu.

20Böylece Şeşbassar gelip Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın temelini attı. O günden bu yana yapım işleri sürmekte, ama daha bitmedi.

21Bun­dan dolayı, eğer kral uygun görüyor­sa, Babil Kralı olan efendimizin kra­liyet arşivinde bir araştırma yapılsın.

22Rab'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nın yeniden kurulması için Kral Koreş'in buyruk verip vermediği saptansın. Efendimiz kral uygun görürse, bu konuya ilişkin kararını bize bildirsin.' "

Darius'un Buyruğu

23O zaman Kral Darius, Babil'deki kraliyet arşivinde bir araştırma yapıl­masını buyurdu. Medya ülkesindeki Ahmeta Kalesi'nde bir parşömen tomarı bulundu. Tomarda şunlar yazı­lıydı:

24"Krallığının birinci yılında Kral Koreş kurban kesmek üzere tapı­nağın yeniden kurulması için buyruk verdi.

25Üç sıra kesilmiş taş, bir sıra doğal keresteden kirişlerle olacak şe­kilde, yüksekliği 60, genişliği 60 ar­şın olsun. Giderler Kral Koreş'in ha­zinesinden karşılansın.

26Nebukadnes­sar'ın Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapı­nağı'ndan çıkarıp Babil'e getirdiği al­tın ve gümüş kaplar da geri verilsin. Yeruşalim'deki tapınakta özel yerleri­ne götürülsün."

27Böylece Darius, Suriye ve Feni­ke bölge valisi Tattenay'la Şetar-Bo­zenay'a ve onların çalışma arkadaşla­rına o yerden uzak durmalarını, Rab'bin kulu Yahuda valisi Zerubbabil'le ileri gelen Yahudiler'e, Rab'bin Tapı­nağı'nı eski yerinde kurmaları için izin vermelerini buyurdu.

28Ayrıca şunları ekledi: "Tapınağın yeniden kurulması için Yahuda'ya sürgünden dönen ileri gelenlere onarım bitinceye dek destek verilmesini,

29Kili-Suriye ve Fenikeden alınan vergilerin bir kısmının adil­ce bu insanlara verilmesini, Rab'be kur­banlar kesmeleri için boğalar, koçlar, koyunlar,

30aynı şekilde, Yeruşalimdeki kâhinlerin günlük kullanımları için buğday, tuz, şarap ve yağın dü­zenli olarak her yıl, savsaklamadan Vali Zerubbabil'e verilmesini buyuruyorum.

31Öyle ki, benim çocukları­mın iyiliği için Göklerin yüce Tanrısı'nı hoşnut eden sunular sunsunlar.

32"Her kim burada yazılı olanlara aykırı hareket edip geçersiz kılarsa, evinden bir kiriş alınıp onun üzerine asılacak, onun mal varlığı da, ceza olarak krala verilecektir.

33"Bundan böyle, ismi orada anılan Rab, Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın yapımını engellemek ya da yıkmak için ellerini uzatacak her kralı ve halkı yok etsin.

34"Ben, Kral Darius, bunların burada yazıldığı gibi özen­le yerine getirilmesini buyuruyorum."


Başlangıç