Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Elçilerin işleri

ELÇ Dipnotlar

1:1-2 ilk kitabım: İncil'in Luka kısmı.

1:12 yaklaşık bir kilometre: Grekçede, «bir Sept günü yolculuğu.» Yahudi din kurallarına göre Sept günü 2000 arşından fazla yol gitmek yasaktı.

2:21 Rab'be yakaran: Grekçede, «Rab'bin adını çağıran.»

2:34-35 ayaklarının altına serinceye dek: Grekçede, «ayaklarına basamak yapıncaya dek.»

3:16 İsa'nın...imandır: Grekçede, «İsa aracılığıyla olan imandır.»

4:27-28 gücün: Grekçede, «elin.»

4:34-35 buyruğuna verirlerdi: Grekçede, «ayaklarının dibine koyarlardı.» (Benzeri bir deyim Elç.4:37 ve Elç.5:1'de de geçiyor.)

5:3 Grekçede, «Hananya, nasıl oldu da Şeytan senin yüreğini doldurdu...»

6:2 maddi işlerle uğraşmamız: ya da «sofralara hizmet etmemiz.»

7:43 Molok: bir ilahın adı; eski Filistin'de bazı halklar, bu ilaha çocuklarını bile kurban ederlerdi.

7:43 Refan: Refan ya da Remfan, Satürn gezegeniyle ilgili olan ve eski çağlarda bazı Filistinli halkların taptığı bir ilahtı.

7:51 yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar: Tanrı'ya yürekten bağlı olmayan, O'nun sözünü dinlemeyen kişiler.

8:36-37 Bazı eski metinlerde şu sözler de yer alır: «Filipus, `Bütün yüreğinle iman edersen, vaftiz olabilirsin' dedi. Hadım da, `İman ediyorum ki, İsa Mesih Tanrı'nın Oğludur' dedi.»

10:30 üç gün: Grekçede, «dördüncü gün.» O çağda insanlar günleri hesaplarken yaşadıkları günü de sayarlardı.

10:45 Yahudi: Grekçede, «sünnetlilikten olan.»

11:21 Rab'bin gücü: Grekçede, «Rab'bin eli.»

14:12 Zeus: Greklerin inanışına göre en büyük tanrı.

14:12 Hermes: Greklerin inanışına göre, Zeus'un özel yardımcısı ve sözcüsü olan tanrı.

15:14 kendine ait olacak: Grekçede, «kendi adı için.»

15:17-18 bana ait olan: Grekçede, «üzerlerinde adımın anıldığı.»

15:33-34 Bazı eski metinlerde şu sözler de yer alır: «Ama Silas orada kalmaya karar verdi.»

17:18 Epikürcü: Grek filozofu Epikür'ün (İ.Ö. 341-270) öğretisini benimseyen kişi. Bu öğretiye göre ruh, beden gibi ölümlüdür, yeryüzündeki yaşamdan başka yaşam yoktur. Kişinin, mutluluğu ataraksiyada (ruh dinginliğinde) araması gereklidir.

17:18 Stoacı: kişinin, mutluluğu ancak tüm acılar ve zevklerden kaçınmakla bulabileceğini savunan Grek filozofu Zenon'un (İ.Ö.?335-?263) öğretilerini benimseyen kişi.

17:19 Ares tepesi kurulu: Grekçede, «Areopagos» (=Ares tepesi); eski Atinalıların, ilk zamanlarda Ares tepesinde toplanmış, daha sonraları da bu adla anılagelmiş olan ulusal meclisi.

18:6 Grekçede, «...onlara, `Kanınız başınıza!' dedi. `Ben temizim.'»

18:18 bkz. Elç.21:23-24; Say.6:18.

19:24 Artemis: Greklerin önemli bir tanrıçası; Artemis'in ya da Latince adıyla Diana'nın en büyük tapınağı Efes kentindeydi.

19:38 yargıçlar: Grekçede, «valiler.»

20:9 ikinci: Grekçede, «üçüncü» (zemin kat birinci kat sayılırdı).

20:26 hiç kimsenin uğrayacağı yargıdan sorumlu değilim: Grekçede, «herkesin kanından temizim.»

21:8 Yediler: bkz. Elç.6:1-6.

21:23 Bu kişiler `nezir' olmuş, yani kendilerini belirli bir süre için Tanrı'ya özel bir şekilde adamışlardı. Nezir olan kişi, alkolden sakınır, saçlarını uzatırdı. Belirli sürenin sonunda Tanrı'ya kurbanlar sunar ve saçlarını kestirirdi. Bkz. Tevrat, Sayılar 6:1-21.

21:38 tedhişçi: Grekçede, «hançerli»; şiddet yanlısı milliyetçi bir Yahudi partisinin üyelerine verilen ad.

24:6-8 Bazı eski metinlerde şu sözler de yer alır: «Ve kendi yasamıza göre yargılamak istedik. Ne var ki, komutan Lisyas gelip kaba kuvvet kullanarak onu elimizden aldı götürdü. Onu suçlayanların, sana başvurmalarını buyurdu.»

25:13 Berniki: Agripa'nın kızkardeşi.

25:21,25 İmparator: Grekçede, «Sevastos»; Roma imparatorlarının unvanlarından biri olan Avgustus'un karşılığı.

25:21 İmparator'a: Grekçede, «Sezar'a.»

27:1 Avgustus: Grekçede, «Sevastos.»

27:9-10 oruç günü: Yahudilerin eylül ya da ekim ayında kutladıkları Yom Kippur bayramı (bkz. Tevrat, Levililer Elç.16:29-34).

27:17 Sirte körfezi: Libya'nın kuzeybatı kıyılarında yer yer çok sığ olan körfez.

27:27 İyon denizi: Grekçede, «Adriya denizi.» O çağda Adriya denizi terimi bugünkü İyon denizini de içine alıyordu.

28:28-29 Bazı eski metinlerde şu sözler de yer alır: «Pavlus'un bu sözlerinden sonra Yahudiler kendi aralarında şiddetle tartışarak oradan ayrıldılar.»


1:1 Luk.1:1-4

1:4 Luk.24:49

1:5 Mat.3:11; Mar.1:8; Luk.3:16; Yu.1:33

1:8 Mat.28:19; Mar.16:15; Luk.24:47-48

1:9 Mar.16:19; Luk.24:50-51

1:13 Mat.10:2-4; Mar.3:14-19; Luk.6:13-16

1:18 Mat.27:3-8

1:20 Mez.69:25; Mez.109:8

1:21 Mat.3:16; Mar.1:9; Luk.3:21-22

1:21 Mar.16:19; Luk.24:51

2:1Lev.23:15-21; Tes.16:9-11

2:16 Yoe.2:28-32

2:23 Mat.27:35; Mar.15:24; Luk.23:33; Yu.19:18

2:24 Mat.28:5-6; Mar.16:6; Luk.24:5

2:25 Mez.16:8-11

2:30 Mez.132:11; 2Sa.7:12-13

2:34 Mez.110:1

2:44 Elç.4:32-35

3:13 Çık.3:15

3:14 Mat.27:15-23; Mar.15:6-14; Luk.23:13-24; Yu.19:12-15

3:22 Tes.18:15,18,19

3:25 Tek.12:3; 22.12:18; 26.12:4; 28.12:14

4:11 Mez.118:22

4:24 Çık.20:11; Neh.9:6; Mez.146:6

4:25 Mez.2:1-2

4:27 Mat.27:1-2; Mar.15:1; Luk.23:1,7-11; Yu.18:28-29

4:32 Elç.2:44-45

5:27 Mat.27:25

7:2 Tek.12:1

7:4 Tek.11:31; 12.11:4

7:5 Tek.12:7; 13.12:15; 15.12:18; 17.12:8

7:6 Tek.15:13-14

7:8 Tek.17:10-14; 21.17:2-4; 25.17:26; 29.17:31-35.17:18

7:9 Tek.37:11,28; 39.37:2,21; 41.37:39-41

7:11 Tek.42:1-2

7:13 Tek.45:1-2,16

7:14 Tek.45:9-10,17-18; 46.45:27

7:15 Tek.46:1-7; 49.46:33

7:16 Tek.23:3-16; 33.23:19; 50.23:7-13; Yşu.24:32

7:17 Çık.1:7-8

7:19 Çık.1:10-11,22

7:20 Çık.2:2-10

7:23 Çık.2:11-15

7:29 Çık.18:3-4

7:30 Çık.3:1-10

7:36 Çık.7:3; 14.7:21; Say.14:33

7:37 Tes.18:15,18

7:38 Çık.19:1-20.19:17; Tes.5:1-33

7:40 Çık.32:1-6

7:42 Amo.5:25-27

7:44Çık.25:9,40

7:45 Yşu.3:14-17

7:46 2Sa.7:1-16; 1Ta.17:1-14

7:47 1Kr.6:1-38; 2Ta.3:1-17

7:49 Yşa.66:1-2

7:51 Yşa.63:10

8:3 Elç.22:4-5; 26Elç.22:9-11

8:32 Yşa.53:7-8

9:23 2Ko.11:32-33

10:34 Tes.10:17

11:16 Elç.1:5

11:19 Elç.8:1-4

11:28 Elç.21:10

12:4 Çık.12:1-27

13:17 Çık.1:7; 12.1:51

13:18 Say.14:34; Tes.1:31

13:19 Tes.7:1; Yşu.14:1

13:19 Hak.2:16; 1Sa.3:20

13:21 1Sa.8:5; 10.8:21

13:22 1Sa.13:14

13:22 1Sa.16:12; Mez.89:20

13:24 Mar.1:4; Luk.3:3

13:25 Mat.3:11; Mar.1:7; Luk.3:16; Yu.1:19-20,27

13:28 Mat.27:22-23; Mar.15:13-14; Luk.23:21-24; Yu.19:15

13:29 Mat.27:57-61; Mar.15:42-47; Luk.23:50-56; Yu.19:38-42

13:31 Elç.1:3

13:32 Mez.2:7

13:34 Yşa.55:3

13:35 Mez.16:10

13:41 Hab.1:5

13:47 Yşa.42:6; 49.42:6-7

13:51 Mat.10:14; Mar.6:11; Luk.9:5; 10Luk.9:10-11

15:1 Lev.12:3

15:7 Elç.10:1-43

15:8 Elç.2:4; 10Elç.2:44

15:15 Amo.9:11-12

15:20 Çık.34:15-17; Lev.17:10-16; 18.17:6-23

15:38 Elç.13:13

17:24 1Kr.8:27; Yşa.42:5

19:4 Mat.3:11; Mar.1:4,7-8; Luk.3:4,16; Yu.1:26-27

20:24 2Ti.4:7

21:8 Elç.8:5

21:10 Elç.11:28

21:25 Elç.15:28-29

21:29 Elç.20:4

22:2 Elç.5:34-39

22:4 Elç.8:3; 26Elç.8:9-11

22:20 Elç.7:58

23:3 Mat.23:27-28

23:5 Çık.22:28

23:6 Elç.26:5; Flp.3:5

23:8 Mat.22:23-24; Mar.12:18-19; Luk.20:27-28

24:17 Elç.21:17-28

24:21 Elç.23:6

26:5 Elç.23:6; Flp.3:5

26:9 Elç.8:3; 22Elç.8:4-5

26:20 Elç.9:18-20,28-29

26:23 1Ko.15:20

26:23 Yşa.42:6; 49.42:6

28:19 Elç.25:11

28:26 Yşa.6:9-10


Başlangıç