Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Yuhanna

Yuhanna'nın birinci mektubu

YUHANNA'NIN BİRİNCİ MEKTUBUNA GİRİŞ

Genel bakış: Mektup, yazarının kimliğini açıklamıyor. Ama tüm ipuçları, «İsa'nın sevdiği öğrenci» (Yu.13:23), yani İncil'in Yuhanna kısmını ve Esinleme'yi (Vahiy) yazan elçi Yuhanna'yı işaret ediyor. Yazar burada İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor (1Yu.1:1-5; 1Yu.4:21). Üslup ve içerik yönünden bu mektupla İncil'in Yuhanna kısmı arasında birçok benzerlikler var. Bunun yanı sıra, elçileri izleyen ilk inanlı yazarlar Yuhanna'yı bu mektubun yazarı kabul ederler. Mektubun ne zaman ve kime yazıldığını tam bilmiyoruz. Ancak yine bu ilk yazarların yapıtlarından Yuhanna'nın İ.S. 70-100 yılları arasındaki dönemin çoğunu Efes'te geçirdiği anlaşılıyor. Elimizdeki kanıtlara göre mektup ilk kez Asya ilindeki (bugünkü Ege bölgesi) topluluklar arasında okunmaya başlandı. İlk inanlı yazarlardan biri olan İskenderiyeli Klement, Yuhanna'nın Asya ilindeki topluluklara ne denli çok ders verdiğini anlatır. Onun için mektup bu yöredeki topluluklara yazılmış olabilir. Dili oldukça yumuşaktır. Yuhanna okuyucularına, «sevgili kardeşlerim», «yavrularım», «çocuklar» diye seslenip durur.

Mektubun içeriği: Yuhanna, mektubunun birkaç amacı olduğunu söyler1:
(a) İlk olarak Mesih'in kimliği üzerinde duruyor. Mesih, Baba'yla birlikteydi, sonra beden alıp dünyaya geldi ve bizlere göründü2. O, Tanrı Oğlu'dur3; «günahları ortadan kaldırmak» ve «İblis'in yaptıklarına son vermek için»4 geldi. «Gerçek Olan'ı (Tanrı'yı) tanımamız için bize anlama gücü vermiştir» (1Yu.5:20).
(b) Yuhanna, mektubunun ikinci amacını şöyle açıklıyor: «Bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum» (1Yu.2:1). Gerçekte mektubun tamamı günah konusunu uzun uzun işler5. İnanan, «Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar» (1Yu.3:3) ve günah içinde yaşamaz. Ne var ki, «Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır» (1Yu.1:8-9). Günaha karşı sahip olduğumuz seçenek, Mesih'in buyruklarına uyup birbirimizi severek «ışıkta yürümektir»6. «Çünkü sevgi Tanrı'dandır...Tanrı sevgidir» (1Yu.4:7-8,16).
(c) Yuhanna ayrıca, «Ben bunları Tanrı Oğlunun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım» diyor (1Yu.5:13). Böylesine güven veren bilgi7, yaşam8 ve iman9 tekrar tekrar işlenen konulardır.
(ç) Yuhanna başka bir ayette diyor ki, «Bunları, sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazmış bulunuyorum» (1Yu.2:26). Yanlış öğreti yayan bu kişiler, İsa'nın beden alıp dünyaya geldiğini inkâr ediyorlardı (1Yu.2:18-26; 1Yu.4:1-6). Mektubun önemli bir bölümü, büyük olasılıkla bu kişilerin küçümsediği gerçekleri vurgulamak için kaleme alınmıştır. Mektupta sıkça tekrarlanan kavramlardan biri de `gerçek' kavramıdır10.

Ana hatlar:
1Yu.1:1-4 Yaşam Sözü
1Yu.1:5-2:17 Işık ve karanlık
1Yu.2:18-27 Yanlış öğreti yayanlar
1Yu.2:28-3:24 Günah ya da sevgi
1Yu.4:1-6 Ruhları sınayın
1Yu.4:7-21 Tanrı sevgidir
1Yu.5:1-21 İman ve yaşam

Kaynak ayetler:
11Yu.1:1-2; 1:3; 1:4; 2:1; 2:21; 2:26; 5:13
21Yu.1:1-4; 4:2,9
31Yu.1:3; 1Yu.3:22-25; 4:14-15; 5:5,9-12,18,20
41Yu.1:7; 1Yu.2:2; 1Yu.3:5-8,16; 4:10,14
51Yu.1:5-21  1Yu.1:12; 1Yu.2:15-17; 1Yu.3:3-12; 1Yu.5:16-19
61Yu.1:5-7; 1Yu.2:3-10,29; 1Yu.3:1-3,11-24; 1Yu.4:7-12; 1Yu.4:16-51Yu.4:3
71Yu.2:3-5,13-14,18,29; 1Yu.3:1,6,16,19-20,24; 1Yu.4:2,6-8,13,16; 1Yu.5:2,20
81Yu.1:1-2; 1Yu.2:25; 1Yu.3:15; 1Yu.5:11-13,16,20
91Yu.3:23; 1Yu.4:1,16; 1Yu.5:1,4-5,10-11
101Yu.1:6,8; 1Yu.2:4,8,21,27; 1Yu.3:18-20; 1Yu.4:6; 1Yu.5:6,201. Bölüm

Yaşam Sözü

1Yaşam Sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu ilan ediyoruz. 2Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte[a] olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size ilan ediyoruz. 3Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü ve işittiğimizi size ilan ediyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla ve O'nun Oğlu İsa Mesih'ledir. 4Bunları size, sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz.

Işıkta yürüyelim

5Mesih'ten işitmiş olduğumuz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur. 6Eğer O'nunla paydaşlığımız var der ve karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz. 7Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve O'nun Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. 8Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. 9Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 10Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz ve O'nun sözü içimizde olamaz.

Başlangıç