Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Korintliler

Pavlus'un Korintlilere birinci mektubu

1. KORİNTLİLERE GİRİŞ

Genel bakış: Korint, orta Yunanistan ile Peloponnes yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Peloponnes'in güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint kenti, cinsel ahlaksızlığıyla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanı sıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1
Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yıllarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (1Ko.16:2-7). Bu mektuptan önce Korintlilerle yazışmıştı (1Ko.5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (1Ko.7:1). Pavlus, bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1Ko.1:11; 1Ko.16:17-18).

Mektubun içeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1Ko.1:4-7; 1Ko.11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çeki düzen vermesi için yazılmıştır (1Ko.3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (1Ko.4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1Ko.1:17-21 Ko.1:16). Pavlus ayrıca Korintlileri cinsel ahlaksızlık6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (1Ko.6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (1Ko.11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (1Ko.13).
Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara cevap verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (1Ko.7); putlara sunulan kurban etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Kudüs'te bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.
Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (1Ko.15).

Ana hatlar:
1Ko.1:1-9 Selam ve teşekkürler
1Ko.1:10-6:20 Korint topluluğundaki karışıklıklar
1Ko.1:10-17 Bölünmeler
1Ko.1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
1Ko.3:1-4:21 Bölünmeler
1Ko.5:1-13 Topluluğun cinsel ahlaksızlık karşısındaki tutumu
1Ko.6:1-11 Topluluk içi davalar
1Ko.6:12-20 Cinsel ahlaksızlık
1Ko.7:1-16:4 Korintlilerin sorularına verilen yanıtlar
1Ko.7:1-40 Evlilik
1Ko.8:1-11:1 Putlara sunulan kurban eti
11:2-33 Toplantıların yönetilmesi
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak ayetler:
1Elç.18:1-8; 1Ko.1:20-25; 1Ko.7:18-19; 1Ko.8:1-13; 1Ko.9:19-23; 1Ko.10:23-11:16
21Ko.16:5,8 bkz. .Elç.19:21-22
31Ko.1:1-3,8; 1Ko.3:10-17; 1Ko.6:9-20; 1Ko.10:31; 1Ko.11:27-32; 1Ko.15:34
41Ko.1:10-16; 1Ko.3:3-9; 1Ko.11:17-19
51Ko.1:17-21  Ko.1:16; 1Ko.3:18-21; 1Ko.8:1-3; 1Ko.13:9-12
61Ko.5:1-13; 1Ko.6:9-20; 1Ko.10:7-8
71Ko.8:1-13; 1Ko.10:14-33
81Ko.12:1-31; 1Ko.14:1-40
91Ko.16:1-4 bkz. .Rom.15:25-28
1. Bölüm

Selamlar ve şükranlar

1-3Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten, Tanrı'nın Korint'teki topluluğuna selam! Mesih İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. 4Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrıma şükrediyorum. 5-6Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih'te her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz. 7Şöyle ki, siz Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. 8Rabbimiz İsa Mesih, kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. 9Sizi, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir.

İnanlılar topluluğunda bölünmeler

10Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum: hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve aynı yargıda birleşin. 11Kardeşlerim, Klovi'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim. 12Şunu demek istiyorum: her biriniz, «Ben Pavlus yanlısıyım», «Ben Apollos yanlısıyım», «Ben Kefas yanlısıyım» ya da «Ben Mesih yanlısıyım» diyormuş.
13Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Pavlus muydu? Pavlus'un adıyla mı vaftiz edildiniz? 14-15Hiç kimse benim adımla vaftiz edildiğinizi söylemesin diye sizlerden Krispus ve Gayus'tan başkasını vaftiz etmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum. 16Evet, bir de İstefanas'ın ev halkını vaftiz ettim; bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi hatırlamıyorum. 17Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye, bilgece sözlere dayanmaksızın Müjde'yi yaymaya gönderdi.

Tanrı'nın gücü ve bilgeliği olan Mesih

18Çarmıhla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık, ama kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın gücüdür. 19Nitekim şöyle yazılmıştır:

«Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim,
zekilerin zekâsını boşa çıkaracağım.»

20O halde bilge kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışmacısı nerede? Tanrı, dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? 21Mademki dünya, Tanrı'nın bilgeliğine göre Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı, iman edenleri, saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. 22Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler ise bilgelik ararlar. 23Ama biz, çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüzkarası, diğer uluslar da saçmalık sayarlar. 24Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için,ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. 25Çünkü Tanrı'nın `saçmalığı' insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın `zayıflığı' insan gücünden daha güçlüdür.
26Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. 27Ama Tanrı, bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. 28Tanrı, dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için, dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. 29Öyle ki, Tanrı'nın önünde hiçbir insan övünmesin. 30Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. 31Bunun için, yazılmış olduğu gibi, «Övünen, Rab ile övünsün.»

Başlangıç