Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Petrus

Petrus'un birinci mektubu

PETRUS'UN BİRİNCİ MEKTUBUNA GİRİŞ

Genel bakış: Elçi Petrus bu mektubu Anadolu'ya dağılmış inanlılara yazdı (a İmparatorluğuna bağlı eyaletlerin yerlerini tam belirleyebilmek için haritalara bakınız). Mektup, baskıların yoğun olduğu bir dönemde, büyük olasılıkla İmparator Neron'un egemenlik sürdüğü dönemin (İ.S. 54-68) sonlarına doğru yazıldı. Petrus'un kendisi de bu dönemin sonlarında Roma'da şehit edilmişti. Herhalde Petrus mektubu oradan yazmış, `Babil' adını da (1Pe.5:13) Roma'yı simgeleyen bir ad olarak kullanmıştır. Pavlus'un yakın çalışma arkadaşları Markos ve Silvanus'un mektupta anılması bu olasılığı güçlendiriyor (örneğin .1Ti.4:11'e bkz.).

Mektubun içeriği: Petrus, mektubun amacını 5. bölümün 12. ayetinde şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (1Pe.2:13-17) ve efendilerine (1Pe.2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (1Pe.3:1-7) ve birbirleriyle (1Pe.4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir ümide, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1Pe.1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için» seçildik (1Pe.2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizi Mesih'te olan kendi sonsuz yüceliğine çağıran ve tüm lütfun kaynağı olan Tanrı, kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirecek, pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (1Pe.5:10).

Ana hatlar:
1Pe.1:1-12 Kurtuluş ve umut
1Pe.1:13-3:7 Kutsal olun
1Pe.1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
1Pe.2:4-12 Diri taş, seçkin halk
1Pe.2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
1Pe.2:21-25 Mesih'in özverisi
1Pe.3:1-7 Karı-koca ilişkileri
1Pe.3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
1Pe.3:8-17 Doğru olanı yapmak
1Pe.3:18-22 Mesih'in özverisi
1Pe.4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak ayetler:
11Pe.1:6-7; 1Pe.2:19-25; 1Pe.3:14-18; 1Pe.4:1-5,12-19; 1Pe.5:8-10
21Pe.2:1,11-12; 1Pe.3:8-12; 1Pe.4:2-8
31Pe.1:11,18-21; 1Pe.2:4,21-24; 1Pe.3:18; 1Pe.4:13
1. Bölüm

Mesih İsa'nın elçisi olan ben Petrus'tan, Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam! 2İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz için ve O'nun kanının üzerinize serpilmesi[a] için, Baba Tanrı'nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.

Göksel miras

3-4Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Çünkü O, kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir ümide, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. 5Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. 6Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. 7Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğü zaman size övgü, yücelik ve onur kazandıracak. Bu imanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. 8Mesih'i görmemiş olsanız da O'nu seviyorsunuz. Şimdi O'nu görmediğiniz halde O'na iman ediyor ve sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. 9Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.
10Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler ve araştırmalar yaptılar. 11İçlerinde olan Mesih'in Ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruh'un hangi zamanı[b] ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. 12Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekler, gökten gönderilmiş olan Kutsal Ruh'un gücüyle size Müjde'yi iletenler tarafından bildirildi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.

Kutsal olun

13Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın. Ayık olun. Ümidinizi tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. 14Söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. 15Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun. 16Nitekim şöyle yazılmıştır: «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.»
17Kimseyi kayırmadan, kişiyi, yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı Baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusunda geçirin. 18-19Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz. 20Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. 21O'nu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya O'nun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve ümidiniz Tanrı'dadır.
22Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız ve kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Buna göre birbirinizi candan, yürekten sevin. 23Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. 24-25Nitekim,

«İnsan soyu bir ota benzer.
Tüm yüceliği de kır çiçeği gibidir.
Ot kurur, çiçeği düşer.
Ama Rab'bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.»

İşte size müjdelenmiş olan söz budur.

Başlangıç