Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Luka

Luka Dipnotları

1:66 Rab: Grekçede, «Rab'bin eli.»

1:69-71 güçlü bir kurtarıcı: Grekçede, «bir kurtuluş boynuzu.» (Boynuz, güç simgesidir.)

1:79 doğan Güneş: Mesih (Tevrat, Malaki 4.:2'ye bkz.)

2:22 arınma günleri: Tevrat, Levililer 12:1-4'e göre bir kadın, bir erkek çocuk doğurduktan sonra kırk gün süreyle dinsel açıdan `kirli' sayılırdı. Bu dönemin sonunda bir kurban sunarak tekrar `temiz' hale gelirdi.

2:29 kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim: Grekçede, «kulunu şimdi esenlikle salıveriyorsun.»

3:32 Salmon: bazı eski metinlerde «Şalah» şeklinde yazılıyor.

3:33 Ram oğlu: bazı metinlerde «Admin oğlu, Arni oğlu.»

4:44 Yahudiye'deki: birçok eski metinde, «Celile'deki.»

8:45 Petrus: birçok eski metinde, «Petrus ve yanındakiler.»

9:1 tüm cinleri kovmak: Grekçede, «tüm cinlerin üzerinde.»

9:30-31 ayrılış: yani, ölüm.

9:56 Bazı eski metinlerde 54-56 ayetleri şöyle geçer: ...«'Rab, İlyas'ın yaptığı gibi, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?' dediler. 55Ama İsa dönüp onları azarladı ve şöyle dedi: 'Siz hangi ruha ait olduğunuzu bilmiyorsunuz. 56Çünkü İnsanoğlu insanları yok etmeye değil, kurtarmaya geldi.' Sonra...»

11:41 kaplarınızın içindekini: Grekçede, «içtekileri.»

12:25 ömrünü bir anlık: ya da «boyunu bir arşın.»

12:50 Bu ayette İsa, çarmıhtaki ölümünden söz etmektedir.

12:59 kuruş: Grekçede, «lepton.»

13:21 ölçek: Grekçede, «saton.»

14:25-26 Grekçede, «Biri bana gelip de babasından, annesinden, karısından, çocuklarından, kardeşlerinden, hatta kendi canından bile nefret etmezse.»

15:18,21 Tanrı'ya: Grekçede, «göğe.»

16:6 ölçek: Grekçede, «batos.»

16:7 ölçek: Grekçede, «koros.»

16:8 ışıkta yürüyenlerden : Grekçede, «ışık oğullarından.»

16:9 dünyanın aldatıcı serveti: Grekçede, «haksızlık mamonu.» Buna benzer bir deyim 11. ayette de kullanılmaktadır.

16:13 para: Grekçede, «mamon.»

17:35-36 Bazı eski metinlerde şu sözler de yer alır: «Tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak.» Bkz. Matta 24:40.

20:3-4 Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan: Grekçede, «Yahya'nın vaftizi gökten». Ayet 5'te de «Tanrı'dan» diye çevrilen sözcük Grekçede «gökten» diye geçer.

20:42-43 ayaklarının altına serinceye dek: Grekçede, «ayaklarına basamak yapıncaya dek.»

21:2-3 bakır para: Grekçede, «lepton.»

21:32 kuşak: ya da «soy.»

22:16 yetkinliğe erişeceği: Grekçede, «tamamlanacağı.»

23:16-17 Birçok eski metinde şu sözler de yer alır: «Pilatus'un her Fısıh bayramında onlar için bir kişi salıvermesi gerekiyordu.»


1:51Ta.24:10 1:15 Say.6:3

1:17 Mal.4:5-6 1:19 Dan.8:16; 9.8:21

1:26 Mat.1:18

1:31 Mat.1:21

1:32 2Sa.7:12-16; Yşa.9:7 1:37 Tek.18:14

1:46 1Sa.2:1-10

1:54 Tek.17:7 1:59 Lev.12:3 1:76 Mal.3:1

1:79Yşa.9:2 2:21 Lev.12:3 2:21 Luk.1:31

2:22 Lev.12:6-8 2:23 Çık.13:2,12

2:30 Yşa.42:6-7; 49.42:6; 52.42:10

2:39 Mat.2:23

2:41 Çık.12:1-27;Tes.16:1-8 2:52 1Sa.2:26; Sül.3:4

3:4 Yşa.40:3-5 3:7 Mat.12:34; 23Mat.12:33

3:8 Yu.8:33

3:9 Mat.7:19

3:12 Luk.7:29

3:19 Mat.14:3-4; Mar.6:17-18

3:21 Tek.22:2; Mez.2:7; Yşa.42:1; Mat.3:17; Mar.1:11; Luk.9:35

4:4 Tes.8:3 4:8 Tes.6:13 4:10 Mez.91:11 4:11Mez.91:12 4:12 Tes.6:16 4:18 Yşa.61:1-2 4:24 Yu.4:44

4:25 1Kr.17:1 4:26 1Kr.17:8-16 4:27 2Kr.5:1-14 4:32 Mat.7:28-29

5:1 Mat.13:1-2; Mar.3:9-10; 4Mar.3:1

5:5 Yu.21:3

5:6 Yu.21:6

5:14Lev.14:1-32 5:30 Luk.15:1-2

6:1 Tes.23:25

6:3 1Sa.21:1-6 6:4 Lev.24:9 6:22 1Pe.4:14

6:23 2Ta.36:16; Elç.7:52-53

6:39 Mat.15:14

6:40 Mat.10:24-25; Yu.13:16; 15Yu.13:20

7:22 Yşa.35:5-6; 61.35:1

7:27 Mal.3:1 7:29 Mat.21:32; Luk.3:12

7:37 Mat.26:6-7; Mar.14:3; Yu.12:3

8:2 Mat.27:55-56; Mar.15:40-41; Luk.23:49

8:10 Yşa.6:9-10 8:16 Mat.5:15; Luk.11:33

8:17 Mat.10:26; Luk.12:2

8:18 Mat.25:29; Luk.19:26

9:3 Luk.10:4-11

9:5 Elç.13:51

9:7 Mat.16:14; Mar.8:28; Luk.9:19

9:19 Mat.14:1-2; Mar.6:14-15; Luk.9:7-8

9:20 Yu.6:68-69

9:23 Mat.10:38; Luk.14:27

9:24 Mat.10:39; Luk.17:33; Yu.12:25

9:28 2Pe.1:17-18

9:35 Yşa.42:1; Mat.3:17; 12Mat.3:18; Mar.1:11; Luk.3:21-22

9:46 Luk.22:24

9:47 Mat.10:40; Luk.10:16; Yu.13:20

9:54 2Kr.1:9-16

9:61 1Kr.19:20 10:2 Mat.9:37-38

10:3 Mat.10:16

10:7 1Ko.9:14; 1Ti.5:18

10:4 Mat.10:7-15; Mar.6:8-11; Luk.9:3-5

10:10 Elç.13:51

10:12 Tek.19:24-28; Mat.10:15; 11Mat.10:24

10:13 Yşa.23:1-18; Hez.26:1-28.26:26; Yoe.3:4-8;Amo.1:9-10; Zek.9:2-4; Mat.11:21

10:15Yşa.14:13-15 10:16 Mat.10:40; Mar.9:36-37; Luk.9:47-48; Yu.13:20

10:19 Mez.91:13

10:22 Yu.3:35; 10Yu.3:15

10:25 Mat.22:35-40; Mar.12:28-34

10:28 Lev.18:5 10:38 Yu.11:1

11:15 Mat.9:34; 10Mat.9:25

11:16 Mat.12:38; 16Mat.12:1; Mar.8:11

11:23 Mar.9:40

11:29 Mat.16:4; Mar.8:12

11:30 nYu.3:4

11:31 1Kr.10:1-10; 2Ta.9:1-12 11:32 nYu.3:5

11:33 Mar.4:21; Luk.8:16

11:42Lev.27:30 11:51 Tek.4:8;2Ta.24:20-21 12:1 Mat.16:6; Mar.8:15

12:2 Mar.4:22; Luk.8:17

12:10 Mat.12:32; Mar.3:29

12:11 Mat.10:19-20; Mar.13:11; Luk.21:14-15

12:27 1Kr.10:4-7; 2Ta.9:3-6 12:35 Mat.25:1-13

12:53Mik.7:6 13:14 Çık.20:9-10; Tes.5:13-14 13:27 Mez.6:8 13:28 Mat.22:13; 25Mat.22:30

13:28 Mat.8:11-12

13:30 Mat.19:30; 20Mat.19:16; Mar.10:31

13:35 Mez.118:26;Yer.12:7; 22.12:5; 26.12:6

14:5 Mat.12:11

14:7 Sül.25:6-7

14:11 Mat.23:12; Luk.18:14

14:27 Mat.16:24; Mar.8:34; Luk.9:23

15:1 Luk.5:29-30

16:13 Mat.6:24

16:16 Mat.11:12-13

16:17 Mat.5:18

16:18 Mat.5:32; 1Ko.7:10-11

17:3 Mat.18:15

17:14Lev.14:1-32 17:26 Tek.6:5-8 17:27 Tek.7:6-24

17:28Tek.18:20-19.18:25

17:31 Mat.24:17-18; Mar.13:15-16

17:32 Tek.19:26

17:33 Mat.10:39; 16Mat.10:25; Mar.8:35; Luk.9:24; Yu.12:25

18:14 Mat.23:12; Luk.14:11

18:20 Çık.20:12-16; Tes.5:16-20 19:26 Mat.13:12; Mar.4:25; Luk.8:18

19:38 Mez.118:26 19:46 Yşa.56:7; Yer.7:11

19:47 Luk.21:37

20:9 Yşa.5:1 20:17 Mez.118:22 20:27 Elç.23:8

20:27 Tes.25:5

20:37 Çık.3:6

20:42 Mez.110:1 21:14 Luk.12:11-12

21:22 Hoş.9:7 21:25 Yşa.13:10; Hez.32:7;Yoe.2:31; Yah.6:12-13

21:27Dan.7:13; Yah.1:7

21:37 Luk.19:47-48

22:1 Çık.12:1-27 22:20 Yer.31:31-34

22:21 Mez.41:9 22:24 Mat.18:1; Mar.9:34; Luk.9:46

22:25 Mat.20:25-27; 23Mat.20:11; Mar.9:35; 10Mar.9:42-44

22:27 Yu.13:12-15

22:30 Mat.19:28

22:35 Mat.10:9-10; Mar.6:8-9; Luk.9:3; 10Luk.9:4

22:37 Yşa.53:12 22:53 Luk.19:47-48; 21Luk.19:37

23:30 Hoş.10:8; Yah.6:16

23:34 Mez.22:18

23:44 Çık.26:31-33 23:46 Mez.31:5 23:49 Luk.8:2-3

23:56 Çık.20:10; Tes.5:14 24:6 Mat.16:21; 17Mat.16:22-23; 20Mat.16:17-19; Mar.8:31; 9Mar.8:31; 10Mar.8:32-34; Luk.9:22; 18Luk.9:31-33

17:37Eyu.39:30; Mat.24:28

24:49 Elç.1:4

24:50 Elç.1:9-11


Başlangıç