Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Efesliler

Efesliler Dipnotları

1:6 sevgili Oğlunda: Grekçede, «Sevgilide» (yani, İsa Mesih'te).

1:18-20 kutsallara verdiği mirasın: ya da «kutsallardan oluşan mirasının.»

2:1-2 havadaki hükümranlığın egemeni: Şeytan.

2:3 gazap çocukları: Tanrı'nın öfkesine uğrayanlar.

3:10 göksel yerlerdeki yönetimler ve hükümranlıklar: Şeytan'a hizmet eden ruhsal varlıklardan (örn. cinlerden) oluşan yönetimler ve hükümranlıklar.

4:9 aşağılara, yeryüzüne: ya da «dünyanın aşağı kısımlarına.»

4:11 önder: Grekçede, «çoban.»

6:12 insanlara: Grekçede, «et ve kana.»

6:12 Sözkonusu yönetimler vs., cinler ve Şeytan'a hizmet eden diğer kötü güçlerdir.

6:16 Şeytan'ın: Grekçede, «kötü olanın.»


1:1 Elç.18:19-21; 19Elç.18:1

1:7 Kol.1:14

1:18 Mez.110:1

1:22 Mez.8:6

1:22 Kol.1:18

2:1 Kol.2:13

2:14 Kol.1:19-20; Kol.2:14

2:17 Yşa.57:19

3:4 Kol.1:25-27

4:2 Kol.3:12-13

4:8 Mez.68:18

4:16 Kol.2:19

4:22 Tek.1:26; Kol.3:9,10

4:25 Zek.8:16

4:26 Mez.4:4

4:32 Kol.3:13

5:2 Çık.29:18; Mez.40:6

5:16 Kol.4:5

5:19 Kol.3:16-17

5:22 Kol.3:18; 1Pe.3:1-2

5:25 Kol.3:19; 1Pe.3:7

5:31 Tek.2:24

6:1 Kol.3:20

6:2 Çık.20:12; Tes.5:16

6:4 Kol.3:21

6:5 Kol.3:22-25

6:9 Kol.4:1

6:9 Tes.10:17; Kol.3:25

6:14 Yşa.11:5; 59.11:17

6:15 Yşa.52:7

6:17 Yşa.59:17

6:21 Elç.20:4; 2Ti.4:12

6:21 Kol.4:7-8


Başlangıç