Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

2. Timoteyus

2TİMOTEYUS Dipnotları

1:12 O'nun bana emanet ettiğini: ya da «O'na emanet ettiğimi.»

4:6 kanım zaten adak şarabı gibi dökülmek üzere: Grekçede, «ben zaten adak şarabı gibi dökülmekteyim.»


1:1 Elç.16:1

1:5 Elç.16:1

1:11 1Ti.2:7

2:12 Mat.10:33; Luk.12:9

3:8 Çık.7:11

3:10 Elç.13:14-14Elç.13:20

4:10 2Ko.8:23; Gal.2:3; Kol.4:14; Tit.1:4; .23-24

4:11 Elç.12:12,25; 15Elç.12:37-39; Kol.4:10,14; .23-24

4:12 Elç.20:4; Ef.6:21-22; Kol.4:7-8

4:13 Elç.20:6

4:14 1Ti.1:20

4:14 Mez.62:12; Rom.2:6

4:19 Elç.18:2-3; 2Ti.1:16-17

4:20 Elç.19:22; 20Elç.19:4; 21Elç.19:29; Rom.16:23-24Başlangıç