Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Petrus

1PETRUS Dipnotları

1:2 Eski antlaşma, kurban kanının halkın üzerine serpilmesiyle yürürlüğe girmişti (bkz. Tevrat, Çıkış 1Pe.24:7-8). Yeni antlaşma ise İsa Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı sayesinde gerçekleşti. Bu antlaşmaya göre, İsa'ya iman eden herkes günahlarından arınır, Tanrı'yla yeni bir ilişkiye kavuşur.

1:11 hangi zamanı: ya da «kimi.»

2:9 Kral: yani, Tanrı.

2:13-14 kral: burada Roma imparatoru demektir.

2:25 canlarınızın Çobanı ve Gözetmeni: İsa Mesih.

3:20 suyla kurtuldu: ya da «sudan sağ salim çıktı.»

5:4 Baş Çoban: İsa Mesih.


1:16 Lev.11:44-45; 19.11:2

1:24 Yşa.40:6-8

2:3 Mez.34:8

2:6 Yşa.28:16

2:7 Mez.118:22

2:8 Yşa.8:14-15

2:9 Çık.19:5-6; Tes.4:20; 7.4:6; 14.4:2; Yşa.43:20-21; Tit.2:14

2:10 Hoş.2:23

2:22 Yşa.53:9

2:23 Yşa.53:7

2:24 Yşa.53:5

2:25 Yşa.53:6

3:1 Ef.5:22; Kol.3:18

3:3 1Ti.2:9-10

3:6 Tek.18:12

3:7 Ef.5:25; Kol.3:19

3:10 Mez.34:12-16

3:14 Yşa.8:12-13; Mat.5:10

3:20 Tek.6:1-7.6:24

4:8 Sül.10:12

4:18 Sül.11:31

5:1 Yu.21:15-17

5:5 Sül.3:34

5:6 Mat.23:12; Luk.14:11; 18Luk.14:14

5:7 Mez.55:22

5:12 Elç.15:22,40

5:13 Elç.12:12,25; Elç.15:37-39; Kol.4:10; .23-24


Başlangıç