Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

2. Petrus

Petrus'un ikinci mektubu

2PETRUS Dipnotları

1:3 erdemiyle: ya da «erdemine.»

1:13,14 beden: Grekçede, «çadır.»

2:1 kendilerini satın alan Efendi: yani, Rab İsa.

2:14 zinayla: Grekçede, «zina yapan kadınla.»

3:18 sonsuza: Grekçede, «sonsuzluğun gününe.»


1:14Yu.21:18

1:17 Mat.17:1-5; Mar.9:2-7; Luk.9:28-35

2:5 Tek.6:1-7.6:24

2:6 Tek.19:24

2:7 Tek.19:1-16

2:15 Say.22:4-35

2:22 Sül.26:11

3:3 2Timo.3:1

3:5 Tek.1:6-9

3:6 Tek.7:11-12

3:8 Mez.90:4

3:10 Mat.24:43; Luk.12:39; 1Se.5:2; Yah.16:15

3:13 Yşa.65:17; 66.65:22; Yah.21:1


Başlangıç