Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Esinleme

ESİNLEME Dipnotları

1:2 İsa Mesih'in bildirisi: Grekçede, «İsa Mesih'in tanıklığı.»

6:6 bir ölçek buğday bir dinara: burada ölçek diye çevrilen sözcük, o çağda bir erin günlük yiyecek miktarı, dinar ise işçinin günlük ücretiydi.

8:11 pelin: bileşikgillerden, yapraklarında ve öteki kısımlarında son derece acı bir madde bulunan bir çeşit ot.

9:11 Abadon, Apolyon: `mahvedici' anlamına gelir.

12:14 üç buçuk yıl: Grekçede, «bir vakit ve vakitler ve yarım vakit.»

13:10 Tutsaklığa gidecek olan: birçok eski metinde, «Başkasını tutsak eden.»

13:10 Kılıçla öldürülecek olan: birçok eski metinde, «Kılıçla öldüren.»

16:21 kırk kilo: Grekçede, «bir talanton.»

18:24 sende: Grekçede, «onda.»

19:1 Haleluya: İbranicede, `Rab'bi övün' demektir.

21:17 yüksekliğinde: ya da «kalınlığında.»

22:17 Gelin: inanlılar topluluğu (bkz. Esi.21:2).


1:4 Çık.3:14; 19.3:6; Mez.89:27; Yşa.55:4; Esi.4:5; Esi.5:10

1:7 Dan.7:13; Zek.12:10; Mat.24:30; Mar.13:26; Luk.21:27; Yu.19:34,37; 1Se.4:17

1:8 Esi.21:6; Esi.22:13

1:8 Çık.3:14

1:12 Hez.1:24; 43.1:2; Dan.7:9,13; 10.7:5-6

1:17 Yşa.44:6; 48.44:12; Esi.2:8; Esi.22:13

2:7 Tek.2:9; Hez.28:13; 31.28:8; Esi.22:2

2:8 Yşa.44:6; 48.44:12; Esi.1:17; Esi.22:13

2:11 Esi.20:14; Esi.21:8

2:14 Say.22:5,6; 25.22:1-3; 31.22:16; Tes.23:4

2:17 Çık.16:14-15; 16.16:33-34; Yu.6:48-50

2:17 Yşa.62:2; 65.62:15

2:20 1Kr.16:31; 2Kr.9:22,30

2:23 Mez.7:9; 62.7:12; Yer.17:10

2:26 Mez.2:8-9

3:3 Mat.24:43-44; Luk.12:39-40; Esi.16:15

3:5 Çık.32:32-33; Mez.69:28; Esi.20:12

3:5 Mat.10:32; Luk.12:8

3:7 Eyu.12:14; Yşa.22:22

3:9 Yşa.43:4; 49.43:23; 60.43:14

3:12 Yşa.62:2; 65.62:15; Esi.21:2

3:14 Sül.8:22

3:19 Sül.3:12; İbr.12:6

4:2 Hez.1:26-28; 10.1:1

4:5 Çık.19:16; Hez.1:13; Zek.4:2; Esi.1:4; Esi.8:5; Esi.11:19; Esi.16:18

4:6 Yşa.6:2-3; Hez.1:5-10,18,22; 10.1:12,14

5:1 Yşa.29:11; Hez.2:9-10

5:5 Tek.49:9; Yşa.11:1,10

5:6 Yşa.53:7; Zek.4:10

5:8 Mez.141:2

5:9 Çık.19:6; Mez.33:3; 98.33:1; Yşa.42:10; Esi.1:6

5:11 Dan.7:10

6:2 Zek.1:8; 6.1:2-3,6

6:8 Hez.14:21

6:12 Esi.11:13; Esi.16:18

6:12 Yşa.13:10; Yoe.2:10,31; 3.2:15; Mat.24:29; Mar.13:24-25; Luk.21:25

6:13 Yşa.34:4

6:14 Esi.16:20

6:15 Yşa.2:19,21

6:16 Hoş.10:8; Luk.23:30

6:17 Yoe.2:11; Mal.3:2

7:1 Yer.49:36; Dan.7:2; Zek.6:5

7:2 Hez.9:4,6

7:14 Dan.12:1; Mat.24:21; Mar.13:19

7:16 Mez.23:1,2; Yşa.25:8; 49.25:10; Hez.34:23

8:3 Çık.30:1,3; Amo.9:1

8:5 Çık.19:16; Lev.16:12; Hez.10:2; Esi.11:19; Esi.16:18

8:7 Çık.9:23-25; Hez.38:22

8:10 Yşa.14:12

8:11 Yer.9:15

8:12 Yşa.13:10; Hez.32:7; Yoe.2:10,31; 3.2:15

9:2 Tek.19:28

9:3 Çık.10:12-15

9:4 Hez.9:4

9:6 Eyu.3:21; Yer.8:3

9:7 Yoe.2:4

9:8 Yoe.1:6

9:9 Yoe.2:5

9:13 Çık.30:1-3

9:20 Mez.115:4-7; 135.115:15-17; Dan.5:23

10:5 Çık.20:11; Tes.32:40; Dan.12:7; Amo.3:7

10:8 Hez.2:8-3.2:3

11:1 Hez.40:3; Zek.2:1-2

11:2 Luk.21:24

11:4 Zek.4:3,11-14

11:6 Çık.7:17-19; 1Sa.4:8; 1Kr.17:1

11:7 Dan.7:7,21; Esi.13:5-7; Esi.17:8

11:8 Yşa.1:9-10

11:11 Hez.37:10

11:12 2Kr.2:11

11:13 Esi.6:12; Esi.16:18

11:15 Çık.15:18; Dan.2:44; 7.2:14,27

11:18 Mez.2:5; 110.2:5; 115.2:13

11:19 Esi.8:5; Esi.16:18,21

12:3 Dan.7:7

12:4 Dan.8:10

12:5 Mez.2:9; Yşa.66:7

12:7 Dan.10:13,21; 12.10:1; .9

12:9 Tek.3:1; Luk.10:18

12:10 Eyu.1:9-11; Zek.3:1

12:14 Dan.7:25; 12.7:7

13:1 Dan.7:3-6; Esi.17:3,7-12

13:5 Dan.7:8,25; 11.7:36

13:7 Dan.7:21

13:8 Mez.69:28

13:10 Yer.15:2; 43.15:11

14:1 Hez.9:4; Esi.7:2-3

14:5 Sef.3:13

14:8 Yşa.21:9; Yer.51:8; Esi.18:2

14:9 Tek.19:24; Yşa.51:17; Hez.38:22

14:11 Yşa.34:10

14:14 Dan.7:13

14:15 Yoe.3:13

14:20 Yşa.63:3; Esi.19:15

15:3 Çık.15:1; Mez.86:9; Yer.10:7

15:5 Çık.38:21

15:8 Çık.40:34; 1Kr.8:10-11; 2Ta.5:13-14; Yşa.6:4

16:2 Çık.9:10

16:4 Çık.7:17-21; Mez.78:44

16:10 Çık.10:21

16:12 Yşa.11:15

16:15 Mat.24:43-44; Luk.12:39-40; Esi.3:3

16:16 2Kr.23:29; Zek.12:11

16:18 Esi.8:5; Esi.11:13,19

16:19 Yşa.51:17

16:20 Esi.6:14

16:21 Çık.9:23; Esi.11:19

17:1 Yer.51:13

17:2 Yşa.23:17; Yer.51:7

17:3 Esi.13:1

17:4 Yer.51:7

17:8 Mez.69:28; Dan.7:7; Esi.11:7

17:12 Dan.7:24

18:2 Yşa.13:21; 21.13:9; Yer.50:39; 51.50:8; Esi.14:8

18:3 Yşa.23:17; Yer.51:7

18:4 Yşa.48:20; Yer.50:8; 51.50:6,45

18:5 Tek.18:20-21; Yer.51:9

18:6 Mez.137:8; Yer.50:29

18:7 Yşa.47:7-9

18:9 Hez.26:16-17

18:11 Hez.27:31,36

18:12 Hez.27:12-13,22

18:15 Hez.27:31,36

18:17 Yşa.23:14; Hez.27:26-34

18:20 Tes.32:43; Yer.51:48

18:21 Yer.51:63-64; Hez.26:21

18:22 Yşa.24:8; Yer.7:34; 25.7:10; Hez.26:13

18:24 Yer.51:49

19:2 Tes.32:43; 2Kr.9:7

19:3 Yşa.34:10

19:5 Mez.115:13

19:6 Mez.93:1; 97.93:1; 99.93:1; Hez.1:24

19:9 Mat.22:2-3

19:11 Mez.96:13; Yşa.11:4; Hez.1:1

19:12 Dan.10:6

19:15 Mez.2:9; Yşa.63:3; Yoe.3:13; Esi.14:20

19:17 Hez.39:17-20

19:20 Esi.13:1-18

20:2 Tek.3:1

20:4 Dan.7:9,22

20:8 Hez.7:2; 38.7:2,9,15

20:11 Dan.7:9-10

21:1 Yşa.65:17; 66.65:22; 2Pe.3:13

21:2 Yşa.52:1; 61.52:10; Esi.3:12

21:3 Lev.26:11,12; Hez.37:27

21:4 Yşa.25:8; 35.25:10; 65.25:19

21:6 Yşa.55:1

21:7 2Sa.7:14; Mez.89:26-27

21:10 Hez.40:2

21:12 Hez.48:30-35

21:15 Hez.40:3

21:18 Yşa.54:11-12

21:23 Yşa.60:19-20

21:24 Yşa.60:3

21:25 Yşa.60:11

21:27 Yşa.52:1; Hez.44:9

22:1 Hez.47:1; Zek.14:8

22:2 Tek.2:9

22:3 Zek.14:11

22:5 Yşa.60:19; Dan.7:18

22:11 Dan.12:10

22:12 Mez.28:4; Yşa.40:10; 62.40:11; Yer.17:10

22:13 Esi.1:8

22:13 Yşa.44:6; 48.44:12; Esi.1:17; Esi.2:8

22:14 Tek.2:9; 3.2:22

22:16 Yşa.11:1,10

22:17 Yşa.55:1

22:18 Tes.4:2; 12.4:32


Başlangıç