Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşu

Şimonoğulları'na Verilen Topraklar

19 İkinci kur'a Şimon'a, boy sayısına göre Şimonoğulları oymağına düştü. Onların mirası Yahudaoğulları'na düşen mirasın sınırları içinde kalıyordu.

  2 Bu miras Beer-Şeva ya da Şeva, Molada,

  3 Hasar-Şual, Bala, Esem,

  4 Eltolat, Betul, Horma,

  5 Ziklag, Beyt-Markavot, Hasar-Susa,

  6 Beyt-Levaot ve Şaruhen'i içeriyordu. Köyleriyle birlikte toplam on üç kent.

  7 Ayin, Rimmon, Eter ve Aşan; köyleriyle birlikte dört kent.

  8 Baalat-Beer, yani Negev'deki Rama'ya kadar uzanan bu kentlerin çevresindeki bütün köyler de Şimonoğulları'na aitti. Boy sayısına göre Şimonoğulları oymağının mirası buydu.

  9 Şimonoğulları'na verilen miras Yahudaoğulları'nın payından alınmıştı. Çünkü Yahudaoğulları'nın payı ihtiyaçlarından fazlaydı. Böylece Şimonoğulları'nın mirası Yahuda oymağının sınırları içinde kalıyordu.

Zevulunoğulları'na Verilen Topraklar

  10 Üçüncü kur'a boy sayısına göre Zevulunoğulları'na düştü. Topraklarının sınırı Sarit'e kadar uzanıyordu.

  11 Sınır batıda Marala'ya doğru çıkıyor, Dabbeşet'e erişip Yokneam karşısındaki vadiye uzanıyor,

  12 Sarit'ten doğuya, gün doğusuna, Kislot-Tavor sınırına dönüyor, oradan Daverat'a dayanıyor ve Yafia'ya çıkıyordu.

  13 Buradan yine doğuya, Gat-Hefer ve Et-Kasin'e geçiyor, Rimmon'a uzanıyor, Nea'ya kıvrılıyordu.

  14 Kuzey sınırı buradan Hannaton'a dönüyor ve Yiftahel Vadisi'nde son buluyordu.

  15 Kattat, Nahalal, Şimron, Yidala ve Beytlehem; köyleriyle birlikte on iki kentti.

  16 Boy sayısına göre Zevulunoğulları'nın mirası köyleriyle birlikte bu kentlerdi.

İssakaroğulları'na Verilen Topraklar

  17 Dördüncü kur'a İssakar'a, boy sayısına göre İssakaroğulları'na düştü.

  18 Yizreel, Kesullot, Şunem,

  19 Hafarayim, Şion, Anaharat,

  20 Rabbit, Kişyon, Eves,

  21 Remet, Eyn-Gannim, Eyn-Hadda ve Beyt-Passes bu sınırların içinde kalıyordu.

  22 Sınır Tavor, Şahasima ve Beyt-Şemeş boyunca uzanarak Şeria Irmağı'nda son buluyordu. Köyleriyle birlikte on altı kentti.

  23 Boy sayısına göre İssakaroğulları oymağının mirası köyleriyle birlikte bu kentlerdi.

Aşeroğulları'na Verilen Topraklar

  24 Beşinci kur'a boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına düştü.

  25 Sınırları içindeki kentler Helkat, Hali, Beten, Akşaf,

  26 Allammelek, Amat ve Mişal'dı. Sınır batıda Karmel ve Şihor-Livnat'a erişiyordu.

  27 Buradan doğuya, Beyt-Dagon'a dönüyor, Zevulun sınırı ve Yiftahel Vadisi boyunca uzanarak kuzeyde Beyt-Emek ve Neiel'e ulaşıyordu. Kavul'un kuzeyinden,

  28 Evron, Rehov, Hammon ve Kana'ya geçerek Büyük Sayda'ya kadar çıkıyordu.

  29 Buradan Rama'ya dönüyor, sonra surlarla çevrili Sur Kenti'ne uzanıyor, Hosa'ya dönerek Akziv yöresinde, Akdeniz'de son buluyordu.

  30 Umma, Afek ve Rehov; köyleriyle birlikte yirmi iki kent,

  31 boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına verilen mirasın içinde kalıyordu.

Naftalioğulları'na Verilen Topraklar

  32 Altıncı kur'a Naftali'ye, boy sayısına göre Naftalioğulları'na düştü.

  33 Sınırları Helef ve Saanannim'deki büyük meşe ağacından başlayarak Adami-Nekev ve Yavneel üzerinden Lakkum'a uzanıyor, Şeria Irmağı'nda son buluyordu.

  34 Sınır buradan batıya yöneliyor, Aznot-Tavor'dan geçerek Hukok'a erişiyordu. Güneyde Zevulun toprakları, batıda Aşer toprakları, doğuda ise Şeria Irmağı[i] vardı.

  35 Surlu kentler şunlardı: Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret,

  36 Adama, Rama, Hasor,

  37 Kedeş, Edrei, Eyn-Hasor,

  38 Yiron, Migdal-El, Horem, Beyt-Anat, Beyt-Şemeş; köyleriyle birlikte toplam on dokuz kent.

  39 Boy sayısına göre Naftalioğulları oymağının mirası köyleriyle birlikte bu kentlerdi.

Danoğulları'na Verilen Topraklar

  40 Yedinci kur'a boy sayısına göre Danoğulları oymağına düştü.

  41 Miraslarının sınırı içinde kalan kentler şunlardı: Sora, Eştaol, İr-Şemeş,

  42 Şaalabbin, Ayalon, Yitla,

  43 Elon, Timna, Ekron,

  44 Elteke, Gibbeton, Baalat,

  45 Yehut, Bene-Berak, Gat-Rimmon,

  46 Me-Yarkon ve Yafa'nın karşısındaki topraklarla birlikte Rakkon.

  47 Topraklarını yitiren Danoğulları gidip Leşem'e saldırdılar. Kenti alıp halkını kılıçtan geçirdikten sonra tümüyle işgal ederek oraya yerleştiler. Ataları Dan'ın anısına buraya Dan adını verdiler.

  48 Boy sayısına göre Danoğulları oymağının mirası köyleriyle birlikte bu kentlerdi.

Yeşu'nun Payı

  49 İsrailliler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra, kendi topraklarından Nun oğlu Yeşu'ya pay verdiler.

  50 RAB'bin buyruğu uyarınca, ona istediği kenti, Efrayim'in dağlık bölgesindeki Timnat-Serah'ı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti.

  51 Kâhin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başları tarafından Şilo'da RAB'bin önünde, Buluşma Çadırı'nın kapısında kur'a ile miras olarak bölüştürülen topraklar bunlardı. Böylece ülkeyi bölüştürme işini tamamladılar.

 [i] 19:34. "Doğuda ise Şeria Irmağı": Ya da "Doğuda ise Yahuda'nın Şeria Irmağı kıyıları"


Başlangıç