Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Ezra

Sürgünden Dönenlerin Listesi

(Neh. 7:6-73)

2 Babil Kralı Nebukadnessar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü.

  2 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:

  3 Paroşoğulları: 2.172

  4 Şefatyaoğulları: 372

  5 Arahoğulları: 775

  6 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2.812

  7 Elamoğulları: 1.254

  8 Zattuoğulları: 945

  9 Zakkayoğulları: 760

  10 Banioğulları: 642

  11 Bevayoğulları: 623

  12 Azgatoğulları: 1.222

  13 Adonikamoğulları: 666

  14 Bigvayoğulları: 2.056

  15 Adinoğulları: 454

  16 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

  17 Besayoğulları: 323

  18 Yoraoğulları: 112

  19 Haşumoğulları: 223

  20 Gibbaroğulları: 95

  21 Beytlehemliler: 123

  22 Netofalılar: 56

  23 Anatotlular: 128

  24 Azmavetliler: 42

  25 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

  26 Ramalılar ve Gevalılar: 621

  27 Mikmaslılar: 122

  28 Beyt-El ve Ay kentlerinden olanlar: 223

  29 Nevolular: 52

  30 Magbişliler: 156

  31 Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1.254

  32 Harimliler: 320

  33 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725

  34 Erihalılar: 345

  35 Senaalılar: 3.630.

  36 Kâhinler:

Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

  37 İmmeroğulları: 1.052

  38 Paşhuroğulları: 1.247

  39 Harimoğulları: 1.017.

  40 Levililer:

Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.

  41 Ezgiciler:

Asafoğulları: 128.

  42 Tapınak kapı nöbetçileri:

Şallumoğulları, Ateroğulları,

Talmonoğulları, Akkuvoğulları,

Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.

  43 Tapınak görevlileri:

Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

  44 Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,

  45 Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,

  46 Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,

  47 Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,

  48 Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,

  49 Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,

  50 Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,

  51 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

  52 Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

  53 Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

  54 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

  55 Süleyman'ın kullarının soyu:

Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,

  56 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

  57 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları,

Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.

  58 Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan olanlar: 392.

  59 Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmer'den dönen, ancak hangi boydan olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

  60 Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.

  61 Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları.

  62 Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.

  63 Vali, Urim ile Tummim'i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

  64 Bütün halk toplam 42.360 kişiydi.

  65-67 Ayrıca 7.337 köle ve cariye,

kadınlı erkekli 200 ezgici,

736 at,

245 katır,

435 deve,

6.720 eşek vardı.

  68 Bazı boy başları Yeruşalim'deki RAB Tanrı'nın Tapınağı'na varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler.

  69 Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61.000 drahmi[i] altın, 5.000 mina[ii] gümüş, yüz kâhin giysisi bağışladı.

  70 Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler - ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri - kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.

 [i] 2:69. "61.000 drahmi": Yaklaşık 500 kg

[ii] 2:69. "5.000 mina": Yaklaşık 2.800 kg


Başlangıç