Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Levililer

Dilek Adaklarıyla İlgili Kurallar

27RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 "İsrail halkına de ki: Eğer bir kimse RAB'be birini adamışsa senin biçeceğin değeri ödeyerek adağını yerine getirebilir.

  3 Bu değerler şöyle olacak: Yirmi yaşından altmış yaşına kadar erkekler için elli tapınak şekeli[i] gümüş,

  4 kadınlar için otuz şekel[ii].

  5 Beş yaşından yirmi yaşına kadar erkekler için yirmi[iii], kadınlar için on şekel[iv].

  6 Bir aylıktan beş yaşına kadar oğlanlar için beş[v], kızlar için üç şekel[vi] gümüş.

  7 Eğer altmış ya da daha yukarı yaşta iseler, erkekler için on beş[vii], kadınlar için on şekel[viii].

  8 Ancak adakta bulunan kişi belirtilen parayı ödeyemeyecek kadar yoksulsa, adadığı kişiyi kâhine götürecek; kâhin adakta bulunan kişinin ödeme gücüne göre ona değer biçecektir.

  9 "RAB'be sunulacak adak O'na sunu olarak sunulabilecek hayvanlardan biriyse, kabul edilecektir. O'na böyle sunulan her hayvan kutsaldır.

  10 Adakta bulunan kişi RAB'be sunacağı adağı değiştirmemeli. İyisinin yerine kötüsünü ya da kötüsünün yerine iyisini koymamalı. Eğer hayvanı değiştirirse, değiştirilen hayvanların ikisi de kutsal sayılacaktır.

  11 Eğer adak RAB'be sunulamayacak kirli sayılan hayvanlardan biriyse, kâhine götürülecektir.

  12 Hayvan iyi ya da kötü olsun, kâhin ona değer biçecek. Biçilen değer neyse o geçerli olacak.

  13 Ama sahibi hayvanı geri almak isterse, kâhinin biçtiği değerin üzerine beşte bir fazlasını katarak ödemelidir.

  14 "Bir kimse kutsal bir sunu olarak evini RAB'be adarsa, evin iyi ya da kötü olduğuna kâhin karar verecektir. Kâhinin biçtiği değer geçerli olacaktır.

  15 Eğer kişi adadığı evi geri almak isterse, kâhinin biçtiği değerin üzerine beşte bir fazlasını katarak ödeyecek, böylece ev kendisine kalacaktır.

  16 "Bir kimse ailesinden kalan tarlanın bir bölümünü RAB'be adamak isterse, tarlaya ekilecek tohum miktarına göre değer biçilecektir. Bir homer arpa[ix] tohumu ekilebilecek tarlanın değeri elli şekel[x] gümüş olacaktır.

  17 Eğer tarlasını özgürlük yılından hemen sonra adarsa, bu fiyat geçerli olacaktır.

  18 Eğer özgürlük yılından daha sonra adarsa, kâhin bir sonraki özgürlük yılına kadar geçecek yılların sayısına göre tarlaya değer biçecektir. Tarlanın fiyatı daha düşük olacaktır.

  19 Kişi tarlasını geri almak isterse, tarlaya biçilen değerin üzerine beşte bir fazlasını katarak ödeyecek, böylece tarla kendisine kalacaktır.

  20 Ama tarlayı geri almadan başka birine satarsa, tarla geri alınamaz.

  21 Tarla özgürlük yılında serbest kaldığı zaman, RAB'be koşulsuz adanmış bir tarla gibi kutsal sayılacak ve kâhinlere ait olacaktır.

  22 "Bir kimse ailesinin mülkü olmayan, sonradan satın aldığı bir tarlayı RAB'be adarsa,

  23 kâhin özgürlük yılına kadar geçecek yıllara göre ona bir değer biçecektir. O gün kişi biçilen değer üzerinden ödeme yapacak ve para RAB'be ait olacak, kutsal sayılacaktır.

  24 Özgürlük yılında tarla ilk sahibine geri verilecektir.  25 Değer biçilirken tapınak şekeli esas alınacaktır. Bir şekel[xi] yirmi geradır[xii].

  26 "İlk doğan hayvan RAB'be aittir. İster sığır, ister davar olsun, kimse onu RAB'be adayamaz. Çünkü o RAB'bindir.

  27 Ama ilk doğan hayvan kirli sayılan hayvanlardan biriyse, kişi kâhinin biçeceği değerin beşte bir fazlasını ödeyerek hayvanı geri alabilir. Geri alınmazsa, hayvan biçilen değer üzerinden başka birine satılacaktır.

  28 "İster insan, ister hayvan, ister aileden kalma tarla olsun, RAB'be koşulsuz adanan hiç bir şey satılmayacak ve geri alınmayacaktır. Çünkü RAB'be koşulsuz adanan her şey RAB için çok kutsaldır.

  29 RAB'be koşulsuz adanan insan para karşılığında kurtarılamayacak, kesinlikle öldürülecektir.

 30 "İster toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin ondalığı RAB'be aittir. RAB için kutsaldır.

  31 Kim ondalığının bir bölümünü geri almak isterse, değerinin üzerine beşte bir fazlasını katarak ödemelidir.

  32 Bütün sığırlarla davarların ondalığı, sayımda çoban değneğinin altından geçen her onuncu hayvan RAB için kutsal sayılacaktır.

  33 Hayvan sahibi hayvanları iyi, kötü diye ayırmayacak, birini öbürüyle değiştirmeyecektir. Değiştirirse, değiştirilen hayvanların ikisi de kutsal sayılacak ve karşılığı ödenip geri alınamayacaktır."

  34 RAB'bin Sina Dağı'nda İsrail halkı için Musa'ya bildirdiği buyruklar bunlardır.

 [i] 27:3. "Elli tapınak şekeli": Yaklaşık 600 gr

[ii] 27:4. "Otuz şekel": Yaklaşık 350 gr

[iii] 27:5. "Yirmi şekel": Yaklaşık 230 gr

[iv] 27:5,7. "On şekel": Yaklaşık 115 gr

[v] 27:6. "Beş şekel": Yaklaşık 60 gr

[vi] 27:6. "Üç şekel": Yaklaşık 35 gr

[vii] 27:7. "On beş şekel": Yaklaşık 170 gr

[viii] 27:5,7. "On şekel": Yaklaşık 115 gr

[ix] 27:16. "Bir homer arpa": Yaklaşık 110 kg arpa.  (220 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[x] 27:16. "Elli şekel": Yaklaşık 600 gr

[xi] 27:25. "Bir şekel": Yaklaşık 12 gr

[xii] 27:25. "Yirmi gera": Yaklaşık 12 gr


Başlangıç