Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Romalılar

10. Bölüm

Kardeşler! Yüreğimin arzusu ve İsraillilerin uğruna Tanrı'ya yalvarışım, kurtuluşları içindir. 2Kendilerine tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretlidirler; ama bu bilinçli bir gayret değildir. 3Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. 4Ne var ki, her iman edenin aklanması için Mesih, Kutsal Yasa'nın sonudur.
5Musa, Kutsal Yasa'ya dayanan doğrulukla ilgili şunları yazıyor: «Yasa'da yazılanları yerine getiren, bunlarla yaşayacaktır.» 6-7İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor: «Yüreğinde, `Göğe - yani Mesih'i indirmeye - kim çıkacak?' ya da, `Dipsiz derinliklere - yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya - kim inecek?' deme.» 8Ne deniyor?

«Tanrı sözü sana yakındır,
ağzında ve yüreğindedir.»

İşte duyurduğumuz iman sözü budur. 9İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. 10İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. 11Kutsal Yazı, «O'na iman eden hiç kimse utandırılmayacak» der. 12Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır. 13«Rab'be yakaran[ı] herkes kurtulacaktır.»
14Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar? 15Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, «İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!»
16Ne var ki, herkes Müjde'ye uymadı. Yeşaya'nın dediği gibi: «Rab, verdiğimiz habere kim inandı?» 17Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. 18Ama şunu soruyorum: onlar duymadılar mı? Elbette duydular.

«Sesleri bütün yeryüzüne,
sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı.»

19Yine şunu soruyorum: İsrail anlamadı mı? Önce Musa,

«Ben sizi ulus olmayanla kıskandıracağım,
anlayışsız bir ulusla sizi kızdıracağım» diyor.

20Sonra Yeşaya cesaretle,

«Beni aramayanlar beni buldu,
beni sormayanlara kendimi gösterdim» diyor.

21Ama İsrail'le ilgili diyor ki,

«Söz dinlemeyen, asi bir halka
bütün gün ellerimi uzattım.»Başlangıç