Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Korintliler

1KO Dipnotları

6:1 imansızlar: Grekçede, «doğru olmayanlar.»


6:4 ya da «...sayılanları yargıç tayin edin!»


6:9-10 Günahkârların: Grekçede, «Doğru olmayanların.»


11:7 Grekçede, «Çünkü erkek Tanrı'nın benzeyişi ve yüceliğidir. Kadın ise erkeğin yüceliğidir.»


11:10 Grekçede, «...uğruna kadının başı üzerinde bir yetki olmalıdır.»


12:7 ya da «Herkesin ortak yararı için Ruh herkese kendini belli ediyor.»


14:33-34 ya da: 33Çünkü Tanrı, kutsalların bütün topluluklarında olduğu gibi, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır.
34Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın.


15:37 bitki: Grekçede, «beden.»


15:45 Son Âdem: İsa Mesih.


15:47 İkinci adam: İsa Mesih.


15:48 Göksel adam: İsa Mesih.


16:22 Marana-ta: `Efendimiz, gel!' anlamına gelen Aramice bir söz. İsa Mesih'in tekrar gelişi için edilen dualarda kullanılır.


1:2 Elç.18:1

1:12 Elç.18:24

1:14 Elç.18:8; 19Elç.18:29; Rom.16:23

1:16 1Ko.16:15-16

1:19 Yşa.29:14

1:20 Eyu.12:17; Yşa.19:12; 33.19:18

1:20 Yşa.44:25

1:31 Yer.9:23-24

2:3 Elç.18:9

2:9 Yşa.64:4

2:16 Yşa.40:13

3:2 İbr.5:12-13

3:4 1Ko.1:12

3:6 Elç.18:4-11,24-28

3:16 1Ko.6:19; 2Ko.6:16

3:19 Eyu.5:13

3:20 Mez.94:11

4:12 Elç.18:2-3

4:16 1Ko.11:1; Flp.3:17

5:1 Tes.22:30

5:6 Gal.5:9

5:7 Çık.12:5

5:8 Çık.13:7; Tes.16:3

5:13 Tes.13:5; 17.13:7

6:12 1Ko.10:23

6:16 Tek.2:24

6:19 1Ko.3:16; 2Ko.6:16

7:10 Mat.5:32; 19Mat.5:9; Mar.10:11-12; Luk.16:18

9:9 Tes.25:4; 1Ti.5:18

9:11 Rom.15:27

9:13 Tes.18:1

9:14 Mat.10:10; Luk.10:7

10:1 Çık.13:21-22; 14.13:22-29

10:3 Çık.16:35

10:4 Çık.17:6; Say.20:11

10:5 Say.14:29-30

10:6 Say.11:4

10:7 Çık.32:6

10:8 Say.25:1-18

10:9 Say.21:5-6

10:10 Say.16:41-49

10:16 Mat.26:26-28; Mar.14:22-24; Luk.22:19-20

10:18 Lev.7:6

10:20 Tes.32:17

10:22 Tes.32:21

10:23 1Ko.6:12

10:26 Mez.24:1

11:1 1Ko.4:16; Flp.3:17

11:7 Tek.1:26-27

11:8 Tek.2:18-23

11:25 Çık.24:6-8; Yer.31:31-34

12:4 Rom.12:4-8

12:28 Ef.4:11

13:2 Mat.17:20-21; Mat.21:21; Mar.11:23

14:21 Yşa.28:11-12

15:3 Yşa.53:5-12

15:4 Mez.16:8-10; Mat.12:40; Elç.2:24-32

15:5 Mat.28:16-17; Mar.16:14; Luk.24:34,36; Yu.20:19

15:7 Elç.9:3-6

15:9 Elç.8:3

15:25 Mez.110:1

15:27 Mez.8:6

15:32 Yşa.22:13

15:45 Tek.2:7

15:51 1Se.4:15-17

15:54 Yşa.25:8

15:55 Hoş.13:14

16:1 Rom.15:25-26

16:5 Elç.19:21

16:8 Lev.23:15-21; Tes.16:9-11

16:8 Elç.19:8-10

16:10 1Ko.4:17

16:15 1Ko.1:16

16:19 Elç.18:2-3


Başlangıç