Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Filipililer

FLP Dipnotları

2:7-8 yüceliğinden soyunarak: Grekçede, «kendini boş kılarak.»

3:2 sünnet bağnazları: ya da «bedeni kesip biçenler»; sünnet gibi, bedenle ilgili dinsel törelere aşırı bağlı olanlar.

4:3 gerçek yoldaşım: ya da «sadık Sizigus.»

4:5 Rab'bin gelişi yakındır: Grekçede, «Rab yakındır.»


1:1 Elç.16:12

1:13 Elç.28:30

1:29 Elç.16:19-40

2:10 Yşa.45:23

3:5 Elç.23:6; Elç.26:5; Rom.11:1

3:6 Elç.8:3; Elç.22:4; Elç.26:9-11

3:17 1Ko.4:16; 1Ko.11:1

4:15 2Ko.11:9

4:16 Elç.17:1

4:18 Çık.29:18


Başlangıç