Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Yakup

YAKUP Dipnotları

1:17 Işıklar Babası: Tanrı.

2:23 ve böylece aklanmış sayıldı: Grekçede, «ve ona doğruluk sayıldı.»

3:1 öğretici: burada, inanlılar topluluğunda ruhsal konuları öğreten kişi demektir.

4:5 ya da «Tanrı'nın içimize koyduğu ruh kıskançlığa çok eğilimlidir.»


1:1 Mat.13:55; Mar.6:3; Elç.15:13; Gal.1:19

1:9 Yşa.40:6-7

2:8 Lev.19:18

2:11 Çık.20:13-14; Tes.5:17-18

2:21 Tek.22:1-14

2:23 Tek.15:6

2:23 2Ta.20:7; Yşa.41:9

2:25 Yşu.2:1-21

3:9 Tek.1:26

4:6 Sül.3:34

4:13 Sül.27:1

5:2 Mat.6:19

5:4 Tes.24:14-15

5:11 Eyu.1:20-22; 2.1:10

5:11 Mez.103:8

5:12 Mat.5:34-37

5:14 Mar.6:13

5:17 1Kr.17:1; 18.17:1

5:18 1Kr.18:41-45

5:19 Sül.10:12; 1Pe.4:8


Başlangıç