Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Samuel

6RAB'bin Sandığı Filist ülkesinde yedi ay kaldıktan sonra,

2 Filistliler kâhinlerle falcıları çağırtıp, "RAB'bin Sandığı'nı ne yapalım? Onu nasıl yerine göndereceğimizi bize bildirin" dediler.

  3 Kâhinlerle falcılar, "İsrail Tanrısı'nın Sandığı'nı geri gönderecekseniz, boş göndermeyin" diye yanıtladılar, "O'na bir suç sunusu sunmalısınız. O zaman iyileşecek ve O'nun sizi neden sürekli cezalandırdığını anlayacaksınız."

  4 Filistliler, "Ona suç sunusu olarak ne göndermeliyiz?" diye sordular. Kâhinlerle falcılar, "Suç adağınız Filist beylerinin sayısına göre beş altın ur ve beş altın fare olsun" diye yanıtladılar, "Çünkü aynı bela hepinizin de, beylerinizin de üzerindedir.

  5 Onun için, urların ve ülkeyi yıkan farelerin benzerlerini yapın. Böylelikle İsrail'in Tanrısı'nı onurlandırın. Belki sizin, ilahlarınızın ve ülkenizin üzerindeki cezayı hafifletir.

  6 Neden Mısırlılar'ın ve firavunun yaptığı gibi inat ediyorsunuz? Tanrı Mısırlılar'ı alaya aldıktan sonra, İsrail halkının Mısır'dan çıkması için onları serbest bırakmadılar ?

  7 "Şimdi yeni bir arabayla boyunduruk vurulmamış, süt veren iki inek hazırlayın. İnekleri arabaya koşun; buzağılarını artlarından ayırıp ahıra götürün.

  8 RAB'bin Sandığı'nı alıp arabaya koyun; suç sunusu olarak O'na göndereceğiniz altın nesneleri de bir kutuya koyup yanına yerleştirin. Sonra bırakın arabayı yoluna gitsin.

  9 Ama ardından gözetleyin. Eğer kendi ülkesine, Beyt-Şemeş'e giden yoldan ilerlerse, demek ki, üzerimize bu büyük yıkımı getiren O'dur. Yoksa bu yıkımın O'ndan gelmediğini, bize bir raslantı olduğunu anlayacağız."

  10 Adamlar denileni yaptılar. Süt veren iki inek getirip arabaya koştular, buzağılarını da ahıra kapadılar.

  11 İçinde farelerle urların altın benzerlerinin bulunduğu kutuyu RAB'bin Sandığı'yla birlikte arabaya koydular.

  12 İnekler dosdoğru Beyt-Şemeş yolundan gittiler. Sağa sola sapmadan, böğürerek ana yoldan ilerlediler. Filist beyleri onları Beyt-Şemeş sınırına dek izledi.

  13 O sırada Beyt-Şemeşliler vadide buğday biçiyorlardı. Gözlerini kaldırıp sandığı görünce sevindiler.

  14 Beyt-Şemeşli Yeşu'nun tarlasına giren araba oradaki büyük bir taşın yanında durdu. Beyt-Şemeşliler arabanın odununu yardılar, inekleri de RAB'be yakmalık sunu olarak sundular.

  15 Levililer RAB'bin Sandığı'nı ve içinde altın eşyaların bulunduğu yanındaki kutuyu indirip büyük taşın üzerine koymuşlardı. O gün RAB'be yakmalık sunular sunup kurbanlar kestiler.

  16 Filistliler'in beş beyi olup bitenleri gördükten sonra aynı gün Ekron'a döndüler.

  17 Filistliler Aşdot, Gazze, Aşkelon, Gat ve Ekron kentleri için RAB'be suç sunusu olarak birer altın ur benzeri gönderdiler.

  18 Altın farelerse surlu kentlerle çevre köyler de içinde olmak üzere beş Filistli beye ait kentlerin sayısı kadardı. Beyt-Şemeşli Yeşu'nun tarlasında RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın üzerine konduğu büyük taş[i] tanık olarak bugüne dek duruyor.

  19 RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın içine baktıkları için, RAB Beyt-Şemeşliler'den bazılarını cezalandırıp yetmiş[ii] kişiyi yok etti. Halk RAB'bin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu.

  20 Beyt-Şemeşliler, "Bu kutsal Tanrı'nın, RAB'bin önünde kim durabilir? Bizden sonra kime gidecek?" diyorlardı.

 

21 Sonunda Kiryat-Yearim'de oturanlara ulaklar göndererek, "Filistliler RAB'bin Sandığını geri getirdiler; gelin, onu alıp götürün''dediler.[i] 6:18. Bazı İbranice metinler ve Septuaginta "Büyük taş", çoğu İbranice metinler "Büyük Avel"

[ii] 6:19. Birkaç İbranice metin "Yetmiş", Septuaginta ve çoğu İbranice metinler "50.070"


Başlangıç