Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Samuel

Samuel Saul'u Paylıyor

13 Otuz[i] yaşında kral olan Saul, İsrail'de iki yıl krallık yaptıktan sonra

2 halktan üç bin kişi seçti. Bunlardan iki binini Mikmas ve Beyt-El'in dağlık bölgesinde yanına aldı. Binini de Benyamin oymağına ait Giva Kenti'nde Yonatan'ın yanına bıraktı. Halktan geri kalanları evlerine gönderdi.

  3 Yonatan Giva'daki Filist birliğini yendi. Filistliler bunu duydular. Saul, bütün ülkede boru çaldırarak, "İbraniler bu haberi duysun" dedi.

  4 Böylece İsrailliler'in hepsi Saul'un Filist birliğini yendiğini ve Filistliler'in İsrailliler'den iğrendiğini duydu. Bunun üzerine halk Gilgal'da Saul'un çevresinde toplandı.

  5 Filistliler İsrailliler'le savaşmak üzere toplandılar. Otuz bin[ii] savaş arabası, altı bin atlı asker ve kıyılardaki kum kadar kalabalık bir orduya sahiptiler. Gidip Beyt-Aven'in doğusundaki Mikmas'ta ordugah kurdular.

  6 Durumlarının tehlikeli olduğunu ve askerlerinin sıkıştırıldığını gören İsrailliler, mağaralarda, çalılıklarda, kayalıklarda, çukurlarda, sarnıçlarda gizlendiler.

  7 Bazı İbraniler de Şeria Irmağı'ndan Gad ve Gilat bölgesine geçti. Ama Saul daha Gilgal'daydı. Bütün askerler onu titreyerek izliyordu.

  8 Saul, Samuel tarafından belirlenen süreye uyarak, yedi gün bekledi. Ama Samuel Gilgal'a gelmeyince, halk Saul'un yanından dağılmaya başladı.

  9 Saul, "Yakmalık ve esenlik sunularını bana getirin" dedi. Sonra yakmalık sunuyu sundu.

  10 Saul yakmalık sununun sunulmasını bitirir bitirmez Samuel geldi. Saul selamlamak için onu karşılamaya çıktı.

  11 Samuel, "Ne yaptın?" diye sordu. Saul, "Halk yanımdan dağılıyordu" diye karşılık verdi, "Sen de belirlenen gün gelmedin. Üstelik Filistliler Mikmas'ta toplandılar. Bunları görünce,

  12 'Şimdi Filistliler Gilgal'da üzerime yürüyecek; oysa ben RAB'bin yardımını dilememiştim' diye düşündüm. Bu nedenle, yakmalık sunuyu sunma gerekliliğini duydum."

  13 Samuel, "Akılsızca davrandın" dedi, "Tanrın RAB'bin sana verdiği buyruğa uymadın; yoksa, RAB İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı.

  14 Ama artık krallığın sürmeyecek. RAB kendi isteklerine uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen RAB'bin buyruğunu tutmadın."

  15 Bundan sonra Samuel Gilgal'dan ayrılarak Benyaminoğulları'nın Giva Kenti'ne gitti[iii]. Saul yanında kalan halkı saydı; yaklaşık altı yüz kişiydi.

  16 Saul, oğlu Yonatan ve yanlarındaki halk Benyaminliler'in bölgesindeki Giva'da kalıyorlardı. Filistliler ise Mikmas'ta ordugah kurmuşlardı.

  17 Akıncılar üç koldan Filistliler'in ordugahından çıktılar. Kollardan biri Şual bölgesindeki Ofra'ya,

  18 biri Beyt-Horon'a, öbürü ise çöle, Sevoyim Vadisi'ne bakan sınıra doğru ilerledi.

  19 Bütün İsrail ülkesinde bir tek demirci yoktu. Filistliler, "İbraniler kılıç, mızrak yapmasın" demişlerdi.

  20 Bu nedenle bütün İsrailliler saban demirlerini, kazma, balta ve oraklarını[iv] biletmek için Filistliler'e gitmek zorundaydılar.

  21 Saban demiriyle kazmanın bileme fiyatı, şekelin üçte ikisi[v] kadardı. Beller, baltalar, üvendireler için istenilen fiyat ise şekelin üçte biriydi[vi].

  22 İşte bu yüzden, savaş sırasında Saul ile Yonatan dışında, yanlarındaki hiç kimsenin elinde kılıç, mızrak yoktu.

 [i] 13:1. "Otuz": İbranice'de 30 rakamı yoktur

[ii] 13:5. İbranice "Otuz bin", bazı Septuaginta metinler ve Süryanice "Üç bin"

[iii] 13:15. İbranice "Benyaminliler'in Giva Kenti'ne gitti", Septuaginta "Yoluna gitti.  Halkın kalan kısmı ise orduya katılmak üzere Saul'u izledi. Gilgal'dan ayrılıp Benyaminliler'in Giva Kenti'ne gittiler.

[iv] 13:20. Septuaginta "Oraklarını", İbranice "Saban demirlerini.

[v] 13:21. "Şekelin üçte ikisi": Yaklaşık 8 gr

[vi] 13:21. "Şekelin üçte biri": Yaklaşık 4 gr


Başlangıç