Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

2. Krallar

Amasya'nın Yahuda Krallığı

(II.Tar. 25:1-24)

14 İsrail Kralı Yehoahaz oğlu Yehoaş'ın krallığının ikinci yılında Yoaş oğlu Amasya Yahuda Kralı oldu.

2 Yirmi beş yaşında kral olan Amasya Yeruşalim'de yirmi dokuz yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yehoaddan'dı.

  3 Amasya RAB'bin gözünde doğru olanı yaptıysa da atası Davut gibi değildi. Her konuda babası Yoaş'ı örnek aldı.

  4 Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hâlâ kurban kesip buhur yakıyordu.

  5 Amasya, krallığını güçlendirdikten sonra, babasını öldüren görevlileri ortadan kaldırdı.

  6 Ancak Musa'nın Kitabı'ndaki Kutsal Yasa'ya uyarak katillerin çocuklarını öldürtmedi. Çünkü RAB, "Ne babalar çocuklarının yerine öldürülecek, ne de çocuklar babalarının yerine. Herkes kendi günahı için öldürülecek[i]" diye buyurmuştu.

  7 Amasya Tuz Vadisi'nde on bin Edomlu asker öldürdü. Savaşarak Sela'yı ele geçirdi ve oraya Yokteel adını verdi. Orası hâlâ aynı adla anılmaktadır.

  8 Bundan sonra Amasya, Yehu oğlu Yehoahaz oğlu İsrail Kralı Yehoaş'a, "Gel, yüz yüze görüşelim" diye haber gönderdi.

  9 İsrail Kralı Yehoaş da karşılık olarak Yahuda Kralı Amasya'ya şu haberi gönderdi: "Lübnan'da dikenli bir çalı, sedir ağacına, 'Kızını oğluma eş olarak ver' diye haber yollar. O sırada oradan geçen yabanıl bir hayvan basıp çalıyı çiğner.

  10 Edomlular'ı bozguna uğrattın diye böbürleniyorsun. Bu zafer sana yeter. Otur evinde! Niçin bela arıyorsun? Kendi başını da, Yahuda halkının başını da derde sokacaksın."

  11 Ne var ki, Amasya dinlemek istemedi. Derken İsrail Kralı Yehoaş Yahuda Kralı Amasya'nın üzerine yürüdü. İki ordu Yahuda'nın Beyt-Şemeş Kenti'nde karşılaştı.

  12 İsrailliler'in önünde bozguna uğrayan Yahudalılar evlerine kaçtı.

  13 İsrail Kralı Yehoaş, Ahazya[ii] oğlu Yoaş oğlu Yahuda Kralı Amasya'yı Beyt-Şemeş'te yakalayıp Yeruşalim'e girdi. Efrayim Kapısı'ndan Köşe Kapısı'na kadar Yeruşalim surlarının dört yüz arşınlık[iii] bölümünü yıktırdı.

  14 RAB'bin Tapınağı'nda ve sarayın hazinelerinde bulduğu altını, gümüşü ve bütün eşyaları aldı. Ayrıca bazı adamları da rehine olarak yanına alıp Samiriye'ye döndü.

  15 Yehoaş'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, yaptıkları ve Yahuda Kralı Amasya ile savaşırken gösterdiği başarılar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

  16 Yehoaş ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de İsrail krallarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yarovam kral oldu.

Yahuda Kralı Amasya'nın Ölümü

(II.Tar. 25:25-28)

  17 Yahuda Kralı Yoaş oğlu Amasya, İsrail Kralı Yehoahaz oğlu Yehoaş'ın ölümünden sonra on beş yıl daha yaşadı.

  18 Amasya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

  19 Yeruşalim'de Amasya'ya bir düzen kurulmuştu. Amasya Lakiş'e kaçtı. Ardından adam göndererek onu öldürttüler.

  20 Ölüsü at sırtında Yeruşalim'e getirilen Amasya Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü.

  21 Yahuda halkı babası Amasya'nın yerine on altı yaşındaki Azarya'yı[iv] kral yaptı.

  22 Babası Amasya ölüp atalarına kavuştuktan sonra, Azarya Eylat Kenti'ni onarıp Yahuda topraklarına katmıştı.

II.Yarovam'ın İsrail Krallığı

  23 Yahuda Kralı Yoaş oğlu Amasya'nın krallığının on beşinci yılında Yehoaş oğlu Yarovam Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve kırk bir yıl krallık yaptı.

  24 Yarovam RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yarovam'ın[v] İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.

  25 İsrail'in Tanrısı RAB'bin, kulu Gat-Heferli Amittay oğlu Yunus Peygamber aracılığıyla verdiği söz uyarınca, Yarovam Levo-Hamat'tan Arava Gölü'ne[vi] kadar İsrail topraklarını yeniden ele geçirdi.

  26 RAB İsrail'in çektiği sıkıntıyı görmüştü. Genç, yaşlı[vii] herkes acı içinde kıvranıyordu. İsrail'e yardım edecek kimse yoktu.

  27 RAB İsrail'in adını yeryüzünden silmek istemiyordu. Onun için, Yehoaş oğlu Yarovam aracılığıyla onları kurtardı.

  28 Yarovam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları, askeri başarıları, eskiden Yaudi'ye[viii] ait olan Şam ve Hama kentlerini yeniden İsrail topraklarına katışı İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

  29 Yarovam ölüp ataları olan İsrail krallarına kavuştu. Yerine oğlu Zekeriya kral oldu.

 [i] 14:6. Bkz.  Yasa. 24:16

[ii] 14:13. "Ahazya": Öbür adı Yehoahaz

[iii] 14:13. "Dört yüz arşın": Yaklaşık 180 m

[iv] 14:21. "Azarya": Öbür adı Uzziya.  Uzziya adı 15:1,13,30,32'de de geçer

[v] 14:24. "Nevat oğlu Yarovam": I. Yarovam

[vi] 14:25. "Arava Gölü": Lut Gölü

[vii] 14:26. "Genç yaşlı" ya da "Köle olsun özgür olsun"

[viii] 14:28. "Yaudi": Suriye'de küçük bir krallık


Başlangıç