Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

2. Krallar

Hizkiya Yeşaya'ya Başvuruyor

(Yeş. 37:1-13)

19 Kral Hizkiya olanları duyunca giysilerini yırttı, çul kuşanıp RAB'bin Tapınağı'na girdi.

2 Saray sorumlusu Elyakim'i, Yazman Şevna'yı ve ileri gelen kâhinleri Amos oğlu Peygamber Yeşaya'ya gönderdi. Hepsi çul kuşanmıştı.

  3 Yeşaya'ya şöyle dediler: "Hizkiya diyor ki, 'Bugün sıkıntı, azar ve utanç günü. Çünkü çocukların doğum vakti geldi, ama doğuracak güç yok.

  4 Yaşayan Tanrı'yı aşağılamak için efendisi Asur Kralı'nın gönderdiği komutanın söylediklerini belki Tanrın RAB duyar da duyduğu sözlerden ötürü onları cezalandırır. Bu nedenle sağ kalanlarımız için dua et.'"

  5-6 Yeşaya, Kral Hizkiya'nın görevlilerine şöyle dedi: "Efendinize şunları söyleyin: 'RAB diyor ki, Asur Kralı'nın adamlarından benimle ilgili duyduğunuz küfürlerden korkma.

  7 Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki, bir haber üzerine kendi ülkesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim.'"

  8 Komutan, Asur Kralı'nın Lakiş'ten ayrılıp Livna'ya karşı savaştığını duydu. Krala danışmak için oraya gitti.

  9 Kûş Kralı Tirhaka'nın kendisiyle savaşmak üzere yola çıktığını haber alan Asur Kralı, Hizkiya'ya ulaklar göndererek şöyle dedi:

  10 "Yahuda Kralı Hizkiya'ya deyin ki, 'Güvendiğin Tanrın Yeruşalim Asur Kralı'nın eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın.

  11 Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun?

  12 Atalarımın yok ettiği ulusları -Gozanlılar'ı, Harranlılar'ı, Resefliler'i, Telassar'da yaşayan Edenliler'i- ilahları kurtarabildi mi?

  13 Hani nerede Hama ve Arpat kralları? Lair, Sefarvayim, Hena, İvva kralları nerede?'"

Hizkiya'nın Duası

(Yeş. 37:14-20)

  14 Hizkiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra RAB'bin Tapınağı'na çıktı. RAB'bin önünde mektubu yere yayarak

  15 şöyle dua etti: "Ey Keruvlar arasında taht kuran İsrail'in Tanrısı RAB, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın.

  16 Ya RAB, kulak ver de işit, gözlerini aç da gör, ya RAB; Sanherib'in söylediklerini, yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy.

  17 Ya RAB, gerçek şu ki, Asur kralları birçok ulusu ve ülkelerini viraneye çevirdiler.

  18 İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar tanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı.

  19 Ya RAB Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki, bütün dünya krallıkları senin tek Tanrı olduğunu anlasın."

Yeşaya'nın Sözleri Gerçekleşiyor

(II.Tar. 32:20-21; Yeş. 37:21-38)

  20-21 Bunun üzerine Amos oğlu Yeşaya, Hizkiya'ya şu haberi gönderdi: "İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: 'Asur Kralı Sanherib'le ilgili bana yalvardığın için diyorum ki:

"'Erden kız Siyon seni hor görüyor,

Alay ediyor seninle.

Yeruşalim kızı ardından alayla baş sallıyor.

  22 Sen kimi aşağıladın, kime sövdün?

Kime sesini yükselttin?

İsrail'in Kutsalı'na tepeden baktın!

  23 Habercilerin aracılığıyla Rab'bi aşağıladın.

Bir sürü savaş arabamla dağların tepesine,

Lübnan'ın doruklarına çıktım, dedin.

Yüksek sedir ağaçlarını, seçme selvilerini kestim,

Lübnan'ın en iç noktalarına,

Gür ormanlarına ulaştım.

  24 Yabancı ülkelerde kuyular kazdım, sular içtim,

Mısır'ın bütün ırmaklarını ayağımın tabanıyla kuruttum, dedin.

  25 "'Bütün bunları çoktan yaptığımı,

Çok önceden tasarladığımı duymadın mı?

Surlu kentleri enkaz yığınlarına çevirmeni

Şimdi ben gerçekleştirdim.

  26 O kentlerde yaşayanların kolu kanadı kırıldı.

Yılgınlık ve utanç içindeydiler;

Tarlada biten ota, körpe filizlere,

Damlarda büyümeden kavrulup giden otlara döndüler.

  27 Senin oturuşunu, kalkışını,

Ne zaman gidip geldiğini,

Bana nasıl öfkelendiğini biliyorum.

  28 Bana duyduğun öfkeden,

Kulağıma erişen küstahlığından ötürü

Halkamı burnuna, gemimi ağzına takacak,

Seni geldiğin yoldan geri çevireceğim.

  29 "'Senin için belirti şu olacak, ey Hizkiya:

Bu yıl kendiliğinden yetişeni yiyeceksiniz,

İkinci yıl ise ardından biteni.

Üçüncü yıl ekip biçin,

Bağlar dikip ürününü yiyin.

  30 Yahudalılar'ın kurtulup sağ kalanları

Yine aşağıya doğru kök salacak,

Yukarıya doğru meyve verecek.

  31 Çünkü sağ kalanlar Yeruşalim'den,

Kurtulanlar Siyon Dağı'ndan çıkacak.

Her Şeye Egemen RAB'bin gayretiyle olacak bu.'

  32 "Bundan dolayı RAB Asur Kralı'na ilişkin şöyle diyor:

'Bu kente girmeyecek, ok atmayacak.

Kente kalkanla yaklaşmayacak,

Karşısında rampa kurmayacak.

  33 Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek' diyor RAB,

  34 'Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için

Bu kenti savunup kurtaracağım' diyor."

  35 O gece RAB'bin meleği gidip Asur ordugahında 185.000 kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle karşılaştılar.

  36 Bunun üzerine Asur Kralı Sanherib ordugahını bırakıp çekildi. Ninova'ya döndü ve orada kaldı.

  37 Bir gün ilahı Nisrok'un tapınağında tapınırken, oğullarından Adrammelek'le Şareser, onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu.

 


Başlangıç