Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Nehemya

7 Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı.

2 Kardeşim Hanani'yle kale komutanı Hananya'yı Yeruşalim'e yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrı'dan korkardı.

  3 Onlara, "Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın" dedim, "Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalim'de oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun."

Sürgünden Dönenlerin Listesi

(Ezra 2:1-70)

  4 Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı.

  5 Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:

  6 Babil Kralı Nebukadnessar'ın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü.

  7 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:

  8 Paroşoğulları: 2.172

  9 Şefatyaoğulları: 372

  10 Arahoğulları: 652

  11 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2.818

  12 Elamoğulları: 1.254

  13 Zattuoğulları: 845

  14 Zakkayoğulları: 760

  15 Binnuyoğulları: 648

  16 Bevayoğulları: 628

  17 Azgatoğulları: 2.322

  18 Adonikamoğulları: 667

  19 Bigvayoğulları: 2.067

  20 Adinoğulları: 655

  21 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

  22 Haşumoğulları: 328

  23 Besayoğulları: 324

  24 Harifoğulları: 112

  25 Givonlular: 95

  26 Beytlehemliler ve Netofalılar: 188

  27 Anatotlular: 128

  28 Beyt-Azmavetliler: 42

  29 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

  30 Ramalılar ve Gevalılar: 621

  31 Mikmaslılar: 122

  32 Beyt-El ve Ay kentlerinden olanlar: 123

  33 Öbür Nevo Kenti'nden olanlar: 52

  34 Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1.254

  35 Harimliler: 320

  36 Erihalılar: 345

  37 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721

  38 Senaalılar: 3.930

  39 Kâhinler:

Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

  40 İmmeroğulları: 1.052

  41 Paşhuroğulları: 1.247

  42 Harimoğulları: 1.017

  43 Levililer:

Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74

  44 Ezgiciler:

Asafoğulları: 148

  45 Tapınak kapı nöbetçileri:

Şallumoğulları, Ateroğulları,

Talmonoğulları, Akkuvoğulları,

Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138

  46 Tapınak görevlileri:

Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

  47 Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,

  48 Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,

  49 Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,

  50 Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,

  51 Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,

  52 Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,

  53 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

  54 Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

  55 Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

  56 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

  57 Süleyman'ın kullarının soyu:

Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,

  58 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

  59 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları,

Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.

  60 Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan olanlar: 392

  61 Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Adon ve İmmer'den dönen, ancak hangi boydan olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

  62 Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642

  63 Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları.

  64 Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.

  65 Vali, Urim ile Tummim'i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

  66 Bütün halk toplam 42.360 kişiydi.

  67-69 Ayrıca 7.337 köle ve cariye,

kadınlı erkekli 245 ezgici,

736 at,

245 katır[i],

435 deve,

6.720 eşek vardı.

  70 Bazı boy başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1.000 drahmi[ii] altın, 50 bakraç, 530 kâhin giysisi bağışladı.

  71 Bazı boy başları da iş için hazineye 20.000 drahmi[iii] altın, 2.200 mina[iv] gümüş verdiler.

  72 Halkın geri kalanı ise, toplam 20.000 drahmi altın, 2.000 mina[v] gümüş ve 67 kâhin giysisi verdi.

  73 Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.

 [i] 7:67-69. "736 at, 245 katır" İbranice metinde geçmemektedir (Bkz.  Ezra 2:66)

[ii] 7:70. "1.000 drahmi": Yaklaşık 8. 5 kg

[iii] 7:71,72. "20.000 drahmi": Yaklaşık 170 kg

[iv] 7:71. "2.200 mina": Yaklaşık 1.200 kg

[v] 7:72. "2.000 mina": Yaklaşık 1.100 kg


Başlangıç