Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Nehemya

Yeruşalim'de Yaşayanlar

(I.Tar. 9:2-17)

11 Halkın önderleri Yeruşalim'e yerleşti. Geri kalanlar aralarında kur'a çektiler. Her on kişiden biri kutsal kente, Yeruşalim'e yerleşecek, öteki dokuz kişiyse kendi kentlerinde kalacaklardı.

  2 Halk Yeruşalim'de yaşamaya gönüllü olanların hepsini kutladı.

  3 Yeruşalim'e yerleşen bölge önderleri şunlardır (Ancak bazı İsrailliler, kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri, Süleyman'ın kullarının soyundan gelenler Yahuda kentlerine - her biri kendi kentindeki kendi mülküne - yerleşti.

  4 Yahuda ve Benyamin halkından bazılarıysa Yeruşalim'de kaldı): Yahuda soyundan gelenler: Peres soyundan Mahalalel oğlu Şefatya oğlu Amarya oğlu Zekeriya oğlu Uzziya oğlu Ataya,

  5 Şela soyundan Zekeriya oğlu Yoyariv oğlu Adaya oğlu Hazaya oğlu Kol-Hoze oğlu Baruk oğlu Maaseya.

  6 Peresoğulları'ndan Yeruşalim'e dört yüz altmış sekiz yiğit yerleşti.

  7 Benyamin soyundan gelenler: Yeşaya oğlu İtiel oğlu Maaseya oğlu Kolaya oğlu Pedaya oğlu Yoet oğlu Meşullam oğlu Sallu.

  8 Onu Gabbay ve Sallay izledi; toplam dokuz yüz yirmi sekiz yiğit.

  9 Zikri oğlu Yoel onlara önderlik ediyordu, Hassenua oğlu Yahuda ise kentte vali yardımcısıydı.

  10 Kâhinler: Yoyariv oğlu Yedaya, Yakin,

  11 Ahituv oğlu Merayot oğlu Sadok oğlu Meşullam oğlu Hilkiya oğlu tapınak baş görevlisi Seraya

  12 ve tapınağa hizmet eden kardeşleri; toplam sekiz yüz yirmi iki kişi. Malkiya oğlu Paşhur oğlu Zekeriya oğlu Amsi oğlu Pelalya oğlu Yeroham oğlu Adaya

  13 ve boy başları olan kardeşleri; toplam iki yüz kırk iki kişi. İmmer oğlu Meşillemot oğlu Ahzay oğlu Azarel oğlu Amaşsay ve

  14 kardeşlerinden oluşan yüz yirmi sekiz cesur yiğit. Haggedolim oğlu Zavdiel onlara önderlik ediyordu.

  15 Levililer: Bunni oğlu Haşavya oğlu Azrikam oğlu Haşşuv oğlu Şemaya.

  16 Levililer'in önderlerinden Şabbetay'la Yozavat Tanrı Tapınağı'nın dış işlerini yönetiyordu.

  17 Asaf oğlu Zavdi oğlu Mika oğlu Mattanya şükran duasını okuyan tapınak korosunu yönetiyordu. Kardeşlerinden Bakbukya ise ikinci derecede görevliydi. Ayrıca Yedutun oğlu Galal oğlu Şammua oğlu Avda vardı.

  18 Kutsal kentte yaşayan Levililer iki yüz seksen dört kişiydi.

  19 Tapınak kapı nöbetçileri: Kapılarda Akkuv, Talmon ve kardeşleri nöbet tutardı. Toplam yüz yetmiş iki kişiydiler.

  20 İsrailliler'in geri kalanı, kâhinlerle Levililer ise Yahuda'nın öbür kentlerine dağılmıştı. Herkes kendi mülküne yerleşmişti.

  21 Tapınak görevlileri Ofel'de yaşıyordu. Önderleri Siha ile Gişpa idi.

  22 Tanrı'nın Tapınağı'nda ezgi söyleyenlere Asaf soyundan gelenler önderlik ediyordu. Bu soydan Mika oğlu Mattanya oğlu Haşavya oğlu Bani oğlu Uzzi Yeruşalim'de, Levililer'in başında bulunuyordu.

  23 Pers Kralı'nın ezgicilerle ilgili buyruğu vardı. Düzenli olarak her gün ücretlerini alacaklardı.

  24 Yahuda oğlu Zerah'ın soyundan Meşezavel oğlu Petahya İsrail halkının genel temsilcisi olarak Pers Kralı'na yardımcı oluyordu.

Yeruşalim Dışındakiler

  25 Kırsal bölgelerde, köylerde yaşayanlara gelince: Bazı Yahudalılar Kiryat-Arba ve ilçelerinde, bazıları Divon ve ilçelerinde, bazıları Yekavseel ve köylerinde,

  26 bazıları Yeşua'da, Molada'da, Beyt-Pelet'te,

  27 Hasar-Şual'da, Beer-Şeva ve ilçelerinde,

  28 bazıları Ziklag'da, Mekona ve ilçelerinde,

  29 bazıları Eyn-Rimmon'da, Sora'da, Yarmut'ta,

  30 Zanoah'ta, Adullam ve köylerinde, bazıları Lakiş ve çevresinde, bazıları da Azeka ve ilçelerinde yaşıyordu. Yahudalılar'ın yaşadığı bu yerler Beer-Şeva ile Hinnom Vadisi arasındaki toprakları kapsıyordu.

  31 Benyamin soyundan olanlar Geva'da, Mikmas'ta, Ayya'da, Beyt-El ve ilçelerinde,

  32 Anatot'ta, Nov'da, Ananya'da,

  33 Hasor'da, Rama'da, Gittayim'de,

  34 Hadit'te, Sevoim'de, Nevallat'ta,

  35 Lod'da, Ono'da ve Esnaf Deresi'nde yaşıyordu.

  36 Bölükler halinde Yahuda'dan gelen bazı Levililer de Benyamin'e yerleşti.

 


Başlangıç