Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Daniel

DANİEL

GİRİŞ

 

   Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1.Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrıya na­sıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrıya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Ters kral­lıkları döneminde gelişti.
2.Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil’den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kra­lın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

   Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar
1:1-6:28            Daniel’le arkadaşları
7:1-12:13          Daniel’in görümleri
a.7:1-28            Dört yaratık
b.8:1-9:27         Koçla teke
c.10:1-11:45      Göksel haberci
ç.12:1-13           Zamanın sonu

Daniel Babil'de Eğitiliyor

1Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı.

 2 Rab, Yahuda Kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın Tapınağı'ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi.

  3-4 Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildaniler'in dilini ve yazısını öğretecekti.

  5 Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. Üç yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı.

  6 Seçilen gençler arasında Yahudalılar'dan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı.

  7 Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşassar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azarya'ya Aved-Nego adını verdi.

  8 Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemesi için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemesi için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu.

  9 Tanrı saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı.

  10 Adam Daniel'e, "Yiyecek içecek payınızı ayıran efendim kraldan korkarım" dedi, "Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse, başımı tehlikeye sokmuş olursunuz."

 11-12 Daniel, saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael, Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözeticiye gidip, "Lütfen kullarınıza on gün olanak tanıyın" dedi, "Bu on gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin.

  13 Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın."

  14 Gözetici bu isteği kabul etti ve onlara on gün deneme fırsatı verdi.

  15 On gün sonra dört genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu.

  16 Böylece gözetici o günden sonra kralın gençler için ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeyi sürdürdü.

  17 Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu.

  18 Kralın belirlediği süre tamamlanınca, saray görevlileri yöneticisi gençleri Nebukadnessar'a götürdü.

  19 Kral onlarla görüştü; içlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı.

  20 Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadı ve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan on kat üstün buldu.

  21 Kral Koreş'in krallığının birinci yılına dek Daniel sarayda kaldı.

 


Başlangıç