Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Daniel

Nebukadnessar'ın Diktiği Altın Heykel

3Kral Nebukadnessar altın bir heykel yaptı; boyu altmış[i], eni altı arşındı[ii]. Onu Babil İli'nde, Dura Ovası'na dikti.

  2 Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerini ve illerin bütün öbür yüksek memurlarını diktiği heykelin adama törenine çağırttı.

  3 Böylece satraplar, kaymakamlar, valiler, danışmanlar, haznedarlar, yargıçlar, güvenlik görevlileri ve illerin bütün öbür yüksek memurları Kral Nebukadnessar'ın diktiği heykelin adama töreni için toplanarak heykelin önünde durdular.

  4 Sonra haberci yüksek sesle bağırdı: "Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyruluyor:

  5 Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukadnessar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız.

  6 Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır."

  7 Bu yüzden ne zaman boru, ney, lir, kanun, arp ve her çeşit çalgı sesi duyulsa, bütün halklar, uluslar, her dilden insanlar yere kapanıp Kral Nebukadnessar'ın diktiği altın heykele tapındılar.

Daniel'in Arkadaşları Suçlanıyor

  8 Bunun üzerine bazı Kildaniler yaklaşıp Yahudiler'i suçladılar.

  9 Kral Nebukadnessar'a, "Ey kral, sen çok yaşa!" dediler,

  10-11 "Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyan herkes yere kapanıp altın heykele tapınacak; kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın fırına atılacak diye bir buyruk çıkardın, ey kral.

  12 Oysa Babil İli'nde yüksek görevlere atadığın Şadrak, Meşak, Aved-Nego adında bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar, ey kral. Senin ilahlarına kulluk etmiyor, diktiğin altın heykele tapınmıyorlar."

  13 Büyük öfkeye kapılan Nebukadnessar, Şadrak'ı, Meşak'ı, Aved-Nego'yu çağırttı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler.

  14 Nebukadnessar, "Ey Şadrak, Meşak, Aved-Nego, ilahlarıma kulluk etmediğiniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu?" diye sordu,

 15 "Şimdi boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi. Ama ona tapınmazsanız, hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak?"

  16 Şadrak, Meşak, Aved-Nego, "Bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz" diye karşılık verdiler,

  17 "Kızgın fırına atılsak bile, ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir; senin elinden de bizi kurtaracaktır.

  18 Ama bizi kurtarmasa bile bil ki, ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz, diktiğin altın heykele tapınmayız."

Daniel'in Üç Arkadaşı Fırına Atılıyor

  19 Nebukadnessar Şadrak, Meşak, Aved-Nego'ya çok öfkelendi; onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden yedi kat daha çok ısıtılmasını buyurdu.

  20 Sonra ordusundaki bazı güçlü askerlere Şadrak'ı, Meşak'ı, Aved-Nego'yu bağlayıp kızgın fırına atmalarını buyurdu.

  21 Böylece bu kişiler, şalvarları, kaftanları, sarıkları ve öbür giysileriyle birlikte bağlanıp kızgın fırına atıldılar.

  22 Kralın buyruğu çok sıkı, fırın da çok ısıtılmış olduğundan, Şadrak'ı, Meşak'ı, Aved-Nego'yu götüren adamları ateşin alevleri yakıp öldürdü.

  23 Üç adamsa - Şadrak, Meşak, Aved-Nego - bağlı olarak kızgın fırına düştüler.

  24 O zaman Kral Nebukadnessar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına, "Biz ateşin içine bağlı üç kişi atmadık mı?" diye sordu. Danışmanlar, "Kuşkusuz, ey kral" diye karşılık verdiler.

  25 Kral, "Ben dört kişi görüyorum" dedi, "Ateşin içinde yürüyorlar, bağlarından çözülmüş, hiçbir zarara uğramamışlar. Dördüncünün görünümü de bir ilahi varlığa benziyor."

  26 Sonra kızgın fırının kapısına yaklaşarak, "Ey Yüce Tanrı'nın kulları Şadrak, Meşak, Aved-Nego, dışarı çıkıp buraya gelin!" diye seslendi. Bunun üzerine Şadrak, Meşak, Aved-Nego ateşin içinden çıktılar.

  27 Satraplar, kaymakamlar, valiler, kralın danışmanları onların çevresinde toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşin hiçbir etkisi olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç yanmamış, giysileri değişmemiş, ateşin kokusu üzerlerine sinmemişti.

  28 Bunun üzerine Nebukadnessar, "Şadrak, Meşak ve Aved-Nego'nun Tanrısı'na övgüler olsun!" dedi, "Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler, kendi Tanrıları'ndan başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar.

  29 İşte buyuruyorum: Hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun, Şadrak, Meşak ve Aved-Nego'nun Tanrısı'ndan saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek, evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur."

  30 Sonra Şadrak'ı, Meşak'ı, Aved-Nego'yu Babil İli'nde daha yüksek görevlere atadı.

 [i] 3:1. "Altmış arşın": Yaklaşık 27 m

[ii] 3:1. "Altı arşın": Yaklaşık 2. 7 m


Başlangıç