Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Sefanya

2Ey utanmaz ulus, toparlan!

Hakkınızda ferman çıkmadan,

Gün saman ufağı gibi geçip gitmeden,

RAB'bin kızgın öfkesi üzerinize dökülmeden,

RAB'bin öfke günü gelmeden toparlan.

  3 Ey RAB'bin ilkelerini yerine getirenler,

Ülkedeki bütün alçakgönüllüler, RAB'be yönelin.

Doğruluğu ve alçakgönüllülüğü amaç edinin.

Belki RAB'bin öfke gününde kurtulabilirsiniz.

RAB Ulusları Cezalandırıyor

  4 Gazze bomboş kalacak,

Viraneye dönecek Aşkelon,

Boşaltılacak Aşdot öğle vakti,

Ekron temelden yıkılacak.

  5 Deniz kıyısında yaşayan

Keret[i] ulusunun vay haline!

Ey Filist ülkesi Kenan,

RAB'bin yargısı size karşıdır.

Hepinizi yok edecek RAB,

Ülkede yaşayan kimse kalmayacak.

  6 Deniz kıyısındaki ülkeniz,

Çoban barınaklarıyla sürü ağıllarının bulunduğu otlaklara dönecek;

  7 Yahuda oymağından sağ kalanların eline geçecek.

Orada otlatacaklar sürülerini,

Aşkelon'un evlerinde geceleyecekler.

Çünkü Tanrıları RAB onları kayıracak.

Yeniden bayındır kılacak onları.

  8-9 İsrail'in Tanrısı Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:

''Moavlılar'ın halkımı nasıl aşağıladığını,

Ammonoğulları'nın onlara nasıl hakaret ettiğini,

Komşularının onları nasıl alaya aldığını duydum.

Varlığım hakkı için,

Moav kesinlikle Sodom gibi,

Ammon da Gomora gibi olacak.

Yabanıl otlarla, tuz çukurlarıyla dolacak,

Sonsuza dek virane kalacak.

Mallarını halkımdan artakalanlar yağmalayacak.

Topraklarını ulusumdan sağ kalanlar miras alacak.''

  10 Gururlanmalarının,

Her Şeye Egemen RAB'bin halkını aşağılayıp alay etmelerinin karşılığı bu olacak.

  11 Dehşete düşürecek RAB onları,

Yeryüzünün bütün ilahlarını yok edecek.

Uzaklardaki bütün uluslar,

Bulundukları yerde O'na tapınacaklar.

  12 ''Ey Kûşlular,

Siz de benim kılıcımla öleceksiniz'' diyor RAB.

  13 RAB elini kuzeye doğru uzatıp

Asur'u yok edecek.

Ninova'yı viraneye,

Çöl gibi kurak bir alana çevirecek.

  14 Orası sürülerin, her türlü hayvanın yattığı yer olacak.

Sütun başlıklarında baykuşlar, kır baykuşları barınacak.

Sesleri pencerelerde yankılanacak,

Yıkıntılar dolduracak eşiklerin önünü[ii],

Sedir kirişler ortaya çıkacak.

  15 İşte budur güvenlikte olduğunu sanan,

''Bir ben varım, benden başkası yok'' diyen sevinçli kent.

Nasıl da viraneye döndü,

Yabanıl hayvanlara barınak oldu!

Yanından her geçen gördüğü dehşetten irkiliyor.

 [i] 2:5. ''Keret'': Büyük olasılıkla ''Girit''

[ii] 2:14. İbranice ''Yıkıntılar dolduracak eşiklerin önünü'', Septuaginta ve Vulgata ''Kargalar eşiklerde''


Başlangıç