Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Krallar

Süleyman'ın Görevlileri

4 Süleyman bütün İsrail'in kralıydı.

2 Görevlileri ise şunlardı:

Kâhin:

Sadok'un oğlu Azarya.

  3 Yazmanlar:

Şişa'nın oğulları Elihoref ve Ahiya.

Devlet tarihçisi:

Ahilut oğlu Yehoşafat.

  4 Ordu komutanı:

Yehoyada oğlu Benaya.

Kâhinler:

Sadok ve Evyatar.

  5 Baş vali:

Natan oğlu Azarya.

Kralın özel danışmanı:

Natan oğlu Kâhin Zavut.

  6 Saray sorumlusu:

Ahişar.

Angaryacıların başı:

Avda oğlu Adoniram.

  7 Süleyman'ın İsrail'de on iki bölge valisi vardı. Bunlar kralın ve sarayın yiyecek içecek gereksinimini karşılardı. Her vali yılda bir ay bu gereksinimleri karşılamakla yükümlüydü.

  8 Bu valiler şunlardı: Efrayim'in dağlık bölgesinde Ben-Hur;

  9 Makaz, Şaalvim, Beyt-Şemeş ve Elon-Beyt-Hanan bölgelerinde Ben-Deker;

  10 Arubbot, Soko ve bütün Hefer bölgesinde Ben-Heset;

  11 Nafat-Dor bölgesinde Süleyman'ın kızı Tafat'la evli olan Ben-Avinadav;

  12 Taanak, Megiddo, Yizreel'in altında Saretan'ın yanındaki bütün Beyt-Şean ve Beyt-Şean'dan Avel-Mehola ve Yokmeam'ın ötelerine kadar uzanan bölgede Ahilut oğlu Baana;

  13 Ramot-Gilat, Gilat'ta Manaşşe oğlu Yair'in yerleşim birimleri ve Başan'daki Argov yöresinde surlar ve tunç sürgülerle güçlendirilmiş altmış büyük kentin başında Ben-Gever;

  14 Mahanayim bölgesinde İddo oğlu Ahinadav;

  15 Naftali bölgesinde Süleyman'ın kızı Basemat'la evlenen Ahimaas;

  16 Aşer ve Bealot bölgelerinde Huşay oğlu Baana;

  17 İssakar bölgesinde Paruah oğlu Yehoşafat;

  18 Benyamin bölgesinde Ela oğlu Şimi;

  19 Gilat bölgesinde, yani Amor Kralı Sihon'la Başan Kralı Og'un eski topraklarında Uri oğlu Gever. Ayrıca Yahuda bölgesinin[i] tek valisi vardı.

Süleyman'ın Bir Günlük Gereksinimleri

  20 Yahuda ve İsrail halkı kıyılardaki kum kadar kalabalıktı. Herkes yiyip içip sevinç içinde yaşıyordu.

  21 Süleyman, Fırat Irmağı'ndan Filist'e, oradan Mısır sınırına kadar bütün ülkelere egemendi. Bu ülkeler Süleyman'ın yaşamı boyunca ona haraç ödeyip hizmet ettiler.

  22 Süleyman'ın sarayının bir günlük yiyecek gereksinimi şunlardı: Otuz kor[ii] ince, altmış kor[iii] kepekli un;

  23 onu ahırda, yirmisi çayırda yetiştirilmiş sığır ve yüz koyun; ayrıca geyikler, ceylanlar, karacalar ve semiz kuşlar.

  24 Tifsah'tan Gazze'ye kadar, Fırat Irmağı'nın batısındaki bütün krallıkları Süleyman yönetiyordu. Her tarafta barış vardı.

  25 Dan'dan Beer-Şeva'ya kadar Yahuda ve İsrail halkının her bireyi Süleyman'ın yaşamı boyunca kendi asması ve incir ağacı altında güvenlik içinde yaşadı.

  26 Süleyman'ın savaş arabalarının atları için kırk bin ahırı ve on iki bin atlısı vardı.

  27 Bölge valilerinin her biri kendine düşen bir ay boyunca, Kral Süleyman'a ve sofrasına oturan herkese yiyecek sağlar, hiçbir şeyi eksik etmezdi.

  28 Her vali kendisine verilen buyruk uyarınca, savaş arabalarının atlarıyla öbür atlar için belirli bir yere arpa ve saman getirirdi.

Süleyman'ın Eşsiz Bilgeliği

  29 Tanrı, Süleyman'a bilgelik, derin bir sezgi, kıyılardaki kum kadar anlayış verdi.

  30 Süleyman'ın bilgeliği, bütün doğuluların ve Mısırlılar'ın bilgeliğinden daha üstündü.

  31 O, Ezrahlı Etan, Mahol'un oğulları Heman, Kalkol ve Darda da içinde olmak üzere herkesten daha bilgeydi. Ünü çevredeki bütün uluslara yayılmıştı.

  32 Üç bin özdeyişi ve bin beş ezgisi vardı.

  33 Lübnan sedir ağacından duvarlarda biten mercanköşkotuna kadar bütün ağaçlardan söz ettiği gibi, hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve balıklardan da söz edebiliyordu.

  34 Süleyman'ın bilgeliğini duyan dünyanın bütün kralları ona adamlarını gönderirdi. Bütün uluslardan insanlar gelir, Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlerdi.

 [i] 4:19. Septuaginta "Yahuda bölgesi", İbranice "Ülke"

[ii] 4:22. "Otuz kor": Yaklaşık 5.000 kg.  (6.600 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[iii] 4:22. "Altmış kor": Yaklaşık 10.000 kg.  (13.200 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.


Başlangıç