Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Krallar

Tapınağın Yapılışı

(II.Tar. 3:1-14)

6 İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan dört yüz seksen yıl sonra, Süleyman, krallığının dördüncü yılının ikinci ayı olan Ziv ayında RAB'bin Tapınağı'nın yapımına başladı.

  2 Kral Süleyman'ın RAB için yaptığı tapınağın uzunluğu altmış[i], genişliği yirmi[ii], yüksekliği otuz arşındı[iii].

  3 Tapınağın Ana Bölümü'nün önündeki eyvan tapınağın genişliğinde olup yirmi arşındı[iv]. Eyvan tapınağın önünden ileriye doğru on arşındı[v].

  4 Süleyman tapınakta dışa doğru daralan kafesli pencereler yaptırdı.

  5 Tapınağın dış cephesine bitişik, Ana Bölüm'ün ve İç Oda'nın çevresindeki duvarlara, içlerinde odalar bulunan katlar yaptırdı.

  6 Alt kat beş arşın[vi], orta kat altı arşın[vii], üst kat yedi arşın[viii] genişliğindeydi. Kirişler tapınağın duvarlarına girmesin diye duvarların çevresinde dışarıya doğru çıkıntılar bıraktı.

  7 Tapınağın yapımında kullanılan taşlar taş ocaklarında yontulmuştu. Onun için yapım halindeki tapınakta çekiç ve balta dahil hiçbir demir aletin sesi duyulmadı.

  8 Aşağı[ix] yan katın girişi tapınağın güneyindeydi. Döner bir merdivenle orta kata, oradan da üçüncü kata çıkılırdı.

  9 Süleyman tapınağı yapıp tamamladı. Üstünü sedir ağacından direklerle, kalın tahtalarla kapattı.

  10 Dış duvarlara bitişik katlar tapınağın çevresini kapsıyordu. Her birinin yüksekliği beş arşındı[x]. Bunlar sedir ağacından kirişlerle tapınağa eklendi.

  11 RAB, Süleyman'a şöyle seslendi:

  12 "Bu tapınağı yapmaktasın. Kurallarıma, ilkelerime ve bütün buyruklarıma uyup onlara bağlı kalırsan, baban Davut'a verdiğim sözü senin aracılığınla yerine getireceğim.

  13 Halkım İsrail'in arasında yaşayıp onları hiç terk etmeyeceğim."

  14 Süleyman tapınağı yapıp bitirdi.

  15 Tapınağın iç duvarlarının yüzeyini sedir ağaçlarıyla döşeyip üstlerini tabandan tavana kadar tahtalarla kapladı. Tapınağın zeminini ise selvi tahtalarla döşetti.

  16 En Kutsal Yer olarak adlandırılan İç Oda, tapınağın arka bölümünde yapıldı. Tabandan tavana kadar sedir tahtasından oluşan bir duvarla öbür bölümlerden ayrıldı. Bu bölümün uzunluğu yirmi arşındı[xi].

  17 Bu İç Oda'nın önündeki Ana Bölüm'ün uzunluğu ise kırk arşındı[xii].

  18 Taşlar görünmesin diye tapınağın içi, üzerine sukabağı ve çiçek motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı.

  19 Tapınağın içinde RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın konacağı İç Oda hazırlandı.

  20 Bu odanın içten içe uzunluğu, genişliği ve yüksekliği yirmişer arşındı[xiii]. Süleyman odayı saf altınla kaplattı. Sunağı da sedir tahtalarla döşetti.

  21 Tapınağın içini saf altınla kaplattı; İç Oda'nın önüne altın zincirler asıp orayı da altınla kaplattı.

  22 Böylece İç Oda'daki sunak dahil, tapınağın içini tamamen altınla kaplatmış oldu.

  23 İç Oda'da her biri on arşın[xiv] yüksekliğinde, zeytin ağacından iki Keruv yaptı.

  24 Her kanadı beşer arşın[xv] olan Keruv'un açık kanatları bir uçtan öbür uca toplam on arşındı.

  25 Öbür Keruv'un kanat açıklığı da on arşındı. Her iki Keruv'un da ölçüsü ve görünüşü aynıydı.

  26 İkisinin de yüksekliği on arşındı.

  27 Süleyman Keruvlar'ı tapınağın İç Odası'na yerleştirdi. Keruvlar'dan birinin açık kanadı bir duvara, ötekinin kanadı karşı duvara erişirken, öbür kanatları da odanın ortasında birbirine değiyordu.

  28 Süleyman Keruvlar'ı da altınla kaplattı.

  29 Tapınağın iç ve dış odalarının bütün duvarlarını kabartma Keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleriyle süsletti.

  30 Tapınağın hem iç, hem de dış odasının döşemelerini altınla kaplattı.

  31 İç Oda'nın girişine zeytin ağacından iki kanatlı söveli bir kapı yaptırdı. Söveli kapının genişliği tapınağın genişliğinin beşte biriydi[xvi].

  32 Zeytin ağacından yapılan iki kapı kanadının üstüne kabartma Keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Keruvlar ve hurma ağaçlarını altınla kaplattı.

  33 Aynı biçimde Ana Bölüm'ün girişine de zeytin ağacından kapı söveleri yaptırdı. Bu söveli kapı tapınağın genişliğinin dörtte biriydi.

  34 Ayrıca, selvi ağacından, her biri iki kanatlı, katlanabilen iki kapı yaptırdı.

  35 Bunların da üstüne Keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Oymaların üzerini düzgün biçimde altınla kaplattı.

  36 İç avlunun duvarlarını üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir ağacı kirişleriyle yaptırdı.

  37 RAB'bin Tapınağı'nın temeli dördüncü yılın Ziv ayında atıldı.

  38 On birinci yılın sekizinci ayı olan Bul ayında tapınak tasarlandığı biçimde bütün ayrıntılarıyla tamamlandı. Tapınağın yapımı Süleyman'ın yedi yılını almıştı.

 [i] 6:2. "Altmış arşın": Yaklaşık 27 m

[ii] 6:2,3. "Yirmi arşın": Yaklaşık 9 m

[iii] 6:2. "Otuz arşın": Yaklaşık 13. 5 m

[iv] 6:2,3. "Yirmi arşın": Yaklaşık 9 m

[v] 6:3. "On arşın": Yaklaşık 4. 4 m

[vi] 6:6. "Beş arşın": Yaklaşık 2. 2 m

[vii] 6:6. "Altı arşın": Yaklaşık 2. 7 m

[viii] 6:6. "Yedi arşın": Yaklaşık 3. 1 m

[ix] 6:8. Septuaginta "Aşağı", İbranice "Orta"

[x] 6:10. "Beş arşın": Yaklaşık 2. 2 m

[xi] 6:16. "Yirmi arşın": Yaklaşık 9 m

[xii] 6:17. "Kırk arşın": Yaklaşık 18 m

[xiii] 6:20. "Yirmi arşın": Yaklaşık 9 m

[xiv] 6:23,24,25,26. "On arşın": Yaklaşık 4. 4 m

[xv] 6:24. "Beş arşın": Yaklaşık 2. 2 m

[xvi] 6:31. "Söveli kapının genişliği tapınağın genişliğinin beşte biriydi": Ya da, "Kapı söveleri beş köşeliydi. " Benzer ifade 33. ayette de geçmektedir


Başlangıç