Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Krallar

Süleyman'ın Sarayı

7 Süleyman kendine, yapımı on üç yıl süren bir saray yaptırdı.

2 Uzunluğu yüz[i], genişliği elli[ii], yüksekliği otuz arşın[iii] olan Lübnan Ormanı adlı bir saray daha yaptırdı. Saray sedir kirişler yerleştirilmiş dört sıra halindeki sedir sütunların üzerine yapılmıştı.

  3 Sütunların üstündeki kırk beş kirişin üstü sedir tahtalarıyla kaplanmıştı. Bir sıra on beş kirişten oluşuyordu.

  4 Kafesli pencereler üç sıra halinde birbirine bakacak biçimde yapılmıştı.

  5 Kapılar ve kapı söveleri dört köşeliydi. Pencereler ise üç sıra halinde birbirine bakacak biçimde yapılmıştı.

  6 Süleyman elli arşın[iv] uzunluğunda otuz arşın[v] genişliğinde sütunlu bir eyvan yaptırdı. Eyvanın önünde sütunlarla desteklenmiş asma tavan vardı.

  7 Taht Eyvanı'nı, yani kararların verileceği Yargı Eyvanı'nı da yaptırdı. Bu eyvan da baştan aşağı sedir tahtalarıyla kaplıydı.

  8 Eyvanın arkasında öbür avludaki kendi oturacağı saray da aynı biçimde yapılmıştı. Süleyman, karısı olan firavunun kızı için de bu eyvanın benzeri bir saray yaptırdı.

  9 Dışarıdan büyük avluya, temelden çatıya kadar bütün bu yapılar kaliteli taşlarla yapılmıştı. Taşlar testereyle kesilmiş, ön ve arka yüzleri yontulmuş, belirli ölçülere göre hazırlanmıştı.

  10 Temeller sekiz[vi] ve on arşın[vii] uzunluğunda büyük, seçme taşlardan atılmıştı.

  11 Üstlerinde belirli ölçülere göre kesilmiş kaliteli taşlar ve sedir kirişler vardı.

  12 Büyük avlu üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir kirişlerinden oluşan bir duvarla çevrilmişti. RAB'bin Tapınağı'nın iç avlusuyla eyvanın duvarları da aynı yapıdaydı.

Hiram'ın Görevi

  13 Kral Süleyman haber gönderip Sur'dan Hiram'ı getirtti.

  14 Hiram'ın annesi Naftali oymağından dul bir kadın, babası ise Surlu bir tunç işçisiydi. Hiram tunç işlemede bilgili, deneyimli, usta biriydi. Gelip Kral Süleyman'ın bütün işlerini yaptı.

  15 Hiram her birinin yüksekliği on sekiz[viii] arşın ve çevresi on iki arşın[ix] olan iki tunç sütun döktü.

  16 Sütunların üzerine koymak için beşer arşın[x] yüksekliğinde dökme tunçtan iki sütun başlığı yaptı.

  17-18 Sütun başlıklarının her biri ağla kaplanmıştı. Ağın üzeri yedi sıra örgülü zincirle ve iki sıra nar motifiyle bezenmişti.

  19 Eyvanda bulunan dört arşın[xi] yüksekliğindeki sütun başlıkları da zambak biçimindeydi.

  20 Her iki sütun başlığında, örgülü ağa yakın çıkıntının yukarısında çepeçevre diziler halinde iki yüz nar motifi vardı.

  21 Hiram sütunları tapınağın eyvanına dikip sağdakine Yakin[xii], soldakine Boaz[xiii] adını verdi.

  22 Sütun başlıkları zambak biçimindeydi. Böylece sütunların işi tamamlanmış oldu.

  23 Hiram dökme tunçtan on arşın[xiv] çapında, beş arşın[xv] derinliğinde, çevresi otuz arşın[xvi] yuvarlak bir havuz yaptı.

  24 Havuz, kenarlarının altındaki iki sıra sukabağı motifiyle birlikte dökülmüştü. Her arşında onar tane olan bu motifler havuzu çepeçevre kuşatıyordu.

  25 Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan on iki boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe dönüktü.

  26 Havuzun kalınlığı dört parmaktı; kenarları kâse kenarlarını, zambak çiçeklerini andırıyordu. İki bin bat[xvii] su alıyordu.

  27 Hiram her biri dört arşın[xviii] uzunluğunda, dört arşın genişliğinde ve üç arşın[xix] yüksekliğinde on adet tunç ayaklık yaptı.

  28 Ayaklıklar aynalıklarla döşenmiş, aynalıklar da çerçeve içine alınmıştı.

  29 Aynalıklar aslan, boğa, Keruv motifleriyle süslenmişti. Çerçeveler de böyleydi, yalnız aslanlarla boğaların üstünde ve altında sarkık çelenk işlemeleri vardı.

  30 Her bir ayaklığın dört tunç tekerleği ve dingilleri vardı. Dört köşeye de kazan için destekler yapılmıştı. Her dökme destek çelenklerle süslenmişti.

  31 Ayaklığın üst yüzeyinde kazan için bir arşın[xx] yüksekliğinde yuvarlak çerçeveli bir boşluk vardı. Boşluğun tabanı bir buçuk arşın[xxi] genişliğindeydi. Çevresinde oymalar vardı. Ayaklıkların aynalıkları yuvarlak değil, kareydi.

  32 Aynalıkların altındaki dört tekerleğin dingilleri ayaklıklara bağlıydı. Her tekerleğin çapı bir buçuk arşındı[xxii].

  33 Tekerlekler savaş arabalarının tekerlekleri gibiydi. Dingilleri, jantları, parmakları ve göbeklerinin hepsi dökümdü.

  34 Her ayaklığın dört köşesinde de kendinden dört destek vardı.

  35 Ayaklıkların üstünde yarım arşın[xxiii] yüksekliğinde yuvarlak birer halka vardı. Ayaklıkların başındaki dayanaklar ve yan aynalıklar da ayaklıklara bitişikti.

  36 Hiram dayanakların ve aynalıklarının genişliği oranında her birinin yüzeyine Keruvlar, aslanlar, hurma ağaçları, çevrelerine de çelenkler oydu.

  37 Böylece on ayaklığı yaptı; hepsinin dökümü, ölçüsü ve biçimi aynıydı.

  38 Hiram ayrıca on ayaklığın üzerine oturan dörder arşın[xxiv] genişliğinde on tunç kazan yaptı. Her kazan kırk bat[xxv] su alıyordu.

  39 Ayaklıkların beşini tapınağın güneyine, beşini kuzeyine yerleştirdi. Havuzu ise tapınağın güneydoğu köşesine yerleştirdi.

  40 Hiram kazanlar, kürekler, leğenler yaptı. Böylece Kral Süleyman için üstlenmiş olduğu RAB'bin Tapınağı'yla ilgili bütün işleri tamamlamış oldu:

  41 İki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen iki örgülü ağ,

  42 Sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki örgülü ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar motifi,

  43 On kazan ve ayaklıkları,

  44 Havuz ve havuzu taşıyan on iki boğa heykeli,

  45 Kaplar, leğenler, kürekler. Hiram'ın Kral Süleyman için RAB'bin Tapınağı'na yaptığı bütün bu eşyalar parlak tunçtandı.

  46 Kral bunları Şeria Ovası'nda, Sukkot ile Saretan arasındaki killi topraklarda döktürmüştü.

  47 Eşyalar o kadar çoktu ki, Süleyman hepsini tartmadı. Kullanılan tuncun hesabı tutulmadı.

  48 Süleyman'ın RAB'bin Tapınağı için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı: Sunak, ekmeklerin Tanrı'nın huzuruna konduğu masa,

  49 İç Oda'nın girişine, beşi sağa, beşi sola yerleştirilen saf altın şamdanlar, çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar,

  50 Saf altın taslar, fitil maşaları, leğenler, tabaklar, buhurdanlar. Tapınaktaki İç Oda'nın, yani En Kutsal Yer'in ve Ana Bölüm'ün kapı menteşeleri de altındandı.

  51 RAB'bin Tapınağı'nın yapımı tamamlanınca, Kral Süleyman, babası Davut'un adadığı altın, gümüş ve öbür eşyaları getirip tapınağın hazine odalarına yerleştirdi.

 [i] 7:2. "Yüz arşın": Yaklaşık 44 m

[ii] 7:2. "Elli arşın": Yaklaşık 22 m

[iii] 7:2. "Otuz arşın": Yaklaşık 13. 5 m

[iv] 7:6. "Elli arşın": Yaklaşık 22 m

[v] 7:6. "Otuz arşın": Yaklaşık 13. 5 m

[vi] 7:10. "Sekiz arşın": Yaklaşık 3. 5 m

[vii] 7:10. "On arşın": Yaklaşık 4. 4 m

[viii] 7:15. "On sekiz arşın": Yaklaşık 8 m

[ix] 7:15. "On iki arşın": Yaklaşık 5. 3 m

[x] 7:16. "Beş arşın": Yaklaşık 2. 2 m

[xi] 7:19. "Dört arşın": Yaklaşık 1. 8 m

[xii] 7:21. "Yakin": "Pekiştirir" anlamına gelir

[xiii] 7:21. "Boaz": "Güç Tanrı'dadır" anlamına gelebilir

[xiv] 7:23. "On arşın": Yaklaşık 4. 4 m

[xv] 7:23. "Beş arşın": Yaklaşık 2. 2 m

[xvi] 7:23. "Otuz arşın": Yaklaşık 13. 2 m

[xvii] 7:26. "İki bin bat": Yaklaşık 44.000 lt

[xviii] 7:27. "Dört arşın": Yaklaşık 1. 8 m

[xix] 7:27. "Üç arşın": Yaklaşık 1. 3 m

[xx] 7:31. "Bir arşın": Yaklaşık 45 cm.  İbranice'de miktar belirtilmemiş

[xxi] 7:31. "Bir buçuk arşın": Yaklaşık 66 cm

[xxii] 7:32. "Bir buçuk arşın": Yaklaşık 66 cm

[xxiii] 7:35. "Yarım arşın": Yaklaşık 22 cm

[xxiv] 7:38. "Dört arşın": Yaklaşık 1. 8 m

[xxv] 7:38. "Kırk bat": Yaklaşık 880 lt


Başlangıç