Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Yuhanna

Yuhanna Dipnotlar

1:1,2 Tanrı'yla birlikteydi: ya da «Tanrı'daydı.»

1:5 alt edememiştir: ya da «anlamamıştır.»

1:14 insan: Grekçede, «et» ya da «beden.»

1:19-20 Yahudiler: Yuhanna kitabının birçok yerinde olduğu gibi, burada da `Yahudi önderler' anlamındadır.

1:39 Saat dört sularıydı: Bkz. sözlük `saat.'
1:42 Kaya: Grekçede, «Petros.»

2:4 Anne: Grekçede, «Kadın.»

2:6 seksenle yüz yirmi litre: Grekçede, «iki üç metritis.»

3:3 yeniden: ya da «yukarıdan.»

3:13 gökten inmiş olan: bazı eski metinlerde, «gökten inmiş ve gökte olan.»

4:6 Saat on iki sularıydı: Bkz. sözlük `saat.'

4:52 Öğle üstü saat birde: Bkz. sözlük `saat.'

5:3-4 Birçok eski metinde ayet şöyle devam eder: «kalabalık yatar, havuzun çalkanmasını beklerdi. Çünkü Rab'bin bir meleği zaman zaman havuzun içine iner, suyu çalkardı. Suyun çalkanmasından sonra havuza ilk giren, tutulduğu herhangi bir hastalıktan kurtulurdu.»

6:19 üç mil kadar: Grekçede, «25 ile 30 stadion.»

6:65 Baba'nın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez: Grekçede, «Kendisine Baba'dan verilmedikçe hiç kimse bana gelemez.»

7:2 Çardak bayramı: Bu bayramda Yahudiler, atalarının Musa peygamberin önderliğinde çölde yaşadıkları zamanı anmak için yedi gün süreyle çardaklarda yaşarlar (bkz. Tevrat, Levililer Yu.23:33-43).

7:15 nasıl bu kadar bilgili olabilir?: ya da «Kutsal Yazıları nasıl biliyor?»

7:21 mucize: Grekçede, «iş» (bkz. Yu.5:1-16).

8:11 Birçok eski metinde 7:53-8:11 ayetleri yoktur.

8:24 Benim O olduğuma: Grekçede, «Ben olduğuma» yani, «Kendiliğinden var olanın ben olduğuma». Tevrat, Çıkış 3:14'e bkz. Aynı tanımlama Yu. 8:28 ve 58 ayetlerinde de geçer.

8:44 Yalan söylemesi doğaldır: Grekçede, «Yalan söylediği zaman kendininkilerden söyler.»

9:24 Tanrı hakkı için doğruyu söyle: Grekçede, «Tanrı'ya yücelik ver». Bu deyim, birine yemin ettirmek için kullanılırdı (bkz. Yşu Yu.7:19).

11:16 İkiz: Grekçede, «Didimos.»

12:3 yarım litre kadar: Grekçede, «bir litra.»

12:25 canını gözden çıkaran: Grekçede, «canından nefret eden.»
12:38 gücü: Grekçede, «pazısı.»

13:18 bana el kaldırdı: Grekçede, «bana karşı ökçesini kaldırdı.»

13:19 Benim O olduğuma: Grekçede, «Ben olduğuma» yani, «Kendiliğinden var olanın ben olduğuma.» Tevrat, Çıkış 3:14'e bkz.

17:12 mahva giden adamdan: Grekçede, «mahv oğlundan.»

17:19 adıyorum: ya da «kutsal kılıyorum.»

18:28 Dinsel kuralları bozmamak: Grekçede, «Kirlenmemek». Yahudi olmayanlarla yakın ilişkilerde bulunan Yahudiler dinsel açıdan kirli sayılır, kutsal Fısıh bayramını kutlayamazdı.

19:13 Taş Döşeme: Kudüs'teki vali konağının taş döşenmiş avlusu.

19:14 Saat on iki sularıydı: Bkz. sözlük `saat.'

19:26 Anne: Grekçede, «Kadın.»

19:39 otuz litre: Grekçede, «yüz litra.»

20:24 İkiz: Grekçede, «Didimos.»

21:1-2 İkiz: Grekçede, «Didimos.»


1:6 Mat.3:1-2; Mar.1:4; Luk.3:1-2

1:21 Tes.18:15-18;

1:23 Yşa.40:3

1:51 Tek.28:12

2:12 Mat.4:13

2:13 Çık.12:1-27

2:17 Mez.69:9 2:19 Mat.26:61; Mat.27:40; Mar.14:58; Mar.15:29

3:14 Say.21:9

3:24 Mat.14:3; Mar.64:17-18; Luk.34:19

3:28 Yu.1:19-20

3:35 Mat.11:27; Luk.10:22

4:5 Tek.33:19; Yşu.24:32

4:9 Ezr.4:1-5; Neh.4:1-2 4:10,11 Yu.7:38

4:44 Mat.13:57; Mar.6:4; Luk.4:24

4:45 Yu.2:23

4:46 Yu.2:1-11

5:10 Neh.13:19; Yer.17:21

5:29 Dan.12:2

5:33 Yu.1:19-27; Yu.3:27-30

5:37 Mat.3:17; Mar.1:11; Luk.3:21-22

6:31 Çık.16:4,15;Mez.78:24

6:45 Yşa.54:13

6:68 Mat.16:16; Mar.8:29; Luk.9:20

7:2Lev.23:34; Tes.16:13

7:22 Tek.17:10; Lev.12:3

7:23 Yu.5:9

7:37 Lev.23:36

7:38 Hez.47:1; Zek.14:8

7:40 Tes.18:15-18

7:42 Mik.5:2

7:50 Yu.3:1-2

8:5 Lev.20:10; Tes.22:22-24

8:12 Mat.5:14; Yu.9:5

8:13 Yu.5:31

8:33 Mat.3:9; Luk.3:8

8:58 Çık.3:14; Yu.8:24,28

9:5 Mat.5:14; Yu.8:12

10:14 Mat.11:27; Luk.10:22

10:33 Lev.24:16

10:34 Mez.82:6 10:40 Yu.1:28

11:1 Luk.10:38-39

11:2 Yu.12:3

12:3 Luk.7:37-38

12:8 Tes.15:11

12:13 Mez.118:25-26

12:14 Zek.9:9

12:25 Mat.10:39; Mat.16:25; Mar.8:35; Luk.9:24; Luk.17:33

12:34 Mez.110:4; Yşa.9:7; Hez.37:25; Dan.7:14

12:38 Yşa.53:1

12:39 Yşa.6:10

13:12 Luk.22:27

13:16 Mat.10:24; Luk.6:40; Yu.15:20

13:18 Mez.41:9

13:20 Mat.10:40; Mar.9:37; Luk.9:47-48; Luk.10:16

13:33 Yu.7:34

13:34 Yu.15:12,17; 1Yu.3:23; 2Yu.5

15:12 Yu.13:34; Yu.15:17; 1Yu.3:23; 2Yu.5

15:20 Mat.10:24; Luk.6:40; Yu.13:16

15:25 Mez.35:19; 69.35:4

17:12 Mez.41:9; Yu.13:18

18:11 Mat.26:39; Mar.14:36; Luk.22:41-42

18:14 Yu.11:49-50

18:32 Yu.3:14; Yu.12:32

19:24 Mez.22:18

19:28 Mez.22:15; 69.22:21

19:36 Çık.12:46; Say.9:12; Mez.34:20

19:37 Zek.12:10; Yah.1:7

19:39 Yu.3:1-2

20:23 Mat.16:19; Mat.18:18

21:3 Luk.5:5

21:6 Luk.5:6

21:20 Yu.13:25


Başlangıç