Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Tobit

Rafael

12Şölen bitince Tobit oğlu Tob­yas'ı çağırıp şöyle dedi: "Oğ­lum, seninle yolculuk eden arkadaşına ödeyeceğin parayı düşünmen gerek. Ona kararlaştırdığımızdan fazlasını ver!"

2Tobyas, "Baba, yardımları için ona ne ödemem gerek?" diye sordu, "Geri getirdiğimiz malların yarısını ona versem bile, yine de kazançlı sa­yılırım.

3Esenlikle sana dönmemi sağ­ladı, eşimi iyileştirdi, parayı da getirdi ve şimdi de seni iyileştirdi. Tüm yap­tıkları için ona ne vereyim?"

4Tobit şöyle dedi: "Geri getirdiği malların yarısını fazlasıyla kazandı."

5Bunun üzerine Tobyas arkadaşını çağırıp şöy­le dedi: "Tüm yaptıklarının karşılığın­da geri getirdiğin malların yarısını üc­ret olarak alabilirsin ve gönül rahatlı­ğıyla gidebilirsin."

6O zaman Rafael her ikisini yanı­na çağırıp şöyle dedi: "Tanrı'ya hamdedin ve bütün canlıların önünde size verdiği iyilikler için O'nu övün. O'na hamdedin ve adını yüceltin. Tanrı'nın yaptıklarını hak ettiği gibi, bütün insanların önünde açığa vurun ve O'na şükretmekten asla usanmayın.

7Bir kralın gizini saklamak doğrudur, aynı biçimde, Tanrı'nın yaptıklarını bildir­mek ve açığa vurmak doğrudur. Ya­raştığı gibi O'na şükredin. Doğru ola­nı yapın ve size hiç bir kötülük gel­mez.

8"Dua edip oruç tutmak ve sadaka verip doğru olanı yapmak varlıklı olup günah işlemekten daha iyidir. Altın biriktirmektense sadaka vermek daha iyidir.

9Sadaka insanı ölümden kurta­rır ve her türlü günahtan temizler. Sa­daka verenlerin günleri boş geçmemiştir.

10Günah işleyip kötülük yapanlarsa kendilerine zarar verirler.

11"Size bütün gerçeği anlataca­ğım, sizden bir şey saklamayacağım. Bir kralın gizini saklamanın doğru ol­duğunu ve aynı şekilde, Tanrı'nın yaptıklarını yaraşır biçimde açıklamanın doğru olduğunu size daha önce söyle­miştim.

12Şunu bil ki, sen Sara ile birlikte dua ederken yakarışlarınızı gör kemli Tanrı'ya sunan ve onları oku­yan bendim. Ölüyü gömdüğünüz za­man da durum böyleydi.

13Bir ölüyü gömmek için duraksamadan sofradan kalktığın zaman, kutsal inancını dene­mek için ben gönderilmiştim.

14Aynı biçimde Tanrı, seni ve gelinin Sara'yı iyileştirmem için beni gönderdi.

15Ben Rafael'im. Tanrı'nın yüce katına çık­mak için her an hazır bekleyen yedi melekten* biriyim."
*Eski ve Yeni Antlaşma'da bu yedi melekten üçünün sözü geçer: Cebrail, Mikael ve Rafael.

16Her ikisinin gönlü, karşı konul­maz korku ve saygı duygularıyla dol­du, ürküntü ile yüzüstü yere kapandı­lar.

17Ama melek şöyle dedi: "Kaygı­lanmayın, gönlünüz rahat olsun. Son­suza dek Tanrı'ya hamdedin.

18Bana ge­lince, sizlerle birlikte olmak konusun­daki yargıyı ben vermiş değilim, Tan­rı'nın buyruğu böyle belirdi. Yaşadı­ğınız sürece O'na hamdetmeli, O'nu övmelisiniz.

19Beni yemek yerken gör­düğünüzü sandınız. Ancak bu, oluşan bir görüntü idi, başka bir şey değildi.

20Şimdi yeryüzünde Rabbinize hamde­din ve Tanrı'ya şükredin. O yukarıdan beni buraya gönderdi, ben de O'na dön­mek üzereyim. Olup bitenleri yazın." Rafael yukarıya yükseldi.

21Yeniden ayağa kalktıkları zaman, Rafael artık görünmüyordu.

22Tanrı'yı ilahilerle övdüler, böyle mucizeler yaptığı için O'na şükrettiler. Çünkü Tanrı'nın bir meleği onlara görünmüştü!


Başlangıç