Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Tarihler

Davut'un Çocukları

(II.Sam. 3:2-5; 5:14-16;  I.Tar. 14:4-7) 

3 Davut'un Hevron'da doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoam'dan Amnon, ikincisi Karmelli Avigayil'den Daniel,

  2 üçüncüsü Geşur Kralı Talmay'ın kızı Maaka'dan Avşalom, dördüncüsü Hagit'ten Adoniya,

  3 beşincisi Avital'dan Şefatya, altıncısı karısı Egla'dan Yitream.

  4 Davut'un bu altı oğlu Hevron'da doğdular. Davut orada yedi yıl altı ay, Yeruşalim'de de otuz üç yıl krallık yaptı.

  5 Davut'un Yeruşalim'de doğan oğulları: Şima, Şovav, Natan, Süleyman. Bu dördü Ammiel'in kızı Bat-Şeva'dan[i] doğdular.

  6 Öbür oğulları: Yivhar, Elişama, Elifelet,

  7 Nogah, Nefeg, Yafia,

  8 Elişama, Elyada, Elifelet. Toplam dokuz kişiydiler.

  9 Bütün bunlar, Davut'un cariyelerinden doğanlar dışındaki oğullarıydı. Tamar onların kızkardeşidir.

Yahuda Krallarının Soyu

  10 Rehavam Süleyman'ın oğluydu.

Aviya Rehavam'ın,

Asa Aviya'nın,

Yehoşafat Asa'nın,

  11 Yehoram Yehoşafat'ın,

Ahazya Yehoram'ın,

Yoaş Ahazya'nın,

  12 Amasya Yoaş'ın,

Azarya Amasya'nın,

Yotam Azarya'nın,

  13 Ahaz Yotam'ın,

Hizkiya Ahaz'ın,

Manaşşe Hizkiya'nın,

  14 Amon Manaşşe'nin,

Yoşiya Amon'un oğluydu.

  15 Yoşiya'nın oğulları:

İlk oğlu Yohanan,

İkincisi Yehoyakim,

Üçüncüsü Sidkiya,

Dördüncüsü Şallum.

  16 Yehoyakim'in oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.

  17 Sürgün edilen Yehoyakin'in torunları: Şealtiel,

  18 Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.

  19 Pedaya'nın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabil'in çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit.

  20 Zerubbabil'in beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset.

  21 Hananya'nın oğulları: Pelatya, Yeşaya.

Yeşaya Refaya'nın,

Refaya Arnan'ın,

Arnan Ovadya'nın,

Ovadya Şekanya'nın babasıydı.

  22 Şekanya'nın oğlu: Şemaya. Şemaya'nın oğulları: Hattuş, Yigal, Bariah, Nearya, Şafat. Toplam altı kişiydi.

  23 Nearya'nın oğulları: Elyoenay, Hizkiya, Azrikam. Toplam üç kişiydi.

  24 Elyoenay'ın oğulları: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Akkuv, Yohanan, Delaya, Anani. Toplam yedi kişiydi.

 [i] 3:5. "Bat-Şeva": İbranice "Bat-Şua"


Başlangıç