Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Tarihler

Benyamin Soyu

8 Benyamin'in ilk oğlu Bala,

İkinci oğlu Aşbel,

Üçüncü oğlu Ahrah,

2 Dördüncü oğlu Noha,

Beşinci oğlu Rafa'ydı.

  3 Bala'nın oğulları: Addar, Gera, Avihut,

  4 Avişua, Naaman, Ahoah,

  5 Gera, Şefufan, Huram.

  6 Ehutoğulları Geva'da yaşayan ailelerin başlarıydı. Oradan Manahat'a sürüldüler. Adları şunlardır:

  7 Naaman, Ahiya ve onları sürgüne gönderen Gera. Gera Uzza'yla Ahihut'un babasıydı.

  8 Şaharayim, karıları Huşim'le Baara'yı boşadıktan sonra, Moav kırında çocuk sahibi oldu.

  9 Yeni karısı Hodeş'ten doğan oğulları şunlardır: Yovav, Sivya, Meşa, Malkam,

  10 Yeus, Sakeya, Mirma. Bunlar Şaharayim'in oğullarıydı. Hepsi de boy başlarıydı.

  11 Şaharayim'in karısı Huşim'den de Avituv ve Elpaal adında iki oğlu vardı.

  12-13 Elpaal'ın oğulları: Ever, Mişam, Ono ve Lod kentleriyle çevrelerindeki köyleri yeniden kuran Şemet, Beria, Şema. Beria'yla Şema Ayalon'da yaşayan halkın boy başlarıydı. Bunlar Gat'ta yaşayan halkı sürdüler.

  14 Ahyo, Şaşak, Yeremot,

  15 Zevadya, Arat, Eder,

  16 Mikael, Yişpa ve Yoha Beria'nın oğullarıydı.

  17 Zevadya, Meşullam, Hizki, Hever,

  18 Yişmeray, Yizliya ve Yovav Elpaal'ın oğullarıydı.

  19 Yakim, Zikri, Zavdi,

  20 Elienay, Silletay, Eliel,

  21 Adaya, Beraya ve Şimrat Şimi'nin oğullarıydı.

  22 Şaşak'ın oğulları: Yişpan, Ever, Eliel,

  23 Avdon, Zikri, Hanan,

  24 Hananya, Elam, Antotiya,

  25 Yifdeya, Penuel.

  26 Yeroham'ın oğulları: Şamşeray, Şeharya, Atalya,

  27 Yaareşya, Eliya, Zikri.

  28 Bunların hepsi soy kütüğüne göre boy başları ve önderlerdi. Yeruşalim'de yaşadılar.

Kral Saul'un Soyu

(I.Tar. 9:34-44)

  29 Givon'un kurucusu Yeiel[i] Givon'da yaşadı. Karısının adı Maaka'ydı.

  30 Yeiel'in ilk oğlu Avdon'du. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner[ii], Nadav,

  31 Gedor, Ahyo, Zeker

  32 ve Şima'nın babası Miklot. Bunlar Yeruşalim'deki akrabalarının yanında yaşarlardı.

  33 Ner Kiş'in, Kiş Saul'un babasıydı.

Saul Yonatan, Malkişua, Avinadav ve Eşbaal'ın[iii] babasıydı.

  34 Yonatan Meriv-Baal'ın[iv], Meriv-Baal Mika'nın babasıydı.

  35 Mika'nın oğulları: Piton, Melek, Tarea, Ahaz.

  36 Ahaz Yehoadda'nın babasıydı.

Yehoadda Alemet, Azmavet, Zimri'nin,

Zimri Mosa'nın,

  37 Mosa Binea'nın,

Binea Rafa'nın,

Rafa Elasa'nın,

Elasa da Asel'in babasıydı.

  38 Asel'in altı oğlu vardı. Adları şöyledir: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Ovadya, Hanan. Bütün bunlar Asel'in oğullarıydı.

  39 Asel'in kardeşi Esek'in oğulları: İlk oğlu Ulam, ikincisi Yeuş, üçüncüsü Elifelet.

  40 Ulamoğulları ok atmakta usta, yiğit savaşçılardı. Ulam'ın birçok oğlu, torunu vardı. Sayıları yüz elli kişiydi. Hepsi Benyamin soyundandı.

 [i] 8:29. Septuaginta "Yeiel".  Bu ad İbranice metinde geçmemektedir (Bkz. 9:35)

[ii] 8:30. "Ner" İbranice metinde geçmemektedir (Bkz.  9:36)

[iii] 8:33. "Eşbaal": 2. Sam.2:8'de "İş-Boşet" diye de bilinir

[iv] 8:34. "Meriv-Baal": "Mefiboşet" diye de bilinir


Başlangıç