Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Tarihler

16 Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içine koydular. Tanrı'ya yakmalık ve esenlik sunuları sundular.

  2 Davut yakmalık ve esenlik sunularını sunmayı bitirince, RAB'bin adıyla halkı kutsadı.

  3 Ardından erkek, kadın her İsrailli'ye birer somun ekmekle birer hurma ve üzüm pestili dağıttı.

  4 RAB'bin Antlaşma Sandığı önünde hizmet etmek, İsrail'in Tanrısı RAB'bi anmak, O'na şükretmek ve övgüler sunmak için bazı Levililer'i atadı.

  5 Bunların önderi Asaf, yardımcısı Zekarya'ydı. Öbürleri Yeiel, Şemiramot, Yehiel, Mattitya, Eliav, Benaya, Ovet-Edom ve Yeiel'di. Bunlar çenk ve lir, Asaf yüksek sesli zil,

  6 Kâhin Benaya ile Yahaziel de Tanrı'nın Antlaşma Sandığı önünde sürekli borazan çalacaklardı.

Davut'un Şükür Ezgisi

(Mez. 105:1-15; 96:1-13; 106:1,47-48)

  7 O gün Davut RAB'be şükretme işini ilk kez Asaf'la kardeşlerine verdi.

  8 RAB'be şükredin, O'na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını!

  9 O'nu ezgilerle, ilahilerle övün,

Bütün harikalarını anlatın!

  10 Kutsal adıyla övünün,

Sevinsin RAB'be yönelenler!

  11 RAB'be ve O'nun gücüne bakın,

Durmadan O'nun yüzünü arayın!

  12-13 Ey sizler, kulu İsrail'in soyu,

Seçtiği Yakupoğulları,

O'nun yaptığı harikaları,

Olağanüstü işlerini

Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!

  14 Tanrımız RAB O'dur,

Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.

  15-16 O'nun antlaşmasını,

Bin kuşak için verdiği sözü,

İbrahim'le yaptığı antlaşmayı,

İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsayın.

  17-18 "Hakkınıza düşen miras olarak

Kenan ülkesini size vereceğim" diyerek,

Bunu Yakup için bir kural,

İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.

  19 O zaman bir avuç insandınız,

Sayıca az ve ülkeye yabancıydınız.

  20 Bir ulustan öbürüne,

Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.

  21 RAB onları ezdirmedi,

Onlar için kralları bile payladı:

  22 "Meshettiklerime dokunmayın,

Peygamberlerime kötülük etmeyin!" dedi.

  23 Ey bütün dünya, ezgiler söyleyin RAB'be!

Her gün duyurun kurtarışını!

  24 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

  25 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

  26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

  27 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve sevinç O'nun konutundadır.

  28 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

  29 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip O'nun önüne çıkın!

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

  30 Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

  31 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü,

Uluslar arasında, "RAB egemenlik sürüyor!" densin.

  32 Gürlesin deniz içindekilerle birlikte,

Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!

  33 O zaman RAB'bin önünde ormanın ağaçları

Sevinçle haykıracak.

Çünkü O yeryüzünü yargılamaya geliyor.

  34 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

  35 Şöyle seslenin:

"Kurtar bizi, ey kurtarıcımız Tanrı,

Topla bizi, ulusların arasından çıkar.

Kutsal adına şükredelim,

Yüceliğinle övünelim.

  36 İsrail'in Tanrısı RAB'be

Öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun!" Bütün halk, "Amin!" diyerek RAB'be övgüler sundu.

Levililer Antlaşma Sandığı'nın Hizmetine Atanıyor

  37 Davut RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın önünde günlük işlerde sürekli hizmet etmeleri için Asaf'la Levili kardeşlerini atadı.

  38 Onlarla birlikte hizmet etmeleri için Ovet-Edom'la altmış sekiz Levili akrabasını da atadı. Yedutun oğlu Ovet-Edom'la Hosa kapı nöbetçileriydi.

  39 Davut Kâhin Sadok'la öbür kâhin kardeşlerini Givon'daki tapınma yerinde, RAB'bin Çadırı'nın bulunduğu yerde görevlendirdi.

  40 Bunlar RAB'bin İsrail'e verdiği Yasa'da yazılanlar uyarınca, sabah akşam, düzenli olarak yakmalık sunu sunağında RAB'be sunular sunacaklardı.

  41 Onlarla birlikte Heman'la, Yedutun'u ve RAB'bin sonsuz sevgisi için şükretsinler diye özel olarak seçilen öbürlerini de görevlendirdi.

  42 Heman'la Yedutun borazanlardan, zillerden ve Tanrı'yı öven ezgiler için gereken öbür çalgılardan sorumluydu. Yedutunoğulları'nı da kapıda nöbetçi olarak görevlendirdi.

  43 Sonra herkes evine döndü. Davut da ailesini kutsamak için evine döndü.

 


Başlangıç