Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Tarihler

Ordudaki Görevliler

27 İsrail'de görev yapan İsrailli boy başlarının, binbaşılarla yüzbaşıların ve görevlilerin listesi. Bunlar değişen birliklerde yıl boyunca aydan aya her konuda krala hizmet ederlerdi. Her birlik yirmi dört bin kişiden oluşurdu.

  2 Birinci ay için birinci birliğin komutanı Zavdiel oğlu Yaşovam'dı. Komutasındaki birlik yirmi dört bin kişiden oluşuyordu.

  3 Birinci ay için görevlendirilen ordunun başkomutanı Yaşovam, Peres soyundandı.

  4 İkinci ay için ikinci birliğin komutanı Ahohlu Doday'dı. Miklot bu birliğin baş görevlisiydi. Doday komutasındaki birlik yirmi dört bin kişiden oluşuyordu.

  5 Üçüncü ay için üçüncü birliğin komutanı Kâhin Yehoyada oğlu önder Benaya'ydı. Komutasındaki birlik yirmi dört bin kişiden oluşuyordu.

  6 Otuz yiğitlerden biri ve Otuzlar'ın önderi olan Benaya'ydı bu. Oğlu Ammizavat da onun birliğinde görevliydi.

  7 Dördüncü ay için dördüncü birliğin komutanı Yoav'ın kardeşi Asahel'di. Sonradan yerine oğlu Zevadya geçti. Birliğinde yirmi dört bin kişi vardı.

  8 Beşinci ay için beşinci birliğin komutanı Yizrahlı Şamhut'tu. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

  9 Altıncı ay için altıncı birliğin komutanı Tekoalı İkkeş oğlu İra'ydı. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

  10 Yedinci ay için yedinci birliğin komutanı Efrayimoğulları'ndan Pelonlu Heles'ti. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

  11 Sekizinci ay için sekizinci birliğin komutanı Zerahlılar'dan Huşalı Sibbekay'dı. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

  12 Dokuzuncu ay için dokuzuncu birliğin komutanı Benyaminoğulları'ndan Anatotlu Aviezer'di. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

  13 Onuncu ay için onuncu birliğin komutanı Zerahlılar'dan Netofalı Mahray'dı. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

  14 On birinci ay için on birinci birliğin komutanı Efrayimoğulları'ndan Piratonlu Benaya'ydı. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

  15 On ikinci ay için on ikinci birliğin komutanı Otniel soyundan Netofalı Helday'dı. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

İsrail Oymaklarının Yöneticileri

  16 İsrail oymaklarının yöneticileri:

Ruben oymağı: Zikri oğlu Eliezer.

Şimon oymağı: Maaka oğlu Şefatya.

  17 Levi oymağı: Kemuel oğlu Haşavya.

Harunoğulları: Sadok.

  18 Yahuda oymağı: Davut'un kardeşlerinden Elihu.

İssakar oymağı: Mikael oğlu Omri.

  19 Zevulun oymağı: Ovadya oğlu Yişmaya.

Naftali oymağı: Azriel oğlu Yerimot.

  20 Efrayimoğulları: Azazya oğlu Hoşea.

Manaşşe oymağının yarısı: Pedaya oğlu Yoel.

  21 Gilat'taki Manaşşe oymağının öbür yarısı: Zekarya oğlu Yiddo.

Benyamin oymağı: Avner oğlu Yaasiel.

  22 Dan oymağı: Yeroham oğlu Azarel.

İsrail oymaklarının yöneticileri bunlardı.

  23 Davut yirmi ve daha aşağıdaki yaştakilerin sayımını yapmadı. Çünkü RAB İsrail'i gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına söz vermişti.

  24 Seruya oğlu Yoav da başladığı sayımı bitirmedi. Bu sayımdan ötürü RAB İsrail'e öfkelendi. Bu yüzden sayımın sonucu Kral Davut'un tarihine yazılmadı.

Kralın Yöneticileri

  25 Kralın hazinelerine yönetici olarak Adiel oğlu Azmavet atanmıştı. Açık bölgelerdeki, kentlerdeki, köylerdeki, kalelerdeki depolardan da Uzziya oğlu Yehonatan sorumluydu.

  26 Toprağı süren tarım işçilerinden: Keluv oğlu Ezri,

  27 Bağlardan: Ramalı Şimi,

Üzümlerden ve şarap mahzenlerinden: Şefamlı Zavdi,

  28 Şefela bölgesindeki zeytinliklerden ve yabanıl incir ağaçlarından: Gederli Baal-Hanan,

Zeytinyağı depolarından: Yoaş,

  29 Şaron'da otlatılan sığırlardan: Şaronlu Şitray,

Vadilerdeki sığırlardan: Adlay oğlu Şafat,

  30 Develerden: İsmailli Ovil,

Eşeklerden: Meronotlu Yehdeya,

  31 Davarlardan: Hacerli Yaziz sorumluydu. Bunların hepsi Kral Davut'un servetinden sorumlu yöneticilerdi.

  32 Davut'un amcası Yehonatan anlayışlı bir yazman ve danışmandı. Hakmoni oğlu Yehiel kralın oğullarına bakardı.

  33 Ahitofel kralın danışmanıydı. Arklı Huşay kralın dostuydu.

  34 Ahitofel'den sonra yerine Benaya oğlu Yehoyada'yla Evyatar geçti. Yoav kralın ordu komutanıydı.

 


Başlangıç