Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

1. Tarihler

Ezgiciler

25 Davut'la ordu komutanları hizmet için Asaf'ın, Heman'ın, Yedutun'un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:

  2 Asaf'ın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf'ın yönetimi altındaydılar.

  3 Yedutun'un oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RAB'be şükür ve övgü sunan babaları Yedutun'un sorumluluğu altındaydılar.

  4 Heman'ın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot.

  5 Hepsi kralın bilicisi Heman'ın oğullarıydı. Tanrı'nın sözü uyarınca bu oğullar Heman'ı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Heman'a on dört oğulla üç kız verdi.

  6 Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrı'nın Tapınağı'nda hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı.

  7 RAB'be ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililer'in toplamı iki yüz seksen sekiz kişiydi.

  8 Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kur'a çekti.

  9 Birinci kur'a Asaf soyundan Yusuf'a düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi[i].

İkincisi Gedalya'ya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte on iki kişi.

  10 Üçüncüsü Zakkur'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  11 Dördüncüsü Yisri'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  12 Beşincisi Netanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  13 Altıncısı Bukkiya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  14 Yedincisi Yesarela'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  15 Sekizincisi Yeşaya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  16 Dokuzuncusu Mattanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  17 Onuncusu Şimi'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  18 On birincisi Azarel'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  19 On ikincisi Haşavya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  20 On üçüncüsü Şuvael'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  21 On dördüncüsü Mattitya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  22 On beşincisi Yeremot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  23 On altıncısı Hananya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  24 On yedincisi Yoşbekaşa'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  25 On sekizincisi Hanani'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  26 On dokuzuncusu Malloti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  27 Yirmincisi Eliata'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  28 Yirmi birincisi Hotir'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  29 Yirmi ikincisi Giddalti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  30 Yirmi üçüncüsü Mahaziot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

  31 Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi.

 [i] 25:9. Septuaginta, "Oğulları ve kardeşleriyle birlikte on iki kişi".  Bu tümce İbranice metinde geçmemektedir


Başlangıç