Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

2. Makabeler

Yeremya Taşınabilir Tapınağı, Sandığı ve Sunağı Saklıyor

2 Arşivlerden öğrendiğimize göre Peygamber Yeremya anlattığımız gibi sürgün edilen kişilere ateşi alma­larını buyurdu.

2Sonra onlara yasayı verdi. Rab'bin kurallarını hiç bir za­man yadsımamaları ya da altın ve gü­müş yontuları ve onların üzerindeki süsleri görünce baştan çıkmamaları için onları uyardı.

3Onlara bu gibi öğüt­ler vererek yasanın yüreklerinde yaşa­ması konusunu üsteledi.

4Belge, bir vahiyle uyarılan pey­gamberin dağa çıkınca taşınabilir ta­pınağın ve sandığın onunla beraber gel­mesini buyurduğunu bildirir. Musa, Tanrı'nın mirasını görmek için aynı dağa tırmanmıştı.

5Oraya varınca Ye­remya oturulacak bir mağara buldu. Oraya taşınılabilir tapınağı, sandığı ve buhur sunağını koydu, ardından girişi kapattı.

6Arkadaşlarından bir kısmı yo­lu işaretlemeye çalıştı, ama yolu bula­madılar.

7Bunu öğrenince, Yeremya onlara çıkıştı: "Tanrı ulusunu yeniden bir araya toplayıp bağışlayıcı olduğu­nu gösterinceye dek bu yerin bilinme­mesi gerekir.

8O zaman Rabbimiz bü­tün bunları bir daha gün ışığına çıka­racaktır. Böylece Rabbimiz'in ünü or­taya çıkacak, bulut da görülecektir. Mu­sa zamanında vahiy yoluyla bildirildi­ği gibi ve kutsal toprakların ünlü olup kutsanması için Süleyman'ın dua etti­ği günlerde olduğu gibi."

9Bilge bir kişi olan Süleyman'ın ta­pınağın adanması ve bitmesi için sun­duğu kurban da kaydedildi.

10Musa Rabbi'ne dua ettiği zaman gökten ateş inmiş ve sunulan kurbanı yakmıştı. Sü­leyman aynı biçimde dua etti ve yu­karıdan gelen ateş kurbanları yaktı.

11Musa şöyle demişti: "Sunulanlar gü­nahtı, ama yenmediği için yakıldı."

12Süleyman o bayramı aynı biçimde sekiz gün süreyle kutladı.

Nehemya'nın Kitaplığı

13Yukarıda anlatılanlardan başka, gerek arşivlerde gerekse Nehemya'nın anılarında kaydedildiğine göre, kendi­si bir kitaplık kurup krallar, peygam­berler, Davut'un yazıları ve tapınakta toplanan paralar konusunda kralların yazdığı mektuplarla ilgili bir kitap ko­leksiyonu yapmıştır.

14Aynı biçimde Yahuda, son savaşta dağılan kitaplar­dan eksiksiz bir koleksiyon oluştur­muştur. Bu koleksiyon şimdiye dek eli­mizde bulunmaktadır.

15Bu kitaplara gereksinmeniz olursa birini gönderip aldırın.

Adama İçin Çağrı

16İşte sonuç: Tapınağın arıtılması­nı kutlamak üzereyiz ve aynı günleri kutlamanız için size yazıyoruz.

17Tüm ulusunu kurtaran Tanrı mirası, krallı­ğı, kâhinliği ve kutsamayı herkese ver­di.

18Yasasında buna söz verdi, bizim umudumuz Tanrı'dadır. Kuşkusuz O bizi çabucak bağışlayacak, dünyanın dört bir yanından bizi kutsal toprak­larda bir araya toplayacaktır. Çünkü O bizi pek çok kötülüklerden kurtar­mış ve tapınağı arıtmıştır.

Derleyenin Önsözü

19Yahuda Makabe ile erkek kar­deşlerinin öyküsü, büyük tapınağın arı­tılması, sunağın adanması,

20Antiyokus Epifanes'le oğlu Eupator'a karşı girişilen savaşlar,

21Yahudiler'in ce­sur savunucularını yüreklendirmek için gökten gelen görümler, az oldukları halde tüm ülkenin malını yağma et­meleri, barbarları bozguna uğratmala­rı,

22tüm dünyada ünlü olan tapınağı elde etmeleri, kenti kurtarıp ortadan kaldırılan yasaları yeniden yürürlüğe koymaları, Rab'bin lütfedip her za­man onlara yardımcı olması,

23tüm olup bitenler, Kireneli Yason tarafın­dan beş kitapta anlatılmıştır. Biz her şeyin bir tek özetini vermeye çalışa­cağız.

24Tarihsel kayıtlara dalmak is­teyenler için, malzemenin çokluğun­dan ötürü sayıların çokluğunu ve kar­şılaşılan güçlükleri göz önünde tuta­rak,

25ancak okumak isteyenler için bir değişikliğe yöneldik. Olup bitenle­ri ezberlemekten hoşlananlar için işle­ri kolaylaştırdık, herkesin yararlan­masını sağladık.

26Bu ağır ve sıkıcı işe girişip bir özet çıkarmaya çalışan bizler için bu pek kolay olmadı. Kan ter içinde kaldık ve lambalarımızın yağı gece yarılarına dek yandı.

27Bu işi şununla kıyaslayabiliriz: Bir şölen düzenleyen ve çeşitli zevklere hizmet etmek isteyen bir kişinin çabaları gi­bi! Bu ortamda genel bir hizmeti yeri­ne getirmek amacıyla ağır ve sıkıcı işi sevinerek yapıyoruz.

28Ayrıntıları ta­rihçiye bırakıyor, bu kısaltılmış uyar­lamada ana hatları belirlemeye uğra­şıyoruz.

29Yeni bir evin mimarı tüm yapıdan sorumludur, oysa seramik bo­yasıyla uğraşan kişi süsleyici gerek­sinmeleri belirlemekle sorumludur. Öy­le sanıyorum ki, bizim için de durum aynıdır.

30Yaratıcı tarih bilgininin gö­revi konuyu benimsemek, konunun giz­li yönlerini araştırmak, ayrıntılar üze­rinde durup kılı kırk yarmaktır.

31Ama uyarlamayı yapan kişinin anlatım bi­çimi az ve öz olmalı. Konuyu ele alış biçimini gereksiz yere uzatmamalıdır.

32Bundan sonra öykümüze başlayabi­liriz. Yukarıda söylediklerimize her­hangi bir şey eklemeye gerek yoktur. Çünkü tarihe yazdığımız önsözü uza­tıp tarihi kısaltmak anlamsız olur.


Başlangıç