Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

2. Makabeler

Tapınağın Yöneticisi Simon 'un Kötü Davranışları

4 Yukarıda adı geçen Simon para konusunda kendi ülkesine ihbarda bulunmuştu. Ardından Oniyas'ı kara­lamaya başladı. Heliyodorus'a o denli kötü davrananın başkâhinin kendisi olduğunu ima etti ve bu şaşırtıcı olay­ları Oniyas'ın düzenlediğini ekledi.

2Şimdi de Simon Oniyas'ın genel çı­karın düşmanı olduğunu bildirmek küstahlığında bulundu. Oysa Oniyas ken­te iyilik yapmış, soydaşlarını koru­muştu. Yasalar konusunda gayretli bir kişiydi.

3Düşmanlık o denli arttı ki, Simon'un bazı ajanları gerçekten ci­nayet işlediler.

4Bu ortamda Oniyas bu çekişmenin çok kötü olduğunu an­ladı. Kili-Suriye ile Fenike'nin askeri valisi, Menesteus oğlu Apollonius'un Simon'a kötülük yapması için cesaret verdiğini öğrenince,

5kralı görmeye gitti. Soydaşlarını suçlamayı tasarla­mıyordu, ama tüm halkın varlığını ve huzurunu düşünüyordu.

6Kral araya girmeden düzenli bir yönetimin ola­naksız olduğunu görüyor, ayrıca Si­mon'un bu aptalca işe son vermesi için yapılacak uyarılara kulak asma­yacağını biliyordu.

Başkâhin Yason Helenizmi Tanıtıyor

7Seleukus bu dünyadan göçünce, Epifanes diye de çağrılan Antiyokus krallığın başına geçmişti. Oniyas'in erkek kardeşi Yason başkâhinliğe dü­zenle ve zorla el koydu.

8Krala baş­vurarak üç yüz altmış talant gümüş ödeyeceğine söz verdi. Ayrıca başka gelirlerden seksen talant gümüş öde­yeceğini sözlerine ekledi.

9Bundan öte bir spor salonu ve gençlik kuruluşu kurma izni alırsa yüz elli talant gü­müş sağlayacağı konusunda da gü­vence veriyordu. Yeruşalim'deki er­kekleri Antiyokus yandaşları olarak kaydedeceğini de ekledi.

10Kral ona­yını verip de ardından Yason yöneti­mi ele alınca, Yason Yunan yaşam biçimini soydaşlarına tanıttı.

11Kralın Yahudiler'e tanımış olduğu ayrıcalık­ları ortadan kaldırdı. Romalılar'a dost­luk ve ittifak antlaşması imzalamak üzere ilerde elçi olarak gönderilecek olan Eupolemus'un babası Yuhannanın direnmesi sonucu Yahudiler'e bu ayrıcalıklar tanınmıştı. Bundan öte Yason yasal kurumları ortadan kaldır­dı ve yasaya karşı gelen yeni gelenek­ler öne sürdü.

12Yason o denli ileri git­ti ki, kalenin dibine bir spor salonu kurdu ve en soylu öğrencilerine kanat­lı şapkayı* giydirdi.

*Tanrıların ulağı olan, bilim, yolculuk ve güzel konuşma sanatı tanrısı Hermes'in şap­kası. Sporcular bu şapkayı giyerlerdi.

13Gerçekten baş­kâhin olmayan inançsız Yason'un Tan­rı'ya karşı saygısızlığının sınırı yoktu. Helenizm o denli yaygınlaştı ki,

14kâ­hinler sunak başındaki dinsel törenler­le hiç ilgilenmez oldular. Bundan öte kâhinler tapınağı küçümsediler ve kur­ban sunmayı savsakladılar. Disk atma sporu ortaya çıkınca kâhinler çabucak sporcu yetiştirme kampına yönelip ya­saya aykırı egzersizlere katılıyorlardı.

15Atalarının değer verdiği tüm davra­nışları küçümsüyor, Helenizm'e büyük önem veriyorlardı.

16Ama tüm bu gü­nahlı davranışlar beraberinde cezasını da getirdi. Her şeyde benzemeye ça­lıştıkları ve yaşam biçimini kıskan­dıkları insanlar, onların düşmanı ve cel­ladı oldu.

17Bunun ardından gelen dö­nemden anlaşılacağı gibi Tanrı'nın ya­salarına karşı gelmek törelere uyma­yan kişilere özgüdür.

18Sur'da beş yılda bir yapılan kra­lın da katıldığı spor karşılaşmaları ne­deniyle,

19kötü Yason Yeruşalim'deki bazı Antiyokus yandaşlarını resmi se­yirci olarak oraya gönderdi. Bunlar Herküles'e sunulacak kurban için be­raberlerinde üç yüz gümüş para getir­mişlerdi. Ama parayı getirenler bile bunun kurban için verilmemesi gerektiğini düşündüler -bu doğru olmazdı-ve bu parayla başka bir şey yapmaya karar verdiler.

20Böylece Herküles'e sunulacak kurban için gönderilen para bunu getirenlerin önerisi üzerine ka­dırga yapımı için kullanıldı.

Antiyokus Epifanes Yeruşalim 'de Alkışlanıyor

21Menesteus oğlu Apolonyus, Kral Filometor'un tahta geçmesi nedeniyle Mısır'a gönderilmişti. Kralın siyaseti­ne karşı olduğunu öğrenen Antiyokus, kendi güvenliğini düşünmeye başladı ve Yafa'dan ayrılıp Yeruşalim'e yer­leşti.

22Yason ve kent onu görkemli biçimde karşıladı, meşalelerle ve al­kışlarla karşılandı. Ardından Antiyo­kus ordusunu Fenike'ye çekti.

Menelaos Başkâhin Oluyor

23Aradan üç yıl geçince Yason yu­karıda adı geçen Simon'un kardeşi Menelaos'u krala gönderdi. Menelaos krala parayı verip önemli sorunlarla ilgili kararlarını öğrenecekti.

24Ama krala tanıtılan Menelaos bir yetki gö­rüntüsü sergileyerek kralın gururunu okşadı ve böylece başkâhinliği kendi­sine sağlamış oldu. Fiyatı artırıp Ya­son'dan üç yüz talant fazla gümüş önerdi.

25Menelaos kralın buyruğuyla döndü. Kendisi başkâhinliğe yaraşır hiç bir şey getirmiyordu, ancak hak­sızlık eden bir zorbanın öfkesi ve ya­banıl bir hayvanın kızgınlığı ona güç veriyordu.

26Böylece kardeşinin aya­ğını kaydırıp yerine geçen Yason üçün­cü bir kişiye yerini kaptırmış oldu ve Ammonlular'ın ülkesine sığınmak zo­runda kaldı.

27Menelaos'a gelince, gö­revinde kaldı, ama söz verdiği parala­rı krala ödeyemedi.

28Oysa kalenin komutanı Sostratus para istemeyi sürdü­rüyordu, çünkü onun görevi gelirleri toplamaktı. Bu durumda kral her iki­sini de çağırttı.

29Menelaos kardeşi Lisimakus'u başkâhin vekili olarak ye­rine bıraktı. Sostratus ise, Kıbrıslılar­ın komutanı Krates'i kendi yerine bı­raktı.

Oniyas Öldürülüyor

30Tüm bu olaylar sürerken, Tarsus ve Mallus halkı başkaldırdı. Bunun nedeni, kentlerin armağan olarak kra­lın cariyesi Antiyokis'e verilmiş olma­sıydı.

31Kral bu işi sonuçlandırmak için çabuk davrandı. İleri gelen adam­larından Andronikus'u yerine vekil olarak bıraktı.

32Eline uygun bir fırsat geçtiğini düşünen Menelaos tapınak­tan bir miktar altın kap alarak onları Andronikus'a armağan etti. Bir kısmı­nı da Sur'a ve çevredeki kentlere sat­tı.

33Olup bitenleri öğrenen Oniyas An­takya yakınında Defne'deki kutsal ye­re çekildi ve Menelaos'u suçladı.

34Ar­dından Menelaos Andronikus'la gö­rüştü ve Oniyas'ı öldürmesi için onu kışkırttı. Andronikus Oniyas'a başvur­du ve sağ eli ile ant içerek onu kan­dırdı. Oniyas kuşkularına karşın kut­sal yeri terk etti, ardından Andronikus adalete hiç yer bırakmayarak Oniyas'ı orada çabucak öldürttü.

35Sonuç ola­rak yalnız Yahudiler değil, ama pek çok ulus dehşete düştü ve Tanrı'ya say­gısızlığı simgeleyen Oniyas'ın öldü­rülmesine üzüldü.

36Kral Kilikya bölgesinden geri dö­nünce, başkentteki Yahudiler bu cina­yetten tiksinen Yunanlılar'la birlikte Oniyas'ın acımasızca öldürülmesi ko­nusunda ona başvurdular.

37Antiyo­kus çok üzüldü. Oniyas'a çok acıdı ve onun sağduyusu ve gerçek cana ya­kınlığı için gözyaşı döktü.

38Antiyokus yapılan haksızlığa karşı öfke duy­du, mor giysiyi hemen Andronikus'un üzerinden aldı, giysilerini yırttı. Ona kentte resmi geçit yaptırdı ve Tanrı­ya saygısızlık eden ellerini Oniyas'ın üzerine koyduğu yerde Andronikus'u öldürttü. Böylece dünyayı bir caniden kurtarmış oldu, Rab Andronikus'a ya­raşan cezayı vermiş oldu.

Lisimakus Bir İsyanda Öldürülüyor

39Bu ortamda Lisimakus, Menelaos'un göz yummasıyla kutsal şeylere saygısızlık ederek kentte pek çok hır­sızlık yapmıştı. Gerçekler herkes tara­fından öğrenilince, halk Lisimakus'a karşı isyan etti. Lisimakus şimdiye de­ğin çok sayıda altın kaplı madeni eşya satmıştı.

40Öfkeli halk bir tehdit oluş­turuyordu. Lisimakus yaklaşık olarak üç bin kişiyi silahlandırdı ve saldırıya geçti. Auranus adında bir adam asker­leri yönetiyordu. Auranus'un yaşı iler­lemişti, akılsızlığı da o denli ileri idi.

41Bu saldırıyı Lisimakus'un planladı­ğını anlayınca bazıları taşlarla, bazı­ları da çomaklarla saldırdı, diğerleri de avuç dolusu külleri Lisimakus'un adamlarına fırlattılar.

42Sonuç olarak çok sayıda asker yaralandı, bir kaçı öldü ve tüm ordu bozguna uğradı. Ta­pınak hırsızını da hazinenin önünde öldürdüler.

Menelaos Suçsuzluk Yargısını Satın Alıyor

43Bunun üzerine Menelaos'a karşı hukuksal işlemler başladı.

44Sur'a ge­lince, kentin ileri gelenlerinin gönder­diği üç kişi onun önünde davalarının haklı olduğunu bildirdiler.

45Yenileceğini anlayan Menelaos, Dorimenesin oğlu Ptolemi'ye önemli bir para ve­receğine dair söz verdi ve kralı kendi lehine etkilemesini istedi.

46Ardından Ptolemi kralla beraber temiz hava al­mak için sıra sütunlar arasında dolaş­tı, fikrini değiştirmesi konusunda kra­lı ikna etti.

47Kral, tüm kötülüklerin nedeni olan Menelaos'a karşı suçla­maları reddetti, bunun yerine diğer zavallı kişilere ölüm cezası verdi. O zavallıları İskityalılar bile yargılamazlardı.

48Bu haksız ceza çabucak yerine getirildi. Oysa o kişiler kentin davalarını yürütmüşler, kırsal toplum­ların ve kutsal kapların sorunlarını ele almışlardı.

49Bazı Surlular bu cina­yetten o denli öfke duydu ki, öldürü­lenler için görkemli bir cenaze düzen­ledi.

50Önemli görevlerde bulunanla­rın açgözlülüğü sayesinde Menelaos önemli görevinde kaldı, daha da kötü oldu ve soydaşlarının baş düşmanı ol­duğunu gösterdi.


Başlangıç