Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

2. Makabeler

Lisias 'ın İlk Savaşı

11 Bunun ardından kralın koruması ve akrabası olan başba­kan Lisias olup bitenlerden çok tedir­gin oldu.

2Yaklaşık seksen bin yaya askeri ve tüm atlı askerleriyle Yahudiler'e karşı yürüdü. Amacı, kutsal kenti Yunanlılar için yaşanır duruma getirmekti.

3Öbür ulusal tapınaklarda olduğu gibi tapınaktan vergi almayı ve başkâhinlik görevini her yıl satışa çıkartmayı düşünüyordu.

4Tanrı'nın gücünü hiç önemsemedi. On binlerce yaya askerine, binlerce atlı askerine ve seksen filine son derece güveni­yordu.

5Yahudiye'yi ele geçirip Yeruşalim'den yaklaşık yirmi mil mesafede ve güçlendirilmiş bir konumda olan Beytsur'a yaklaştı. Orasını büyük bas­kı altında tuttu.

6Makabe ve adamları Lisias'ın kalelere saldırdığını duyun­ca, halkla birlikte Rableri'ne gözyaşı dökerek yakardılar, İsrail'i kurtarması için bir melek göndermesini dilediler.

7Makabe herkesten önce silaha sarıldı ve yanındakilerden kardeşlerini kur­tarmak için yaşamlarını tehlikeye at­malarını istedi. Böylece hepsi kararlı adımlarla tek bir beden olarak yola koyuldular.

8Daha Yeruşalim yöresindeyken beyaz giysiler içinde bir at­lı başlarına geçti, elinde som altından silahlar vardı.

9Hep birlikte merha­metli Tanrı'yı yücelttiler, artık çok yü­reklenmişlerdi. Yalnız insanlara değil, ama en vahşi hayvanlara ve demir du­varlara bile saldırmaya hazırdılar.

10Göksel müttefiklerinin yardımıyla sa­vaş durumunda ilerlediler, çünkü Rableri onlara merhamet etmişti.

11As­lanlar gibi dövüşerek düşmana saldırdılar, on bir bin yayayla bin altı yüz atlı askeri yok ettiler. Geri kalanları da bozguna uğrattılar.

12Kaçanlardan çoğu yaralı ve silahsız bir durumda kurtuldu. Lisias'ın kendisi de alçakça kaçıp kurtuldu.

Lisias Yahudilerle Barış Yapıyor

13Lisias akılsız değildi. Yenilgisi­ni düşünürken, güçlü Tanrı onlar için savaştığından İbraniler'in yenilmez ol­duğunu anladı. Onlara haber göndere­rek

14adil koşullarla uzlaşmalarını is­tedi. Kralı bile onların dostu durumu­na getirebileceğini bildirdi.

15Herke­sin iyiliğini isteyen Makabe, Lisias'ın tüm önerilerini onayladı. Yahudiler'le ilgili olarak Makabe Lisias'tan ne is­tediyse kral tarafından kabul edildi.

16Lisias'ın Yahudiler'e yazdığı mektubun metni aşağıdadır: "Lisias'tan Yahudi ulusuna selam­lar!

17Elçileriniz Yuhanna ve Avşalom aşağıdaki yazıyı bana verip onay­lamamı istediler.

18Kralın dikkatini gerektiren her şeyi ona sundum. Yet­kim dahilinde olan her şeyi kabul et­tim.

19Yönetime karşı iyi niyetle dav­ranmanız koşuluyla, gelecekte sizin iyiliğiniz için elimden geleni yapaca­ğım.

20Ayrıntılara gelince, elçileriniz­le temsilcilerimin bunları sizinle gö­rüşmelerini buyurdum.

21Başarılı olup zenginleşmeniz dileğiyle. Yüz kırk se­kiz yılı, Diyoskoros ayının yirmi dör­düncü günü."

22Kralın mektubu şöyleydi: "Kral Antiyokus'tan kardeşi Lisias'a selamlar!

23Babamız artık tanrı­lar arasında yerini aldı. Buyruğumuz, krallığımızda yaşayan halkın rahat bı­rakılıp işi gücüyle uğraşması yolun­dadır.

24Anladığımıza göre Yahudiler babamızın siyasetini ve Yunan gele­neklerinin benimsenmesini onaylamı­yor. Onlar kendi yaşam biçimlerini yeğ tutuyorlar ve kendi yasalarına uy­mak istediklerini bildiriyorlar.

25Bu ortamda, bu ulusun da diğer uluslar gibi üzülmesini istemediğimiz için, tapınağın onlara geri verilmesini ve işlerini atalarının geleneklerine göre yönetmelerini buyuruyoruz.

26Böylece onlara dostluk temsilcileri göndermek sizin göreviniz olacaktır. Siyasetimizi öğrendikleri zaman güvenlik duyarlar ve kıvançla kendi işleriyle uğraşırlar."

27Kralın Yahudi ulusuna gönder­diği mektup ise şöyleydi: "Kral Antiyokus'tan Yahudi sena­tosuna ve öbür Yahudiler'e selamlar!

28İyi olmanızı dileriz, bizim de sağlı­ğımız iyidir.

29Menelaos'un bildirdi­ğine göre evinize dönüp işlerinizle uğraşmak istiyorsunuz.

30Buna uygun olarak, Ksantikus'un otuzuncu günü­ne kadar geri dönenler, korkacak hiç bir şey olmadığı konusunda güvenlik içinde olmalıdırlar.

31Yahudiler, ön­ceden olduğu gibi, kendi besinlerini yiyebilir, kendi yasalarını uygulayabi­lirler. Onlardan herhangi biri, bilme­den işlenmiş bir suç için, herhangi bir şekilde rahatsız edilmeyecektir.

32Bu konuda hiç bir kuşkunuz olmaması için size Menelaos'u gönderiyorum.

33Uğurlar olsun. Yüz kırk sekiz yılı, Ksantikus'un on beşi."

34Romalılar da Yahudiler'e aşağı­daki mektubu gönderdiler: "Romalılar'ın elçileri Kuintus Memnius'la Titus Manius'tan Yahudi ulusuna selamlar!

35Kralın akrabası Lisias'ın size verdiklerini biz de onay­lıyoruz.

36Krala sormak istediğiniz ko­nulara gelince, bunları dikkatle inceleyin ve hemen birini gönderin. Böy­lece bu konuları sizin lehinize yorum­layabiliriz. Çünkü Antakya'ya gitmek üzereyiz.

37Bize tasarılarınızı bildire­cek kişileri bir an önce gönderin.

38Uğurlar olsun. Yüz kırk sekiz yılı, Ksantikus'un on beşi."


Başlangıç