Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

2. Makabeler

Menelaos'un Ölümü

13 Yüz kırk dokuz yılında Yahuda'yla adamları Antiyokus Eupator'un kuvvetleriyle Yahudiye'ye doğru ilerlediğini öğrendiler.

2Özel öğ­retmeni ve bakanı Lisias da onunla beraberdi. Bundan öte Antiyokus Eupator'un Yunan ordusunda yüz on bin yaya askeri, beş bin üç yüz atlı askeri, yirmi iki fili ve tırpan aygıtı olan iki tekerlekli üç yüz savaş arabası vardı.

3Menelaos onların tarafını tuttu ve tam bir ikiyüzlülük örneği göstererek sürekli Antiyokus'u yüreklendirdi. Bu­nu yaparken ülkesinin refahını düşünmüyordu, ama umudu iyi bir göreve atanmaktı.

4Fakat kralların Kralı, bu alçak suçluya karşı Antiyokus'un öf­kesini kışkırttı. Lisias tüm karışıklık­lardan Menelaos'un sorumlu olduğu­nu krala açıkça söylediği zaman Antiyokus, Menelaos'un Berea'ya götü­rülmesini ve oradaki alışılmış yöntem­lerle öldürülmesini buyurdu.

5Orada külle dolu, elli arşın yüksekliğinde bir kule vardır. Kulenin yapısı daire biçi­mindedir ve her yönden aşağıya, kül­lere doğru eğimlidir.

6Kutsal şeylere saygısızlık niteliğindeki hırsızlıktan suçlananlar ya da başka suçları işle­dikleri açıkça bilinen kişiler kulenin tepesine götürülür ve oradan aşağıya atılır.

7Dininden dönen Menelaos işte böyle öldü. Cenaze töreninden bile yoksun kaldı.

8Doğrusu böyle bir ce­zayı hak etmişti. Çünkü ateşi ve tüm külleri kutsal olan sunağa karşı pek çok suç işlemişti. En sonunda ölümü de küllerin içerisinde oldu.

Modin Yakınında Savaş

9O arada kral ilerliyordu, aklında barbarca tasarılar vardı. Yahudiler'e babasının zamanında olanlardan çok daha kötüsünü gösterecekti.

10Yahu­da olup bitenleri öğrenince ulusuna gece gündüz Rabbi'ne yalvarmasını buyurdu. Rableri hiç olmazsa son bir kez

11yasadan, anavatanlarından ve kutsal tapınaktan yoksun kalmak teh­likesiyle karşı karşıya kalan ulusuna yardım etmeliydi. Yeniden soluk al­maya başlayan ulusunun kutsal şeyle­re saygısızlık eden putperestlerin eli­ne geçmesine izin vermemeliydi.

12Hepsi tek bir insanmış gibi, Yahuda'nın buyruklarına uyup merhametli Rableri'ne dileklerini bildirdiler. Üç gün süreyle ağladılar, oruç tuttular ve Tanrı'ya tapındılar. Yahuda onları yü­reklendirdi ve hazır olmalarını buyur­du. 

13Kentin ileri gelenleriyle görüş­tükten sonra, kralın ordusunun Yahudiye'yi işgal edip kenti ele geçirmesini beklememeyi yeğledi. Bunun yeri­ne yola çıkmaya ve Tanrı'nın yardı­mıyla sorunu çözümlemeye karar ver­di.

14Sonucu Yaratan'a bırakıp ordu­sunu Modin yakınında durdurdu. As­kerlerinden yüreklilikle ölünceye dek savaşmalarını istedi. Yasalar, tapınak, kent, ülkeleri ve yaşam biçimleri için savaşmalarını istedi.

15Adamlarını "Za­fer Tanrı'dandır" parolasıyla bırakır­ken, en seçkin ve yürekli genç asker­lerle birlikte geceleyin kralın çadırına saldırdı. Yaklaşık iki bin kişiyi yok etti. En büyük fillerin ve sürücüleri­nin boğazını kesti.

16Sonunda ordu­gahı dehşet ve karışıklık içinde bıra­kıp zafer sevinciyle geri çekildiler.

17Yahuda'yı koruyan Rab sayesinde bu işler sonuçlandı. O arada gün yeni doğuyordu.

Antiyokus'un Yahudiler'le Antlaşması

18Yahudiler'in yürekliliğini gören kral, şimdi de mevzilerine stratejik yönden saldırmaya çalıştı.

19Yahudiler'in güçlü bir kalesi olan Beytsur'un üstüne yürüdü, ama geri püskürtüldü. Böylece durmak zorunda kaldı ve çok kötü duruma düştü.

20Yahuda içerde­ki garnizonun gereksinmelerini karşı­ladı.

21Ancak Yahudi ordusundan Rodokus adlı bir adam düşmana gizli bilgiler verdi. Adamın yaptıkları anla­şıldı, tutuklandı ve gereği yapıldı.

22İkinci kez kral Bet-Sur garnizonu ile görüşmeler yaptı. Dostluk öneri­sinde bulundu ve dostluk antlarını ka­bul edip geri çekildi. Ardından Yahuda'yla adamlarına saldırdı, ama kötü duruma düştü.

23Antakya'da yöneti­min başında bıraktığı Filip'in umutsuzluktan deliye döndüğü kendisine bil­dirildi. Bu haber kendisini şaşkına çe­virdi. Yahudiler'le görüşmelere başla­dı, silahları bıraktı ve akla uygun tüm koşullara uyacağına dair ant içti. Bir antlaşmaya vardı, kurban sundu, tapı­nağı onurlandırdı ve kutsal yere büyük armağanlar verdi.

24Makabe'yi iyi kar­şıladı, ardından Ptolemais'ten Gerar'a dek Hegemonides'i askeri vali olarak atadı.

25Kendisi de Ptolemais'e gitti. Oranın halkı antlaşmayı onaylamadı. Bu işe içerlediklerini belirttiler ve ant­laşmanın hükümsüz bırakılmasını iste­diler.

26Lisias kürsüye çıktı, antlaşma bölümlerini savunarak bu konuda on­ları inandırıp yatıştırdı, böylece onların iyi niyetini sağladı. Sonra Antakya'ya çekildi. Kralın saldırısı ve geri çekil­mesiyle ilgili olay böyle oluştu.

 


Başlangıç