Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

1. Makabeler

Matatiyas ve Oğulları

2 O günlerde, Yoarib soyundan bir kâhin olan Şimon oğlu, Yuhanna oğlu Matatiyas Yeruşalim'den ayrılıp Modin'e yerleşti.

2Beş oğlu vardı, Gaddi olarak bilinen Yuhanna,

3Tasi diye çağrılan Simon,

4Makabe diye çağrı­lan Yahuda,

5Avaran diye çağrılan Elazar ve Apfus diye çağrılan Yonatan.

6Yahuda'da ve Yeruşalim'de işlenen günahları görünce,

7o şöyle dedi: "Yazık! Ulusumun ve kutsal kentin Yıkılışına tanık olmak için doğmuşum! Kutsal kent düşmanlarına teslim edilirken, Tapınak yabancılara bırakılırken Ben yerimde oturuyorum.

8Onun tapınağı saygınlığını yitirmiş bir adama benzedi,

9Onun yüceliğini oluşturan tasları Ganimet olarak alıp götürdüler, Bebekler sokaklarında öldürüldü, Genç erkekler düşman kılıcıyla katloldu.

10 Onun görkemli ayrıcalıklarına ortak olmayan, Yağmalanmasından faydalanmayan bir ülke var mı?

11Tüm süs eşyaları kapanın elinde kaldı, Önceki özgürlüğü köleliğe dönüştü.

12Gör, bak, kutsal yerimiz, güzelliğimiz, yüceliğimiz, Şimdi yıkıntıya dönüştü, Putperestler onu saygısızca kullanıyorlar.

13Artık neyimiz kaldı ki, ne için yaşayalım?"

14Matatiyas ve oğulları giysilerini yırttı, çula sarıldı ve büyük yas tuttu.

Modin'de Kurban Kesmenin Neden Olduğu Büyük Sıkıntı

15Din değiştirmeyi reddedenleri de­netleyen kralın ulakları kurban kes­meleri için Modin Kenti'ne geldi.

16Çok sayıda İsrailli onların çevresini sardı, ama Matatiyas ve oğulları bir ke­nara çekildi.

17Kralın ulakları Matatiyas'a şöyle dediler: "Sen bu kentte bü­yük adamsın, saygı gören bir öndersin. Oğulların ve kardeşlerin seni des­tekliyor.

18Tüm uluslar gibi, Yahuda'nın önderleri ve Yeruşalim'de sağ kalanlar gibi kralın bildirisine uy, bu­rada bu işi ilk olarak sen yap. Sen ve oğulların kralın dostları arasına ka­bul edileceksiniz. Sana ve oğullarına altın ve gümüş verilecek ve bir çok armağanlarla onurlandırılacaksınız."

19Matatiyas sesini yükselterek şöy­le yanıtladı: "Kralın yönetiminde ya­şayan her ulus ona boyun eğip ataları­nın dinini bıraksa ve kralın bildirileri­ne uysa bile,

20oğullarımla, kardeşle­rimle birlikte ben atalarımızın antlaş­masına uyacağım.

21Yasaya ve buy­ruklarına uymamaktan Tanrı bizi ko­rusun.

22Kralın buyruklarına gelince, onlara uymayacağız: Doğru yoldan sapmayacağız, kendi dinimizden dö­nüp sağa ya da sola sapmayacağız."

23O sözünü bitirince, kralın bildi­risine uyup Modin sunağında kurban kesmek isteyen bir Yahudi herkesin gözü önünde ilerledi.

24Matatiyas bu­nu görünce olağanüstü bir istek ve de­rin bir coşku duydu; haklı öfkesini açığa vurdu, adamın üstüne atıldı ve onu sunağın üzerinde boğazladı.

25Ar­dından kurban kesilmesini denetle­mek amacıyla orada bulunan kralın ulağını da öldürdü ve sunağı yıktı.

26Yasaya karşı duyduğu istekle böyle davranması, tıpkı Salu'nun oğlu Zimri'ye karşı Pinehas'ın davranışı gibiy­di.

27Bundan sonra Matatiyas kenti dolaştı ve yüksek sesle şöyle bağırdı: "Yasayı tüm yüreğiyle isteyip antlaş­maya bağlı olanlar gelsin ve beni iz­lesin."

28Ardından oğullarıyla tepele­re kaçtı, tüm mal varlıklarını kentte bıraktılar.

Çölde Geçirilen Şabat Günü

29Erdem ve adalet isteyen çok sa­yıda kişi çöle gitti ve orada kaldı.

30Oğullarını, eşlerini, sığırlarını bir­likte götürdüler, çünkü kendilerine yapılan haksızlıklara artık katlanamıyorlardı.

31Ama kralın bildirisini red­dedenlerin çölde saklandıkları Davut Kenti'nde, Yeruşalim'de bulunan gar­nizona ve kralın adamlarına bildirildi.

32Kuvvetli bir asker kolu onları izle­di, onlara ulaşınca savaş safı oluştur­du ve Şabat Günü'nde onlara saldır­maya hazırlandı.

33İlk önce onlara meydan okudular: "Artık yeter! Giz­lendiğiniz yerden çıkın ve kralın buy­ruklarına uyun, size dokunmayaca­ğız."

34Öbürleri şöyle yanıtladılar: "Gizlendiğimiz yerden çıkmayı red­dediyoruz, kralın buyruklarına uyma­yacağız ve Şabat Günü'ne saygısızlık etmeyeceğiz."

35Bunun üzerine askerler hemen davrandılar,

36ama herhangi bir di­renmeyle karşılaşmadılar. Bir taş bile atılmadı, gizlenenler barikat kurma­mışlardı.

37Yalnız şöyle dediler: "Ma­sum olarak ölelim, gökler ve yeryüzü tanık olsun, adaletsizce bizi katledi­yorsunuz."

38Saldırı Şabat Günü'nde tamamlandı, tümü kılıçtan geçirildi. Eşleri, çocukları ve sığırlarıyla öldü­rülenlerin sayısı bini buldu.

Matatiyas 'la Arkadaşlarının Etkinlikleri

39Matatiyas'la arkadaşları bu ha­beri duyunca, kurbanlar için acıyla yas tuttular,

40birbirlerine şöyle dedi­ler: "Biz de kardeşlerimiz gibi davra­nırsak, yaşamımızı ve kurumlarımızı savunmak için putperestlerle çarpışmayı reddedersek, bizleri de yakın bir gelecekte yeryüzünden yok edecek­ler."

41Sonra şu karara vardılar: "Şa­bat Günü'nde bize saldırırlarsa, saldı­ran kim olursa olsun ona karşı koya­cağız. Gizlendikleri yerde ölen kar­deşlerimiz gibi bizi öldürmemeleri gerek!"

42Ardından Hasidiyanlar'dan bir grup onlara katıldı. Onlar İsrail'in yi­ğit savaşçılarıydı. Her biri gönülden yasaya bağlıydı.

43Baskından kaçan göçmenler onlara katıldı ve onları destekledi.

44Silahlı kuvvetler oluş­turdular, günah işleyenleri ve inancın­dan dönenleri öfkeyle, şiddetle ceza­landırıp bir darbeyle yere yıktılar. On­ların elinden kurtulanlar güvence al­tında olmak için putperestlerin yanına kaçtı.

45Matatiyas'la arkadaşları ülke­yi dolaşıp sunakları yıktılar.

46İsrail sınırları içindeki sünnet edilmemiş tüm oğlan çocuklarını zorla sünnet et­tiler.

47Birdenbire zengin olan kişileri yakalayıncaya kadar peşlerini bırak­madılar ve sürekli çabalarını başarıyla sürdürdüler.

48Yasanın kontrolünü put­perestlerle kralların elinden zorla sö­küp aldılar ve suçluları çıkarlarından yoksun bıraktılar.

Matatiyas 'ın Vasiyeti ve Ölümü

49Matatiyas'in günleri artık sayı­lıydı. Oğullarına şöyle dedi: "Şimdi küstahlık ve haksızlık üstün gelmiş durumda, bir kargaşa ve şiddetli öfke dönemindeyiz.

50Çocuklarım, bu or­tamda yasaya candan bir istekle bağlı olmanız ve atalarınızın girdiği antlaş­ma için hayatınızı vermeniz gerek.

51"Atalarımızın her kuşakta yaptıklarını anımsayın, O zaman onurlandırılacak, sonsuza dek ünlü olacaksınız.

52İbrahim yargılandığında sadık olduğu anlaşılmadı mı, Böylece ona doğruluk sayılmadı mı?

53Yusuf üzüntülü günlerinde yasayı uyguladı, Böylece Mısır'ın efendisi oldu.

54Babamız Pinehas içtenliğine karşılık Antlaşma ile sonsuza dek kâhinliğe atandı.

55Görevini yerine getiren Yeşu İsrail'in yargıcı oldu.

56Kalev halkın önündeki tanıklığından ötürü Toprağın mirasçısı oldu.

57Davut merhametli olduğundan Sonsuza dek sürecek bir krallığın tahtının mirasçısı oldu.

58Yasaya olan bağlılığından ötürü İlyas göklere alındı.

59Hananya, Azarya ve Mişael imanları sayesinde Ateşten kurtuldular.

60Özü sözü bir olan Daniel Aslanların pençesinden kurtuldu.

61Bakın, görün, kuşaktan kuşağa, O'na umutla bağlananlar hiçbir zaman sarsılmayacak.

62Size gözdağı veren suçludan korkmayın, Onun yüreklilik gösterişi er geç gübre yığınına katılacak Ve kurtlara yem olacaktır.

63O bugün yüceltilse de yarın hiçbir yerde adı geçmez, Çünkü geldiği yere, sözün kısası, toprağa dönmüştür, Çevirdiği dolaplar hiçbir işe yaramamıştır.

64Çocuklarım, erkek gibi davranın, Yasa için yüreklilik gösterin, Çünkü yasa sizi onurlandıracaktır.

65"İşte kardeşiniz Şimon, akıllı bir adam olduğunu biliyorum. Yaşamınız boyunca onun sözünü dinleyin. Bıra­kın da o size babalık etsin.

66Yahuda Makabe, gençliğinden beri güçlü ve yüreklidir. Bırakın generaliniz o ol­sun, putperestlere karşı savaşı o yö­netsin.

67Geri kalanınız yasaya uyan­ları toplasın ve ulusumuzun öcünü al­sın.

68Putperestlerle ödeşin ve yasa­nın kurallarına içtenlikle bağlanın."

69Sonra onları kutsadı ve atalarının yanına gömüldü.

70Yüz kırk altı yılın­da öldü ve Modin'de atalarının meza­rına gömüldü. Tüm İsrail onun için büyük yas tuttu.


Başlangıç