Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

1. Makabeler

Yahuda Makabe'nin Önderliği

3 Ardından Matatiyas'ın Makabe diye bilinen oğlu Yahuda komu­tan oldu.

2Tüm kardeşleri ve babasına bağlı olan kişiler onu destekledi, İsra­il için istekle savaştılar.

3Ulusunun ününü arttırdı. Bir dev gibi göğüslük zırhını kuşandı, Savaş takımını hazırladı. Ardı ardına savaşlara katıldı, Kılıcıyla safları korudu.

4Yiğitlikte bir aslan gibiydi, Avı için kükreyen bir aslan yavrusuna benziyordu.

5Yasa tanımayanları izleyip yerlerini saptadı, Ulusunu tedirgin edenleri ateşe verdi.

6Yasa tanımayanlar onun karşısında dehşete kapılıp utandı, Kötülük yapan herkes şaşkına döndü, Onun önderliğinde kurtarma etkinlikleri ilerledi.

7Yaptığı işlerle pek çok krala acı, Ama Yakup'a sevinç verdi, Anısı sonsuza dek kutsanmıştır.

8Yahuda'nın kentlerini dolaştı, Oradaki insanları tümüyle yok etti, Öfkeyi İsrail'den uzaklaştırdı.

9Adı dünyanın öbür ucuna dek duyuldu, Yok olmak üzere olan kişileri çevresine topladı.

Yahuda 'nın İlk Başarısı

10Apolonyus İsrail'e karşı savaş­mak üzere putperestleri ve Samiriyeden büyük bir kuvveti bir araya topla­dı.

11Yahuda bunu duyunca gidip onu karşıladı, onu bozguna uğratıp öldür­dü. Çoğu yaralandı, geri kalanlar kaç­tı.

12Yağma ettikleri mallara el kon­du, Apolonyus'un kılıcı Yahuda'nın eline geçti. Yahuda yaşamı boyunca bu kılıçla savaştı.

13Yahuda'nın inanlılardan ve iyi hazırlanmış savaşçılardan oluşan bir askeri kuvvet topladığını duyunca

14Suriye ordusunun komutanı Seron şöyle dedi: "Yahuda'yla ve kralın buy­ruklarını hiçe sayıp onu destekleyen­lerle savaşırsam, krallıkta onurlandırılacağım ve üne kavuşacağım."

15İsrailliler'den öç almak amacıyla kendisi­ni destekleyen tanrısızlardan oluşan güçlü bir orduyla savaşa girişti.

16Beythoron yokuşuna varır varmaz Yahuda bir avuç kişiyle karşısına dikildi.

17Kendilerine doğru ilerleyen büyük orduyu gördükleri zaman yanındaki­ler Yahuda'ya şöyle dediler: "Bir avuç insan olan bizler, bu denli kala­balık bir ordu ile nasıl savaşırız? Bugün bir şey yemedik ve çok yorgu­nuz."

18Yahuda şu yanıtı verdi: "Çok sayıda kişinin bir avuç insan eliyle bozguna uğraması kolaydır, çünkü gerçekten kurtulanların az veya çok olması Tanrı için birdir.

19Savaşta za­fer, savaşan gücün büyüklüğüne bağlı değildir, gücü veren Tanrı'dır.

20Onlar, saygısızca ve topluluk töresine ay­kırı davranarak, yasa dışı eylemlerle bizi, eşlerimizi ve çocuklarımızı yok etmek, mallarımızı yağma etmek isti­yorlar.

21Ama biz, yaşamak ve yasa­larımızı korumak için savaşıyoruz.

22O gözünüzün önünde onları ezecek­tir, onlardan korkmayın."

23Sözlerini bitirdikten sonra Seron'la kuvvetleri­ne birdenbire saldırdı, onları yendi.

24Yahuda Seron'u Beythoron'dan aşa­ğıya, ovaya dek kovaladı. Askerler­den yaklaşık sekiz yüz kişi öldü, öbür­leri Filist ülkesine sığındı.

25Yahu­da'yla kardeşlerinden herkes korkma­ya başladı, çevredeki uluslar dehşete kapıldı.

26Onun adını kral bile duydu ve her ülkede Yahuda'dan ve savaşla­rından söz edildi.

Persler'e ve Yahudiye'ye Karşı Savaş Hazırlığı

27Olayları bildiren haberler Antiyokus'u öfkelendirdi ve krallığında sa­vaş hazırlığına girişti, çok güçlü bir ordu oluşturdu.

28Hazinesini açıp as­kerlerine bir yıllık ücret ödedi, tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

29Ardından kasalarındaki para­nın tükendiğini, ilin ödediği verginin azaldığını gördü. Bunun nedeni, eski çağlardan kalma yasaları kaldırmış ol­ması, dolayısıyla ülkede baş gösteren anlaşmazlıklar ve acılardı.

30Daha önce de olduğu gibi elindeki paranın ye­tişmeyeceğinden korkmaya başladı. Bir yandan giderleri karşılaması, öte yandan el açıklığı ve savurganlıkla bol bol verdiği armağanların parasını öde­mesi gerekiyordu. Kendisinden önce tahta oturanlara oranla çok fazla ar­mağan dağıtıyordu.

31Gerçekten kuş­ku içindeyken, Pers ülkesine gitmeyi tasarladı. İllerden vergi alıp çok para biriktirmek istiyordu.

32Kral ailesinden soylu bir kişi olan Lisias'ı, Fırat'tan Mısır sınırına dek kralın işlerine bakmakla görev­lendirdi.

33Lisias kralın oğlu Antiyokus'tan da kralın dönüşüne dek so­rumlu oldu.

34Kral fillerle birlikte kuv­vetlerinin yarısını ona verdi ve izledi­ği politika konusunda onu bilgilendir­di. Özellikle Yahudiye ve Yeruşalim halkı konusunda.

35Onlara karşı bir ordu göndermek üzere Lisias'ı görev­lendirdi. Böylece İsrail'in gücünü ve Yeruşalim'den geri kalanları ezip yok edecekti. O yerin anısını tümüyle or­tadan kaldıracak,

36topraklarını elle­rinden alıp yabancıların çocuklarını bu toprakların her tarafına yerleştire­cekti.

37Kral, kuvvetlerinin öbür yarı­sı ile birlikte krallığının başkenti An­takya'dan yüz kırk yedi yılında yola çıktı. Fırat Irmağı'nı geçerek yukarı­daki illere doğru ilerledi.

Gorgiyas ve Nikanor Suriye Ordusunu Yahudiye'ye Getiriyor

38Lisias Dorimenes oğlu Ptolemiyi ve kralın dostları arasında saygın kişiler olan Nikanor'la Gorgiyas'ı seçti.

39Kralın buyurduğu gibi Yahuda ülkesine saldırıp her tarafını yık­mak için onların buyruğuna kırk bin yaya, yedi bin atlı asker verdi.

40Tüm kuvvetler yola koyuldu ve ovada, Emmaus çevresinde kamp kurdu.

41Kim olduklarını öğrenen ilin tüccarları kam­pa geldi. Beraberlerinde çok sayıda altın, gümüş ve zincirler getirdiler, İs­railliler'i köle olarak satın almayı öner­diler. Suriye'den ve Filist ülkesinden bir asker grubu onlarla beraber gel­mişti.

42Yahuda'yla kardeşleri duru­mun gittikçe daha kötüye gittiğini ve orduların kendi topraklarında konak­ladığını gördü. Kralın, ulusların tü­müyle yok olmasını buyurduğunu bi­liyorlardı.

43Bunun üzerine birbirleri­ne şöyle dediler: "Ülkemizin yıkıntı­larını onaralım ve ulusumuzla tapına­ğımız için savaşalım."

44Savaşa ha­zırlanmak, dua edip merhamet ve ba­ğışlanma dilemek için uluslarını bir araya topladılar.

45Yeruşalim'de kimse oturmuyordu, orası çöle dönmüştü, Çocuklarından dışarıya çıkacak ya da içeriye girecek kimse kalmamıştı. Tapınak ayaklar altında çiğneniyordu, Kalede yabancı soydan kimseler vardı, Artık orada putperestler oturuyordu. Yakup için artık sevinç yoktu, Flüt ve kırk telli kanuna benzer çalgı susmuştu.

Yahudiler Mispa 'da Bir Araya Toplanıyor

46Bir araya geldikten sonra Yeruşalim'in karşısındaki Mispa'ya gitti­ler. Çünkü Mispa geleneksel olarak İsrailliler'in dua ettikleri bir yerdi.

47O gün oruç tutup çula sarındılar, başlarını külle örtüp giysilerini yırttı­lar.

48Putperestler kendilerine yol gös­terilmesi için düzmece tanrıların bi­çimlerine başvurdu; oysa onlar Yasa Kitabı'nı açtılar.

49Ardından kâhin giy­silerini, meyvelerden aldıkları ilk ürü­nü ve gelirlerinin onda birini ortaya getirdiler, ant içen ve süreleri dolan kişileri sıraya koydular.

50Sonra ses­lerini göğe doğru yükseltip şöyle ba­ğırdılar: "Bu kişilere ne yapacağız, onları nereye götüreceğiz?

51Kutsal bölgen ayaklar altında ezilip kirletildi, kâhinler utançlarından yas tutuyor

52ve şimdi putperestler bizi yok et­mek için birleştiler. Bizler için neler tasarladıklarını biliyorsun.

53Sen bize yardım etmezsen nasıl onlara karşı koyabiliriz?"

54Ardından boruları çal­dılar ve büyük bir çığlık attılar.

55Bundan sonra Yahuda ulusuna önderler atadı. Bu önderler bin, yüz, elli veya on kişiyi yönetecekti.

56Yasaya uyarak ev yapanların, evlenmek üzere olanların, üzüm bağı dikenlerin ya da korkanların evlerine dönmeleri­ni söyledi.

57Sonra askerî birlikler ilerledi, Emmaus'un güneyinde bir yer tuttu.

58Yahuda onlara şöyle dedi: "Silahınıza sarılın, yiğit olun! Sabah­leyin bize karşı toplanan putperestler­le çarpışmaya hazır olun. Onlar bizle­ri ve tapınağımızı yok etmek istiyor.

59Ulusumuzun ve kutsal tapınağımı­zın yok olduğunu görmektense, sa­vaşta ölmek bizim için daha iyidir.

60Tanrı ne buyurursa, o olacaktır."


Başlangıç