Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

1. Makabeler

Dimitrios'un Tutsak Edilişi

14Yüz yetmiş iki yılında Kral Dimitrios kuvvetlerini topladı ve yardım almak için Medya'ya yürüdü. Amacı Trifo'yla savaşmaktı.

2Pers ve Med Kralı Arsases, Dimitrios'un top­raklarına girdiğini duyunca, onu canlı olarak ele geçirmesi için generallerin­den birini görevlendirdi.

3General yo­la çıkıp Dimitrios'un ordusunu yendi, sonra onu yakalayıp Arsases'e getirdi. Arsases de Dimitrios'u tutukevine ka­pattı.

Simon'a Övgü

4Simon'un yönetiminde ülke barış içinde yaşadı, O ulusunun iyiliğini istedi. Herkes onun yönetiminden Ve yaşamındaki görkemden kıvanç duyuyordu.

5Tüm görkemini bütünlemek için Yafa'yı ele geçirdi ve orası liman oldu. Böylece denizdeki adalara ulaştı.

6Ulusunun sınırlarını genişletti, Ülkesinde yönetimini sürdürdü.

7Tutsakların çoğunu yeniden yerleştirdi, Gazar'ı, Beytsur'u ve kaleyi yeniden ele geçirdi. Temiz olmayan şeyleri oradan attı, Hiç kimse ona karşı koyamadı.

8Barış içinde ülkelerini ekip biçtiler, Toprak, ovadaki ağaçlar ürün verdi.

9Yaşlılar sevinçle sokaklarda oturdular, Ülkelerindeki bolluğu konuştular. Gençler süslü giysiler giyip silah taşıdılar.

10O, kentlerde besin bulundurdu, Ünü dünyanın öbür ucunda duyuluncaya dek Kentleri güçlendirdi.

11Ülkede barışı korudu, İsrail büyük sevinç duydu.

12Her vatandaş kendi asmasının ve incir ağacının altında oturdu, Halkı kaygılandıracak hiç kimse yoktu.

13Ülkede onlarla savaşacak bir tek düşman kalmadı, O günlerde krallar ezildi.

14O, ulusunun rütbece ve mevkice aşağı olan Kişilerini güçlendirdi, Yasaya uymayanları Ve kötü insanları ülkeden uzaklaştırdı. Yasaya uymak için çaba gösterdi,

15Tapınağa yeni bir görkem kattı, Tapınağı kutsal taslarla doldurdu.

Isparta ve Roma ile Yapılan Antlaşmanın Yenilenmesi

16Yonatan'ın ölümü Roma'da ve daha sonra Isparta'da duyulunca her­kes çok üzüldü.

17Ama kardeşi Si­mon'un, Yonatan'ın yerine başkâhin olduğu ve ülkeyi yönettiği öğrenilin­ce,

18erkek kardeşleri Yahuda ve Yonatan'la yaptıkları dostluk ve ittifak antlaşmasını yenilemek amacıyla Si­mon'a bronz yazıtlar gönderdiler.

19Bu belge Yeruşalim'de kurulda okundu.

20Ispartalılar'ın gönderdiği mektubun örneği aşağıdadır: "Başkâhin Simon'a, Yahudiler'in ileri gelenlerine, kâhinlerine ve tüm ulusa Isparta Kenti'nden ve yönetici­lerinden selamlar!

21Ulusumuza gön­derdiğiniz elçiler ne denli ünlü ve onur­lu olduğunuzu bize bildirdiler. Onla­rın ziyareti bizi sevindirdi.

22Onların bildirisi toplantılarımızın tutanağında şöyle kaydedildi: Antiyokus oğlu Numenius ve Yason oğlu Antipater Ya­hudiler'in elçileri olarak, bizimle dost­luklarını yenilemek amacıyla bizi zi­yaret ettiler.

23Bu önemli kişileri onur­landırmak ulusumuzu sevindirdi ve bil­dirilerinin bir kopyası genel arşive kondu. Böylece Isparta halkında bu bildirinin bir kaydı bulunacaktır. Ay­rıca Başkâhin Simon için de bir kop­ya çıkarttık."

24Ardından Simon Romalılar'la yapılan antlaşmayı sağlama bağlamak amacıyla Numenius'u Roma'ya gön­derdi. Numenius beraberinde yaklaşık bin mina ağırlığında altından büyük bir kalkan götürüyordu.

Devletin Simon 'u Onurlandırması

25Olup biteni öğrenen halk şöyle dedi: "Simon'a ve oğullarına ne denli değer verdiğimizi nasıl anlatacağız?

26Asla yılmadı, ne o, ne erkek kardeş­leri, ne de baba ocağından olanlar. İs­rail'in düşmanlarıyla savaştılar, onları yenip İsrail'in özgürlüğünü sağladı­lar." Ardından Siyon Dağı'nda kolon­lar üzerine bronz yazıtlar astılar.

27Ya­zının örneği aşağıdadır: "Başkâhin Simon'un üçüncü yılı­na rastlayan yüz yetmiş iki yılında, Elul ayının on sekizinde Asaramel'de,

28kâhinlerle halkın, ulusun önderlerinin ve ülkenin ileri gelenlerinin top­landığı büyük kurulda bize aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

29Ülkede sık sık savaş olduğu gün­lerde, Yoarib soyundan gelen Matatiyas oğlu Simon'la erkek kardeşleri tehlikeye göğüs gerdiler. Yasa ile ta­pınağın bütünlüğünü korumak ama­cıyla düşmana karşı koydular. Böyle­ce uluslarını büyük üne kavuşturdu­lar.

30Yonatan ulusunu canlandırdı ve başkâhin oldu. Ardından ulusunu bir araya getirdi.

31Düşmanları ülkelerini ele geçirmeyi tasarladı. Amaçları ül­keyi yıkmak ve tapınağı yerle bir et­mekti.

32Sonra Simon, ulusu için sa­vaşmak üzere ortaya çıktı. Ulusunun savaşan erkeklerini silahlandırmak ve ücretlerini ödemek için mal varlığının çoğunu gözden çıkardı.

33Yahudiye'yi ve Yahudiye'nin sınırındaki Beytsur'u güçlendirdi. Düşmanın askeri dona­tım deposu eskiden oradaydı. Oraya Yahudi askerlerinden oluşan bir gar­nizon bıraktı.

34Bundan öte kıyıda Yafa'yı, Azotus'un kıyısında Gazar'ı güçlendirdi. Düşman eskiden burada kalıyordu. Oraya bir Yahudi yerleşim bölgesi kurdu ve yaşamlarını sürdüre­bilmeleri için tüm gereksinimlerini karşıladı.

35"Halk Simon'un inancını gördü ve ulusu için onur kazanmak istediği­ni anladı. Ulusunun hakkını gözetme­si, inançlı oluşu ve ulusunun onurunu arttırmaya çalışması nedeniyle Si­mon'un önderleri olmasını istediler ve onu başkâhin atadılar.

36O süreç içerisinde ve onun yönetiminde put­perestleri ülkeden sürmeyi başardılar. Bunların içinde Yeruşalim'de, Davut Kenti'nde oturanlar da vardı. Bu put­perestler orasını bir kale gibi kullanıp toplu olarak geziye çıkıyor, tapınağın çevresini kirletip kutsal niteliğini bo­zuyorlardı.

37Simon oraya Yahudi as­kerlerini yerleştirdi. Ülkeyle kenti ko­rumak amacıyla orayı güçlendirdi, Yeruşalim'in duvarlarını yükseltti.

38"Bunun sonucu olarak, Kral Dimitrios Simon'un başkâhinliğini onay­ladı.

39Onu dostlarından biri yaptı ve onu pek çok onurlandırdı.

40Kral Dimitrios Romalılar'ın Yahudiler'e dost, müttefik ve kardeş dediklerini, Si­mon'un elçilerini onurlandırdıklarını duymuştu.

41"Bundan öte Yahudiler ve kâ­hinleri, güvenilir bir peygamber orta­ya çıkıncaya kadar Simon'un sürekli önderleri ve başkâhinleri olması ko­nusunda anlaşmışlardı.

42Simon ayrı­ca onların vekili olup tapınak için so­rumlu olacak, yapıyı kontrol edecek görevlileri atayacaktı. Ayrıca ülkeyi yönetecek, askeri donatım deposuyla kaleleri kontrol edecek kişileri ataya­caktı.

43Simon tapınağın yöneticisi ola­cak, herkes ona boyun eğecekti. Ül­kedeki tüm resmi belgeler onun adına yazılacaktı. Simon mor renkte giysiler giyinecek, altın süsler takacaktı.

44"Ulusundan ya da kâhinlerden hiç kimse bu maddelerden hiçbirini ortadan kaldıramaz, verdiği kararlara karşı koyamazdı. Hiç kimse onun izni olmadan ülkenin herhangi bir yerinde toplantı yapamaz ya da mor renkte giysi giyinip altın broşu takamazdı.

45Bu maddelerin herhangi birine karşı gelen ya da bu maddeleri reddeden ki­şi yasalara karşı sorumlu olurdu."

46Halkın tümü bu kararlara uya­rak yönetme yetkisini Simon'a ver­mişti.

47Simon başkâhin olmayı, as­keri danışmanlık yetkisini kullanmayı, Yahudiler'le kâhinlerinin başkanı olmayı ve tümüne başkanlık etmeyi kabul etti.
48Bu bildirinin bronz yazıt­lara yazılıp tapınak yöresinde göze çarpan bir yere konmasını,

49bu bil­dirinin kopyalarının hazinede bulun­durulmasını ve Simon'la oğullarına verilmesini buyurdular.


Başlangıç