Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

1. Makabeler

İdumealılar 'a ve Ammonlular 'a Açılan Savaş

5Çevredeki ülkeler, sunağın yeni­den yapıldığını, tapınağın onarıl­dığını duyunca çok öfkelendi.

2Arala­rında yaşayan Yakup'un soyunu yok etmeye karar verdiler. Yahudi vatan­daşlarını öldürmeye ve kovmaya baş­ladılar.

3Yahuda, İdumea'da Esav'ın oğul­larıyla savaştı, Akrabatene bölgesinde İsrailliler kuşatma altındaydı. Yahuda onları büyük yenilgiye uğrattı ve her şeyi yağma etti.

4Yahuda Beanoğulları'nın kötülüğünü anımsadı. Yollarda pusu kurup halka gözdağı veriyor, tu­zağa düşürüyorlardı.

5Onları kendi ül­kelerinde ele geçirdi ve kuşattı, onlara engel olmaya ant içti, kulelerini ateşe verdi ve tüm kuleler içindekilerle be­raber yandı.
6Ardından Yahuda Ammonlular'a doğru ilerledi, Timoteus'un önderliğindeki büyük savaş gücüy­le ve çok sayıda insanla karşılaştı.

7On­larla bir çok savaşlar yaptı, onları yendi ve hepsini öldürdü.

8Yazer'i ve çevredeki köyleri ele geçirdikten son­ra Yahuda Yahudiye'ye çekildi.

Galile ve Gilat'ta Savaşların Başlaması

9Gilat'taki putperestler, toprakla­rında yaşayan İsrailliler'i yok etmek için birleştiler. Ama onlar Datema Kalesi'ne sığındılar. Yahuda'yla erkek kardeşlerine şu mektubu gönderdiler:

10"Çevremizdeki putperestler bizi yok etmek için birleştiler,

11sığındığımız kaleye saldırmaya hazırlanıyorlar. Kuv­vetlerinin komutanı Timoteus'tur.

12Tez elden gelin ve bizi onların pen­çesinden kurtarın, çünkü büyük ka­yıplar verdik.

13Tov yöresinde yaşa­yan tüm vatandaşlarımız öldürüldü, kadınlar ve çocuklar tutsak oldu, mal­larına el kondu, yaklaşık olarak bin kişilik kuvvet yok edildi."

14Bu mektup okunurken, Galileden gelen giysileri yırtılmış ulaklar da aynı haberleri bildiriyorlardı:

15"Ptolemais, Sur ve Sayda halkı bizi yok etmek için Galile'deki tüm putperest­lerle güç birliği yaptılar!"

16Yahuda ve halkı bunu duyunca, düşmanın sal­dırısına uğrayan ve baskı altında olan vatandaşları için neler yapılabileceği­ni görüşmek üzere büyük bir toplantı yapıldı.

17Yahuda kardeşi Simon'a şöyle dedi: "Askerlerinle birlikte Galile'ye git ve vatandaşlarını kurtar. Ben de kardeşim Yonatan'la birlikte Gilat'a gideceğim."

18Zekeriya oğlu Yusuf'u ve halkın önderi Azarya'yı ordunun geri kalan kısmı ile Yahudiye'yi korumaları için orada bıraktı ve onlara şöyle buyurdu:

19"Bu insanla­rın sorumluluğunu üzerinize alın ve biz geri dönünceye dek putperestlerle savaşmayın."

20Galile için Simon'a üç bin kişi, Gilat için Yahuda'ya se­kiz bin kişi verildi.

Galile ve Gilat Savaşları

21Simon Galile'de ilerledi, putpe­restlerle birçok savaşlar yaptı ve kar­makarışık bir durumda geri çekilme­lerini sağladı.

22Onları Ptolemais ka­pısına dek kovaladı, yaklaşık üç bin kişi öldü. Simon onların mallarını yağ­ma etti.

23Galile ve Arbatta'daki Yahudiler'i, eşlerini, çocuklarını ve tüm mallarını alarak onlarla birlikte Yahu­diye'ye döndü. Bu olay büyük sevin­ce neden oldu.

24Bu arada Yahuda Makabe, kar­deşi Yonatan'la Ürdün Irmağı'nı geç­ti, çölde üç gün yürüdü.

25Orada Nabatalılar'la karşılaştılar. Onlarla an­laştılar ve Gilat'ta kardeşlerinin başı­na gelenler kendilerine bildirildi.

26Nabatalılar'ın söylediğine göre çoğu Bosra'da, Bosor'da, Alema'da, Kasfo'da, Maked'de ye Karnayim'de kuşatıl­mıştı. Buraları güçlendirilmiş büyük kentlerdi.

27Öbürleri Gilat'ın çeşitli kentlerinde gözaltına alınmıştı. Düş­man, ertesi gün saldırıya geçip bu ka­leleri ele geçirmeyi ve içindeki tüm insanları bir günde yok etmeyi tasarlı­yordu.

28Yahuda ve ordusu tez elden çöl yolundan Bosra'ya döndü, kenti ele geçirdi. Tüm erkekleri kılıçtan geçir­di, kenti yağmalayıp ateşe verdi.

29Geceleyin oradan ayrıldılar, kaleye va­rıncaya dek ilerlediler.

30Gün doğar­ken, büyük bir kalabalığın kaleyi ele geçirmek amacıyla merdivenler yer­leştirdiğini ve ön hazırlıklara giriştiği­ni gördüler. Saldırı yeni başlıyordu.

31Saldırının başladığını ve savaş çığ­lıklarının boru sesleriyle ve büyük bir gürültüyle birlikte göklere yükseldiği­ni gören Yahuda,

32ordusundaki as­kerlere şöyle dedi: "Bugün savaşmalısınız, vatandaşlarınız için savaşın."

33Orduyu üçe bölüp üç komutanın buyruğuna verdi. Boru sesleri ve yük­sek sesle okunan dualarla birlikte düş­manın arka tarafına doğru ilerledi.

34Timoteus'un kuvvetleri Makabe'yi tanıyıp onun önünden kaçtı. Makabe onları büyük bir yenilgiye uğrattı. O gün yaklaşık sekiz bin kişi öldü.

35Ar­dından Alema'ya doğru yöneldi, ken­te saldırıp ele geçirdi. Erkekleri öl­dürdü, kenti yağma edip ateşe verdi.

36İlerleyerek Kasfo'yu, Maked'i, Bosor'u ve Gilat'ın öbür kentlerini de ele geçirdi.

37Tüm bu olaylardan sonra, Timoteus başka bir ordu toplayıp vadinin ucunda, Rafon'un karşısında kamp kurdu.

38Yahuda, kampı incelemeleri için adamlar gönderdi. Onlar geri dö­nünce şöyle dediler: "Çevremizdeki tüm putperestler onunla birlikte, çok kalabalık bir ordu oluşturuyorlar.

39Ye­dek olarak ücretli Arap askerleri var. Vadinin en ucunda kamp kurdular ve sana saldırmaya hazır durumdalar." Bunun üzerine Yahuda onlarla savaş­mak için ilerledi.

40Yahuda'yla askerleri kanala yak­laşırken, Timoteus ordusunun komu­tanlarına şöyle dedi: "Kanalı ilk önce o geçerse ona karşı koyamayız, çünkü bizden daha güçlü olacak.

41Ama kor­kup suyun öbür tarafına kamp kurar­sa, karşıya geçeriz ve o zaman daha güçlü oluruz."

42Kanala varınca Yahu­da ordunun yazıcılarını kanal boyun­ca yerleştirdi ve onlara şöyle buyur­du: "Kimsenin çadır kurmasına izin vermeyin, herkes savaşacak!"

43Kendi­si herkesten önce karşıya, düşman tara­fına geçti ve hepsi onu izledi. Onların önünden kaçan putperestler zırhlarını parçaladı, sığınmak için Karnayim'in kutsal yörelerine kaçtı.

44Yahudiler ilk önce kenti ele geçirdi, ardından yöre­yi ateşe verdi. Böylece Karnayim yıkıl­dı. Düşman Yahuda'ya daha fazla kar­şı koyamadı.

45Ardından Yahuda, Gilat'ta yaşa­yan tüm İsrailliler'i, en önemsizinden en büyüğüne dek, eşleri, çocukları ve malları ile birlikte topladı. Olağanüstü bir topluluk oluşturdu, onları Yahudi­ye'ye götürmek üzere yola çıktı.

46Yo­lun her iki tarafını kaplayan güçlü bir kent olan Efron'a vardılar. Kentin sa­ğından ya da solundan geçmek olanak­sızdı, onun için kentin içinden geçmek istediler.

47Ama kent halkı geçmeleri­ne izin vermedi ve kapılara taşlarla ba­rikat kurdu. Yahuda onlara uzlaştırıcı bir haber gönderdi:

48"İzin verin de ül­kenizden geçip kendi ülkemize vara­lım. Kimse size kötülük etmeyecek, biz sadece kentten geçmek istiyoruz." Ama kapıları açmadılar.

49O zaman Yahuda saflara verdiği buyrukla herke­sin olduğu yerde durmasını istedi.

50Savaşçılar yerlerini aldı. Yahuda ge­ce gündüz sürekli olarak kente Sal­dırdı, sonunda kent teslim oldu.

51Tüm erkekleri kılıçtan geçirdi, kenti yerle bir edip yağmaladı ve ölülerin cesetleri üzerinden yürüyerek kenti geçti.

52Ardından Yahudiler Ürdün Irmağı'nı geçerek Beytşean'ın karşısındaki büy­ük ovaya vardılar.

53Yahuda yol bo­yunca arkada kalan kişileri toparladı ve halkı yüreklendirdi. Ülkelerine va­rıncaya dek bu durum süregeldi.

54Se­vinç ve mutlulukla Siyon Dağı'na çık­tılar, hiç bir kayıp vermeden sapasağ­lam geri döndükleri için kurban kes­tiler.

Yamniya'da İşlerin Ters Gitmesi

55Yahuda'yla Yonatan Gilat ülkesindeyken, kardeşi Simon da Galilede Ptolemais'in önündeyken,

56ordu­nun komutanları olan Zekeriya oğlu Yusuf ve Azarya onların yiğitliğini ve savaştaki başarılarını duyup

57şöyle dediler: "Biz de ünlü olmak için çev­remizdeki uluslarla savaşalım."

58Son­ra komuta ettikleri askerlere ilerleme­yi buyurdular ve Yamniya'nın üstüne yürüdüler.

59Ama Gorgiyas onlarla savaşmak üzere askerleriyle birlikte kentten dışarı çıktı,

60Yusuf'la Azar­ya yenildiler ve Yahudiye'nin sınırla­rına kadar izlendiler. O gün yaklaşık olarak iki bin İsrailli yaşamını yitirdi.

61Böylece onlar için işler ters gitti, çünkü Yahuda'yla kardeşlerinin söz­lerini dinlemeyip kendi yiğitliklerine güvendiler.

62Onlar, İsrail'i kurtar­makla yükümlü olan aileye ait değil­lerdi.

63Ama yiğit Yahuda'yla erkek kar­deşlerinin adları tüm İsrail'de ve adla­rını duyan tüm uluslarca onurlandırı­lıyordu.

64Onları alkışlamak amacıyla insanlar çevrelerinde toplanıyordu.

İdumea ve Filist Ülkesinde Elde Edilen Başarılar

65Yahuda, güneydeki ülkede yaşayan Edomlular'la savaşmak üzere erkek kardeşleriyle yola çıktı. Hevron'a ve çevresindeki köylere saldır­dı, yöreyi güçlendirmek için alınan savunma önlemlerini yerle bir etti ve yöreyi kuşatan kaleleri ateşe verdi.

66Ardından Yahuda Filistliler'in ül­kesine ilerledi ve Marisa'dan geçti.

67O günkü savaşta ölenler arasında bazı kâhinler de bulunuyordu. Savaşa katılmakla cesaretlerini kanıtlamak is­temişler, delicesine bir cesaretle tehli­keli bir işe atılmışlardı.

68Sonra Ya­huda, Filist'in bir bölgesi olan Azotus'a yöneldi. Onların sunaklarını yık­tı, tanrılarının yontularını ateşe verdi ve Yahuda ülkesine çekildi. Onların kentlerini tümüyle yağmalamıştı.


Başlangıç