Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mısırdan Çıkış

Tanrı'nın Konutu

(Çık. 36:8-38)

26"Tanrı'nın Konutu'nu on perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun, üzeri Keruvlar'la ustaca süslensin.

  2 Her perdenin boyu yirmi sekiz[i], eni dört arşın[ii] olmalı. Bütün perdeler aynı ölçüde olacak.

 3 Perdeler beşer beşer birbirine eklenerek iki takım perde yapılacak.

  4 Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler aç. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yap.

  5 Birinci takımın ilk perdesiyle ikinci takımın son perdesine ellişer ilmek aç. İlmekler birbirine karşı olmalı.

  6 Elli altın kopça yap, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştir. Böylece konut tek parça haline gelecek.

  7 "Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından on bir perde yap.

  8 Her perdenin boyu otuz[iii], eni dört arşın[iv] olacak. On bir perde de aynı ölçüde olmalı.

  9 Beş perde birbirine, altı perde birbirine birleştirilecek. Altıncı perdeyi çadırın önünde katla.

  10 Her iki perde takımının kenarlarına ellişer ilmek aç.

  11 Elli tunç kopça yap, kopçaları ilmeklere geçir ki, çadır tek parça haline gelsin.

  12 Çadırın perdelerinden artan yarım perde konutun arkasından sarkacak.

  13 Perdelerin uzun kenarlarından artan kumaş çadırın yanlarından birer arşın[v] sarkarak konutu örtecek.

  14 Çadır için kırmızı boyalı koç derilerinden bir örtü, onun üstüne de deriden başka bir örtü yap.

  15 "Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yap.

  16 Her çerçevenin boyu on[vi], eni bir buçuk arşın[vii] olacak.

  17 Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı olacak. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yapacaksın.

  18 Konutun güneyi için yirmi çerçeve yap.

  19 Her çerçevenin altında iki çıkıntı için birer taban olmak üzere, yirmi çerçevenin altında kırk gümüş taban yap.

 20-21 Konutun öbür yanı, yani kuzeyi için de yirmi çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere kırk gümüş taban yap.

  22 Konutun batıya bakacak arka tarafı için altı çerçeve yap.

  23 Arkada konutun köşeleri için iki çerçeve yap.

  24 Bu köşe çerçevelerinin alt tarafı ayrı kalacak, üst tarafı ise birinci halkayla birleştirilecek. İki köşeyi oluşturan iki çerçeve aynı biçimde olacak.

 25 Böylece sekiz çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere on altı gümüş taban olacak.

  26-27 "Konutun bir yanındaki çerçeveler için beş, öbür yanındaki çerçeveler için beş, batıya bakan arka tarafındaki çerçeveler için de beş olmak üzere akasya ağacından kollar yap.

  28 Çerçevelerin ortasındaki kol çadırın bir ucundan öbür ucuna geçecek.

  29 Çerçeveleri ve kolları altınla kapla, kolların geçeceği halkaları da altından yap.

  30 "Konutu dağda sana gösterilen plana göre yap.

  31 "Lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap; üzerini Keruvlar'la ustaca süsle.

  32 Dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as. Çengelleri altın olacak.

  33 Perdeyi kopçaların altına asıp Levha Sandığı'nı perdenin arkasına koy. Perde Kutsal Yer'le En Kutsal Yer'i birbirinden ayıracak.

  34 Bağışlanma Kapağı'nı En Kutsal Yer'de bulunan Levha Sandığı'nın üzerine koy.

 35 Masayı perdenin öbür tarafına, konutun kuzeye bakan yanına yerleştir; şamdanı masanın karşısına, konutun güney tarafına koy.

  36 "Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yap.

  37 Perdeyi asmak için akasya ağacından beş direk yap, altınla kapla. Çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan beş taban dök.

 [i] 26:2. "Yirmi sekiz arşın": Yaklaşık 13 m.

[ii] 26:2. "Dört arşın": Yaklaşık 1. 8 m.

[iii] 26:8. "Otuz arşın": Yaklaşık 13. 5 m.

[iv] 26:8. "Dört arşın": Yaklaşık 1. 8 m.

[v] 26:13. "Bir arşın": Yaklaşık 0. 5 m.

[vi] 26:16. "On arşın": Yaklaşık 4. 5 m.

[vii] 26:16. "Bir buçuk arşın": Yaklaşık 0. 7 m.


Başlangıç