Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mısırdan Çıkış

36"Besalel, Oholiav ve Kutsal Yer'in yapımında gereken işleri nasıl yapacaklarına ilişkin RAB'bin kendilerine bilgelik ve anlayış verdiği bütün becerikli kişiler her işi tam RAB'bin buyurduğu gibi yapacaklar."

  2 Musa Besalel'i, Oholiav'ı, RAB'bin kendilerine bilgelik verdiği becerikli adamları ve çalışmaya istekli herkesi iş başına çağırdı.

  3 Gelenler Kutsal Yer'in yapımında gereken işleri yapmak üzere İsrailliler'in getirmiş olduğu bütün armağanları Musa'dan aldılar. İsrailliler gönülden verilen sunu olarak Musa'ya yine her sabah armağan getirmeye devam ettiler.

  4 Öyle ki, Kutsal Yer'deki işleri yapmakta olan ustalar işlerini bırakıp bir bir Musa'nın yanına gelerek,

  5 "Halk RAB'bin yapılmasını buyurduğu iş için gereğinden fazla getiriyor" dediler.

  6 Bunun üzerine Musa buyruk verdi: "Ne erkek, ne kadın hiç kimse Kutsal Yer'e armağan olarak artık bir şey vermesin." Buyruk ordugahta ilan edildi. Böylece halkın daha çok armağan getirmesine engel olundu.

  7 Çünkü o ana kadar getirilenler işi bitirmek için yeter de artardı bile.

Konutun Yapımı

(Çık. 26:1-37)

  8 Çalışanlar arasındaki becerikli adamlar konutu on perdeden yaptılar. Besalel onları lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yaptı, üzerini Keruvlar'la ustaca süsledi.

  9 Her perdenin boyu yirmi sekiz[i], eni dört arşındı[ii]. Bütün perdeler aynı ölçüdeydi.

  10 Perdeleri beşer beşer birbirine ekleyerek iki

takım perde yaptı.

  11 Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler açtı. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yaptı.

  12 Birinci takımın ilk perdesiyle ikinci takımın son perdesine ellişer ilmek açtı; ilmekler birbirine karşıydı.

  13 Elli altın kopça yaptı, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştirdi. Böylece konut tek parça haline geldi.

  14 Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından on bir perde yaptı.

  15 Her perdenin boyu otuz[iii], eni dört arşındı[iv]. On bir perde de aynı ölçüdeydi.

  16 Beş perdeyi birbirine, altı perdeyi birbirine birleştirdi.

  17 Her iki perde takımının kenarlarına ellişer ilmek açtı.

  18 Çadırı birleştirip tek parça haline getirmek için elli tunç kopça yaptı.

  19 Çadır için kırmızı boyalı koç derisinden bir örtü, onun üstüne de deriden başka bir örtü yaptı.

  20 Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yaptı.

  21 Her çerçevenin boyu on[v], eni bir buçuk[vi] arşındı.

  22 Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı vardı. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yaptı.

  23 Konutun güneyi için yirmi çerçeve yaptı.

  24 Her çerçevenin altında iki çıkıntı için birer taban olmak üzere, yirmi çerçevenin altında kırk gümüş taban yaptı.

  25-26 Konutun öbür yanı, yani kuzeyi için de yirmi çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere kırk gümüş taban yaptı.

  27 Konutun batıya bakacak arka tarafı için altı çerçeve yaptı.

  28 Arkada konutun köşeleri için iki çerçeve yaptı.

  29 Bu köşe çerçevelerinin alt tarafı ayrı kaldı, üst tarafı ise birinci halkayla birleştirildi. İki köşeyi oluşturan iki çerçeveyi aynı biçimde yaptı.

  30 Böylece sekiz çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere on altı gümüş taban yaptı.

  31-32 Konutun bir yanındaki çerçeveler için beş, öbür yanındaki çerçeveler için beş, batıya bakan arka tarafındaki çerçeveler için de beş olmak üzere akasya ağacından kollar yaptı.

  33 Çerçevelerin ortasındaki kolu konutun bir ucundan öbür ucuna geçirdi.

  34 Çerçevelerle kolları altınla kapladı, kolların geçeceği halkaları da altından yaptı.

  35 Lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yaptı, üzerini Keruvlar'la ustaca süsledi.

  36 Perde için akasya ağacından dört direk yaparak altınla kapladı. Çengelleri de altındı. Direkler için dört gümüş taban döktü.

  37 Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yaptı.

  38 Perdeyi asmak için çengelli beş direk yaparak başlıklarını, çemberlerini altınla kapladı. Direklere beş tunç taban yaptı.

 [i] 36:9. "Yirmi sekiz arşın": Yaklaşık 13 m.

[ii] 36:9. "Dört arşın": Yaklaşık 1. 8 m.

[iii] 36:15. "Otuz arşın": Yaklaşık 13. 5 m.

[iv] 36:15. "Dört arşın": Yaklaşık 1. 8 m.

[v] 36:21. "On arşın": Yaklaşık 4. 5 m.

[vi] 36:21. "Bir buçuk arşın": Yaklaşık 0. 7 m.


Başlangıç