Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Yudit

YUDİT'İN KİTABI

GİRİŞ

Yudit'in Kitabı Yahudiler'in düşman bir ordu tarafından yok edilme tehdidi altında yaşadığı günleri anlatır. Öykünün kahramanı Yudit, inancına içtenlikle bağlı dul bir kadındır. Kendisi Musa yasasının gereğini yapmaktadır. Holofernes'i öldürüp Yahudiler'i etkileyici biçimde kurtarır ve bu işi yaparken Tanrı­nın yardımına güvenir.

Ana Hatlar

1:1-7:32  İsrailliler yok edilme tehdidi altındadırlar

8:1-13:20  Yudit Yahudiler'i kurtarır

14:1-16:25   İsrailliler'in zaferiNebukadnessar ve Arpakşat

1Nebukadnessar on iki yıldır Asurluların kralıydı ve büyük Ninova Kenti'nde yaşıyordu. Arpakşat o yıllarda Ekbatana'da Medler'i yönetiyordu.

2Arpakşat Ekbatana Kenti'ni üç karış kalınlığında ve altı karış uzunluğunda taşlarla yapılmış surlarla çevirmişti. Kale duvarlarının yüksek­liği yetmiş, genişliği ise elli karıştı.

3Ka­pılardaki kulelerin yüksekliği yüz ka­rıştı. Kulelerin temeli altmış karış genişliğindeydi.

4Kapılar yetmiş karış yük­sekliğinde ve kırk karış genişliğindeydi. Bu suretle savaşçı kuvvetler düzen­li adımla yürüyüşe katılabiliyor, yaya asker ise kolaylıkla resmigeçit yapa­biliyordu.

5O günlerde Kral Nebukadnessar, Ragay sınırları içindeki büyük ovada Kral Arpakşat'la savaştı.

6Dağlık ül­keler halkı, Fırat ve Dicle ırmaklarıyla Hidaspes kıyılarında oturanlar ve Elamitler'in kralı Ariyok'un buyruğundaki ova halkı, Kral Nebukadnessar'ı destekliyordu. Böylelikle Keleud oğulla­rının savaşına katılmak için pek çok ulus bir araya geldi.

7Asur Kralı Nebukadnessar Persler'e, batılı ülkeler halkına, Kilikya, Şam ve Lübnan'a, Lübnan Suriye sınırındaki dağlık bölgede oturanlara, kıyı halkına;

8Karmel, Gilat, Yukarı Galile ve Ezdrelon'daki büyük ova halkına;

9Samiriye'ye ve yöredeki kent­lere, Ürdün'ün ilerisindeki Yeruşalim, Betani, Keleus, Kadeş, Mısır Irmağı, Tahpanes, Rames ve Goşen bölgesi­ne;

10Tanis'in ilerisine ve Menfis'e, Habeşistan sınırlarına dek Mısır halkı­na birer mesaj gönderdi.

11Ancak bu ülkelerdeki insan toplulukları Asur Kralı Nebukadnessar' in çağrısına önem vermediler ve savaşa katılmak için ar­dından gitmediler. Kaygılanmıyorlar­dı, çünkü onların gözünde Nebukad­nessar tek başınaydı. Elçilerini utanıla­cak bir duruma getirdiler. Onlar da hiç bir iş başaramadan geri döndü.

12Nebukadnessar bu ülkenin tü­müne çok öfkelendi. Kilikya, Damasin ve Suriye sınırları içinde yaşayan kişilerden, Moavlılar'la Amonlular'dan ve iki denizin kıyılarına dek Filistin'in güney kesimindeki ve Mısır'daki in­san topluluklarından öç almaya, onla­rın yaşamına kılıcıyla son vermeye tahtı ve krallığı üzerine ant içti.

  Arpakşat 'a Karşı Seferberlik

13On yedinci yılda Nebukadnessar'la buyruğundaki kuvvetler, Kral Arpakşat'la savaşıp onu yendiler. Arpakşat'ın ordusu, atlıları ve iki tekerlekli savaş arabaları bozguna uğradı.

14Nebukadnessar, kentleri ele geçirip Ekbatana üzerine yürüdü, kaleleri alıp pazaryerlerini yağma etti. Arpakşat'ın önceki görkemli yaşamını alay konusu yaptı.

15Bundan sonra Ragay dağla­rında Arpakşat'ı yakaladı ve onu süngüleyerek sonsuzluğa dek yok etti.

16Ardından askerlerini ve onu destek­leyenleri geri çekti. Silahlı kişilerden oluşan büyük bir kalabalık vardı. Nebukadnessar ve ordusu yüz yirmi gün sürekli olarak kaygısızca bayram ettiler.


Başlangıç